เกี่ยวกับเรา

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

 

ไอลอว์ (iLaw)

 
 
iLaw คืออะไร


iLaw เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งทำงานสื่อสารรณรงค์มีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึงหลักการประชาธิปไตยเสรีภาพในการแสดงออก และระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การทำงานของ iLaw เน้นไปที่การสร้างศึกษาข้อเท็จจริง สร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลบนโลกออนไลน์เป็นความรู้สำหรับสาธารณะ และใช้สื่อออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดียต่างๆ ในการนำเสนอข้อมูลความรู้ตามวาระและโอกาสทางสังคม โดยอยากเห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยการร่วมมือจากประชาชนวงกว้าง กิจกรรมที่เราพยายามทำจะเป็นการออกแบบให้คนจำนวนมากมีส่วนร่วมได้ในมุมของตัวเอง ไม่เน้นการเป็นผู้นำสร้างผลลัพธ์ด้วยตัวเอง

 

ข้อมูล และเนื้อหาของ iLaw อยู่บนเว็บไซต์หลักสามแห่ง  

เว็บไซต์หลักของ iLaw: ilaw.or.th
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ: freedom.ilaw.or.th/
ฐานข้อมูลการชุมนุมสาธารณะ: www.mobdatathailand.org
เว็บไซต์จับตาการเลือกตั้ง: Vote62.com
 
โซเชี่ยลมีเดีย และช่องทางอื่นๆ ของ iLaw
Facebook Page : iLaw 
Twitter : @iLawclub @iLawfx 
Youtube : iLaw
Instagram : iLawclub
Line OA : @iLawclub
Line Today : iLaw 
Clubhouse : iLaw
TikTok : iLawclub
 
 
 
อดีตของ iLaw ก่อนการรัฐประหาร 2557

iLaw หรือ ไอลอว์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ด้วยชื่อเต็มว่า โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน เมื่อก่อตั้งเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
 
ในช่วงเริ่มต้น กิจกรรมของ iLaw คือ การจัดทำเว็บไซต์ (http://ilaw.or.th) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมายของประชาชน มุ่งมั่นที่จะผลักดันการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยใช้สื่อออนไลน์เป็นจุดเชื่อมร้อยคนที่มีความคิดเห็นคล้ายกันเข้าด้วยกัน ซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 กฎหมายประชาชนแต่ละฉบับต้องการแรงสนับสนุนอย่างน้อย 10,000 รายชื่อในการยื่นให้รัฐสภาพิจารณา และต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทุกคน ผลตอบรับจากสังคมและการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์เกิดขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนหนึ่งเพราะกระแสการเติบโตของโซเชียลมีเดีย ทุกคนสามารถสร้างพื้นที่การสื่อสารได้เองแล้วโดยไม่ต้องมีพื้นที่กลาง ไอลอว์จึงทำงานโดยเน้นการรณรงค์ในประเด็นเฉพาะ เช่น การรณรงค์ให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง 3 ฉบับ (พ.ร.บ.กฎอัยการศึก, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และพ.ร.บ.ความมั่นคง) การรณรงค์ต่อต้านการเซ็นเซอร์และแบนภาพยนตร์ และการรณรงค์เพื่หยุดการออก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 
 
ในเวลาต่อมา iLaw ทำงานศึกษาเชิงลึกเป็น งานวิจัยเรื่องการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและผลกระทบของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งทำให้ iLaw เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะผู้มีข้อมูลความรู้เฉพาะประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และนำไปสู่การพัฒนาเว็บไซต์อีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพขึ้นในปี 2554 ( http://freedom.ilaw.or.th ) โดยมุ่งที่จะติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้กฎหมายและอำนาจรัฐปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ, กฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นต้น ในช่วง 5 ปีแรก ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างสูงจากผู้คนในแวดวงสิทธิมนุษยชน เป็นผลจากการติดตามกระบวนการพิจารณาคดีอย่างใกล้ชิดและลงรายละเอียดในทุกคดี
 
นอกจากนี้แล้ว เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตมาพร้อมกับองค์กรความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพอย่างเข้มแข็ง iLaw ยังเคยจัดกิจกรรมค่าย "รูดซิป(เ)ปิดปาก" 5 รุ่น จัดอบรมทนายความให้มีความรู้ด้านพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer forensic) จัดกิจกรรมอบรมร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาหลายแห่งภายใต้รูปแบบและวัตถุประสงค์เดียวกัน
 
 
บทบาท ของ iLaw หลังการรัฐประหาร 2557
 
หลังการประกาศใช้กฎอัยการศึกและการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) iLaw ได้ขยายขอบเขตการทำงานของศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ ให้ครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูการควบคุมตัวบุคคลอันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมือง การพิจารณาคดีทางการเมืองภายใต้กฎอัยการศึก และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 112 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีจำนวนมากที่ถูกสั่งให้พิจารณาคดีที่ศาลทหาร เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของ iLaw ได้ติดตามเยี่ยมผู้ต้องขังทางการเมือง และครอบครัว รวมทั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์และบันทึกการพิจารณาคดี เพื่อจัดทำสถิติภาพรวม และข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เสรีภาพตลอดเวลาภายใต้รัฐบาลทหาร
 
