เกี่ยวกับเรา

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

(for English please scroll down)

 

 

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

 
iLaw คืออะไร


iLaw เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งทำงานกับภาคประชาสังคมและคนทั่วไปในสังคม มีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง หลักการประชาธิปไตย, เสรีภาพในการแสดงออก และระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การทำงานของ iLaw เน้นไปที่การสร้างฐานข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการทำงานรณรงค์ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายต่างๆ โดยใช้พื้นที่ออนไลน์ในการสื่อสารเป็นหลัก ทั้งเว็บไซต์และโซเชี่ยลมีเดีย 

 

เว็บไซต์หลัก: http://ilaw.or.th
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ:  http://freedom.ilaw.or.th/
ฐานข้อมูลการชุมนุมสาธารณะ: https://www.mobdatathailand.org
Instagram : iLawclub
Line : @iLawclub
Clubhouse : iLaw
TikTok : ilawclub
 
 
อดีต จนถึงปัจจุบัน 

iLaw หรือ ไอลอว์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ด้วยชื่อเต็มว่า โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
 
ในช่วงเริ่มต้น กิจกรรมของ iLaw คือ การจัดทำเว็บไซต์ (http://ilaw.or.th) เพื่อรวบรวมรายชื่อและการสนับสนุนจากสังคมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  เพื่อผลักดันการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่มีจุดเริ่มต้นมาจากประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูปสังคม ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 กฎหมายประชาชนแต่ละฉบับต้องการแรงสนับสนุนอย่างน้อย 10,000 รายชื่อในการยื่นให้รัฐสภาพิจารณา เคยมีเป้าหมายว่า เว็บไซต์ไอลอว์จะเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดให้สังคมหันมาสนใจประเด็นการปฏิรูปกฎหมาย เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับการมีส่วนร่วมจากผู้อ่านในการถกเถียงแลกเปลี่ยนประเด็นการปฏิรูปสังคม และเป็นพื้นที่สำหรับแนวคิดใหม่ๆ ที่จะพัฒนาเป็นกฎหมายประชาชนได้ต่อไป 
         
ผลตอบรับจากสังคมและการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ เกิดขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนหนึ่งเพราะกระแสการเติบโตของโซเชียลมีเดีย ทุกคนสามารถสร้างพื้นที่การสื่อสารได้เองแล้ว ไอลอว์จึงทำงานโดยเน้นการรณรงค์ในประเด็นเฉพาะ เช่น การรณรงค์ให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง 3 ฉบับ (พ.ร.บ.กฎอัยการศึก, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และพ.ร.บ.ความมั่นคง) การรณรงค์ต่อต้านการเซ็นเซอร์และแบนภาพยนตร์ และการรณรงค์เพื่อหยุดการออก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 
 
ในเวลาต่อมา iLaw พัฒนาตัวเองขึ้นกับกิจกรรมที่สองที่ คือ การวิจัยเรื่องการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและผลกระทบของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งทำให้ iLaw เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะผู้มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ และนำไปสู่การพัฒนาเว็บไซต์อีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพขึ้นในปี 2554 (  http://freedom.ilaw.or.th
 
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพทำหน้าที่ติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้กฎหมายและอำนาจรัฐปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ, กฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างสูงจากผู้คนในแวดวงสิทธิมนุษยชน จากการรายงานความเคลื่อนไหวเรื่องคดีความที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจำนวนมากต้องไปสังเกตการณ์การพิจารณาคดีเกือบทุกนัด และติดตามทำงานกับผู้ต้องหาและทนายความผู้รับผิดชอบคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และจัดเรียงอย่างเป็นระบบ
 
นอกจากนี้แล้ว เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตมาพร้อมกับองค์กรความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพอย่างเข้มแข็ง iLaw ยังเคยจัดกิจกรรมค่าย "รูดซิป(เ)ปิดปาก" 5 รุ่น จัดอบรมทนายความให้มีความรู้ด้านพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer forensic) จัดกิจกรรมอบรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาหลายแห่งภายใต้รูปแบบและวัตถุประสงค์เดียวกัน
 