เมื่อทหารเข้าควบคุมอำนาจรัฐ ได้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมาย แต่ตั้งคนของตัวเองเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญปี 2560 และใช้อำนาจพิเศษครอบงำการทำประชามติ ทั้งยังตั้งองค์กรต่างๆ ขึ้นเองอ้างว่าเพื่อทำงานปฏิรูปประเทศ และเขียนแผนยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตอีก 20 ปี แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากมุมอื่นๆ ของสังคม iLaw จึงทำหน้าที่จับตาการร่างกฎหมาย ทั้งในแง่กระบวนการออกกฎหมายและเนื้อหาของกฎหมาย ที่เป็นไปโดยอำนาจเบ็ดเสร็ของคณะรัฐประหาร สรุปเนื้อหาและเผยแพร่สู่สังคมโดยมุ่งหวังให้เห็นปัญหาของการครอบงำกระบวนการทั้งหมดโดยคนกลุ่มเดียว และหวังเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 
 
บทบาท ของ iLaw ก่อนและหลังการเลือกตั้งปี 2562
 
iLaw ติดตามการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในฐานะกลไกอย่างหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ คสช. สร้างขึ้นเพื่อการสืบทอดอำนาจ เราทำคู่มือเลือกตั้งสำหรับประชาชน และจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นการทั่วไป ร่วมสังเกตการณ์จับตาความผิดปกติของการเลือกตั้ง และจัดทำรายงานตรวจสอบการรายงานผลคะแนนที่ผิดปกติ จนกระทั่งหลังเลือกตั้งเข้าสู่ยุค คสช.2 iLaw ยังคงติดตามศึกษากลไกของ คสช. ทั้งวุฒิสภาชุดพิเศษ 250 คน ที่มาและผลงานของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ โดยหวังสร้างองค์ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณะเช่นเดียวกับที่ทำมาในยุคของ คสช.1 
 
ในปี 2563 เมื่อเกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ iLaw ร่วมกับ Amnesty International Thailand พัฒนาเว็บไซต์ม็อบดาต้าไทยแลนด์ ( Mobdatathailand.org ) ขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลเก็บรวบรวมเหตุการณ์การชุมนุมสาธารณะที่เกิดขึ้นและการใช้อำนาจกำกับดูแล คุกคามหรือขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 iLaw เริ่มกิจกรรม "ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ" โดยรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ให้กลับสู่เส้นทางประชาธิปไตย และได้รับผลตอบรับเกินความคาดหมาย สามารถรวบรวมรายชื่อประชาชนได้ 100,732 รายชื่อ ภายในเวลาเพียง 43 วัน ได้นำเสนอต่อรัฐสภา ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุม แต่รัฐสภาลงมติไม่รับหลักการในวาระที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 
หลังการลุกฮือของขบวนการคนรุ่นใหม่ในปี 2563 รัฐตอบโต้ด้วยกฎหมายและคดีความที่รุนแรงขยายวงกว้างมากกว่าเดิม ทำให้การติดตามบันทึกข้อมูลคดีทั้งหมดเป็นภารกิจที่ไม่สามารถทำได้ ขณะที่สื่อมวลชนหลายแห่ง และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ติดตามรายงานข้อมูลต่อเนื่องมากขึ้น งานบันทึกข้อมูลคดีเสรีภาพของ iLaw จึงลดปริมาณลง เน้นบันทึกข้อมูลเฉพาะในคดีสำคัญที่เป็นบรรทัดฐานในอนาคต รวมทั้งผลิตและเผยแพร่งานเชิงสถิติภาพรวมและงานเชิงวิเคราะห์สถานการณ์มากขึ้น และติดตามการละเมิดสิทธิประเด็นอื่น เช่น การใช้สปายแวร์เพกาซัส เป็นต้น 
 
ระหว่างช่วงเวลาของรัฐบาลคสช.2 ปี 2564-2565 iLaw ยังติดตามบันทึกข้อมูลการชุมนุมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และติดตามความพยายานเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เราได้ร่วมกับคณะรณรงค์ยกเลิก112 เปิดให้ประชาชนเข้าชื่อเพื่อเสนอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 พร้อมกับจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมหลักโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองและคนรุ่นใหม่ ทั้งในประเด็นมาตรา 112, โครงสร้างอำนาจรัฐไทย, รัฐธรรมนูญ 2560, การออกแบบการสื่อสารและรณรงค์, การจับตาการเลือกตั้ง ฯลฯ
 
 
ยุทธศาสตร์การทำงานของ iLaw
 
กิจกรรมของ iLaw ในแต่ละปี มีความยืนหยุดและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์บ้านเมือง สถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพ และกระแสสังคมที่จะสร้างโอกาสให้หวังผลจากกิจกรรมรณรงค์ได้ ภายใต้แนวทางการทำงาน ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์ ค้นคว้า เรียบเรียง บันทึกข้อมูล อย่างเป็นระบบบนโลกออนไลน์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ปัญหากระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรม เสรีภาพการแสดงออกที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