 
บทบาท ของ iLaw หลังการรัฐประหาร 2557
 
หลังการประกาศใช้กฎอัยการศึกและการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) iLaw ได้ขยายขอบเขตการทำงานของศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ ให้ครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูลการควบคุมตัวบุคคลอันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมือง การพิจารณาคดีทางการเมืองภายใต้กฎอัยการศึก และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 112 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีจำนวนมากที่ถูกสั่งให้พิจารณาคดีที่ศาลทหาร เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของ iLaw ได้ติดตามเยี่ยมผู้ต้องขังทางการเมือง และครอบครัว รวมทั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์และบันทึกการพิจารณาคดี เพื่อจัดทำสถิติภาพรวม และข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เสรีภาพตลอดเวลาภายใต้รัฐบาลทหาร
 
เมื่อทหารเข้าควบคุมอำนาจรัฐ ได้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมาย แต่ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ฉบับใหม่ ทั้งยังตั้งองค์กรต่างๆ ขึ้นเองอ้างว่าเพื่อทำงานปฏิรูปประเทศ และเขียนแผนยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตอีก 20 ปี แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากมุมอื่นๆ ของสังคมที่ชัดเจน iLaw จึงทำหน้าที่จับตาการร่างกฎหมาย ทั้งในแง่กระบวนการออกกฎหมายและเนื้อหาของกฎหมาย ที่เป็นไปโดยอำนาจเบ็ดเสร็จของคณะรัฐประหาร สรุปเนื้อหาและเผยแพร่สู่สังคมโดยมุ่งหวังให้เห็นปัญหาของการครอบงำกระบวนการทั้งหมดโดยคนกลุ่มเดียว และหวังเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
 
 
บทบาท ของ iLaw ก่อนและหลังการเลือกตั้งปี 2562
 
iLaw ติดตามการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในฐานะกลไกอย่างหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ คสช. สร้างขึ้นเพื่อการสืบทอดอำนาจ เราทำคู่มือเลือกตั้งสำหรับประชาชน และจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นการทั่วไป ร่วมสังเกตการณ์จับตาความผิดปกติของการเลือกตั้ง และจัดทำรายงานตรวจสอบการรายงานผลคะแนนที่ผิดปกติ จนกระทั่งหลังเลือกตั้งเข้าสู่ยุค คสช.2 iLaw ยังคงติดตามศึกษากลไกของ คสช. ทั้งวุฒิสภาชุดพิเศษ 250 คน  ที่มาและผลงานของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ โดยหวังสร้างองค์ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณะเช่นเดียวกับที่ทำมาในยุคของ คสช.1 
 
ในปี 2563 เมื่อเกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ iLaw ร่วมกับ Amnesty International Thailand พัฒนาเว็บไซต์ม็อดาต้าไทยแลนด์ ขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลเก็บรวบรวมเหตุการณ์การชุมนุมสาธารณะที่เกิดขึ้นและการใช้อำนาจกำกับดูแล คุกคามหรือขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ขณะที่งานบันทึกข้อมูลคดีความเกี่ยวกับเสรีภาพการแสดงออกก็ลดบทบาทลงบ้าง เนื่องจากสื่อมวลชนหลายแห่ง องค์กรพันธมิตร และกลุ่มกิจกรรมต่างๆ สนใจติดตามรายงานข้อมูลที่เกิดขึ้นกันเยอะขึ้น งานของ iLaw จึงเน้นบันทึกข้อมูลเฉพาะในคดีสำคัญที่เป็นบรรทัดฐานให้การพิจารณาคดีและการตีความกฎหมายในอนาคต รวมทั้งผลิตและเผยแพร่งานเชิงสถิติภาพรวมและงานเชิงวิเคราะห์สถานการณ์มากขึ้น
 
7 สิงหาคม 2563 iLaw เริ่มกิจกรรม "ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ" โดยรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ให้กลับสู่เส้นทางประชาธิปไตย และได้รับผลตอบรับเกินความคาดหมาย สามารถรวบรวมรายชื่อประชาชนได้ 100,732 รายชื่อ ภายในเวลาเพียง 43 วัน ได้นำเสนอต่อรัฐสภา ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุม แต่รัฐสภาลงมติไม่รับหลักการในวาระที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ดีการเดินหน้ารณรงค์เพื่อทวงคืนอำนาจและระบอบประชาธิปไตยก็ยังเดินหน้าต่อในรูปแบบต่างๆ
 