2. สร้างความตื่นตัวของสังคมและสร้างพื้นที่สำหรับการถกเถียงเรื่องของร่างกฏหมายใหม่ๆ และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดีย

3. รณรงค์เกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายที่กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

4. จัดกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ในประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของคนรุ่นใหม่ที่มีความตื่นตัวทางการเมืองและระบอบประชาธิปไตย
 
 
แหล่งทุน
 
ระหว่างปี 2552 ถึง 2557 iLaw รับการสนับสนุนทุนจาก มูลนิธิ Open Society (Open Society Foundation) และมูลนิธิ Heinrich Böll และได้รับเงินสนับสนุนหนึ่งครั้งจากบริษัท Google 
 
ตั้งแต่ปี 2557 จนถึง 2565 iLaw ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักสำหรับการดำเนินงาน จากองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. Open Society Foundation (OSF) 
2. National Endowment for Democracy (NED)

3. Fund for Global Human Rights (FGHR)
4. American Jewish World Service (AJWS)
โดยได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมเฉพาะในแต่ละปีจาก มูลนิธิ Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia
ในปี 2564 iLaw ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสถานทูต Switzerland สำหรับงานสังเกตการณ์การชุมนุม
ในปี 2565 iLaw ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก Forum Asia สำหรับงานสังเกตการณ์การชุมนุม และ Access Now สำหรับการสืบสวนสอบสวนสปายแวร์เพกาซัส
 
สนับสนุน iLaw
 
iLaw เปิดรับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป เพื่อการดำเนินงานและการทำกิจกรรมของ iLaw โดยสามารถร่วมสนับสนุนได้หลายช่องทาง ดังนี้
 
1. การบริจาคโดยตรง 
สามารถบริจาคได้ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเอสพละนาด เลขที่บัญชี 2782060700
ซึ่งในระหว่างปี 2566-2576 iLaw ลงทุนเพื่อซื้อและสร้างตึกสำนักงาน เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมสาธารณะ เงินบริจาคโดยตรงระหว่างนี้จึงจะถูกจัดสรรเพื่อนำไปใช้หนี้เงินกู้สำหรับโครงการนี้จนกว่าจะครบจำนวน 
 
2. การสนับสนุนผ่านช่องทางของเฟซบุ๊ แบ่งได้เป็น
2.1 สมัครสมาชิกรายเดือน หรือ Subscriber โดยระบบจะเก็บเงินเดือนละ 99 บาท
2.2 การกด "ส่งดาว" หรือ STAR ให้กับสื่อประเภทวิดีโอ
2.3 การช่วยเพิ่มยอดวิวสำหรับสื่อประเภทวิดีโอและส่งต่อ เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนจากค่าโฆษณาของเฟซบุ๊ก
เงินรายได้จากเฟซบุ๊กจะถูกจัดสรรไว้ทำกิจกรรมเป็นหลัก แต่อาจจะจัดสรรสำหรับใช้หนี้เงินกู้ในข้อ 1. บ้างหากรายได้จากทางอื่นไม่เพียงพอ
 
3. อุดหนุนสินค้าของที่ระลึก
ระหว่างการทำกิจกรรมรณรงค์ในประเด็นใหญ่ เช่น การยกเลิกมาตรา112, การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชน, การจับตาการเลือกตั้งให้โปร่งใส iLaw จะผลิตสินค้ารณรงค์ออกมาวางจำหน่าย เช่น เสื้อยืด หมวก สติ๊กเกอร์ รวมทั้งงานข้อมูลของไอลอว์จะถูกจัดทำเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นนั้นๆ ด้วย การอุดหนุนสินค้าไม่ได้มีความหมายเพียงจำนวนเงิน แต่เป็นการช่วยส่งข้อเนื้อหาการรณรงค์ออกไปให้กว้างที่สุ
รายได้จากการขายของที่ระลึกส่วนหนึ่งจะถูกจัดแบ่งไว้เป็นต้นทุนในการผลิตของที่ระลึกในกิจกรรมต่อๆ ไป และอีกส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่เพื่อการรักษาพยาบาลในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม
 
 
คณะกรรมการ iLaw
 • กรรณิการ์ กิจติเวชกุล เครือข่าย FTA Watch
 • จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
 • ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เพ็ญวดี แสงจันทร์ มูลนิธิดวงประทีป
 • ไพโรจน์ พลเพชร สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา สื่อมวลชน
 
ที่ปรึกษา iLaw
   จอน อึ๊งภากรณ์ (ผู้ก่อตั้ง iLaw)
 
คณะทำงาน iLaw
 • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการบริหาร, yingcheep@ilaw.or.th
 • อานนท์ ชวาลาวัณย์ ผู้จัดการโครงการ, chawalawan@ilaw.or.th
 • ชันษา สุพรรณเมือง ผู้จัดการสำนักงาน, chansa@ilaw.or.th
 • วรัญญุตา ยันอินทร์ ผู้ประสานงานกิจกรรม, [email protected]