 
ยุทธศาสตร์การทำงานของ iLaw
 
iLaw จะทำงานเชื่อมโยงกับกลุ่มภาคประชาสังคมและผู้คนทั่วไปในสังคม เพื่อส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย การเคารพเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และเพื่อสร้างระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 
กิจกรรมของ iLaw ในแต่ละปี มีความยืนหยุดและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์บ้านเมือง สถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพ และกระแสสังคมที่จะสร้างโอกาสให้หวังผลจากกิจกรรมรณรงค์ได้ ภายใต้แนวทางการทำงาน ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์ ค้นคว้า เรียบเรียง บันทึกข้อมูล อย่างเป็นระบบบนโลกออนไลน์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ปัญหากระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรม เสรีภาพการแสดงออกที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
 
2. สร้างความตื่นตัวของสังคมและสร้างพื้นที่สำหรับการถกเถียงเรื่องของร่างกฏหมายใหม่ๆ และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
 
3. รณรงค์เกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายที่กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 
4. จัดกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ในประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของคนรุ่นใหม่ที่มีความตื่นตัวทางการเมืองและระบอบประชาธิปไตย
 
 
แหล่งทุน
 
ระหว่างปี 2552 ถึง 2557 iLaw รับการสนับสนุนทุนจาก มูลนิธิ Open Society (Open Society Foundation) และมูลนิธิ Heinrich Böll และได้รับเงินสนับสนุนหนึ่งครั้งจากบริษัท Google 
 
ตั้งแต่ปี 2557 จนถึง 2564 iLaw ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. Open Society Foundation (OSF) 
2. H
einrich Böll Stiftung (HBF) 
3. National Endowment for Democracy (NED)
6. ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้สนับสนุนอิสระรายย่อย
 
ในปี 2564 iLaw ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสถานทูต Switzerland 
 
 
คณะกรรมการ iLaw
 • กรรณิการ์ กิจติเวชกุล เครือข่าย FTA Watch
 • จอน อึ๊งภากรณ์ (ผู้อำนวยการโครงการ)
 • จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
 • ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เพ็ญวดี แสงจันทร์ มูลนิธิดวงประทีป
 • ไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
 
คณะทำงาน iLaw
 • จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการ, [email protected]
 • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการ, [email protected]
 • อานนท์ ชวาลาวัณย์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ, [email protected]
 • ณัชปกร นามเมือง หัวหน้าฝ่ายปฏิรูปโครงสร้างทางกฎหมายและการเมือง, [email protected]
 • ชันษา สุพรรณเมือง ผู้จัดการสำนักงาน, [email protected]

____________________________________________________
 
 
Internet Law Reform Dialogue (iLaw)
 
What is iLaw?
 
iLaw is a Thai human rights NGO which engages with civil society groups and the general public in efforts to achieve democracy, freedom of expression, and a fairer and more accountable system of justice in Thailand. iLaw focuses on building fact-based knowledge for campaigns and encouraging public participation mainly through online media.
 
Freedom of Expression Documentation Centre:  http://freedom.ilaw.or.th/en 
Public Assembly database: mobdatathailand.org
Instagram : iLawclub
Line : @iLawclub
Clubhouse : iLaw
TikTok : ilawclub
 
 
iLaw Past 
 
iLaw (Internet Law Reform Dialogue) was established in 2009.
 
At the beginning, the concept regarding iLaw was to establish a website ( http://ilaw.or.th ) to get signatures of support from the internet community in Thailand for people’s bills initiated by civil society. Under the 2007 Constitution, people’s bills required at least 10,000 valid signatures of support in order to be eligible for submission to the Thai parliament for consideration. It was hoped that the iLaw website would encourage general public in law reform as well as participation by readers in dialogue and ideas for new peoples bills. 
 
In practice, public interest and participation turned out to be rather more limited than envisaged as it seemed that the emerging social media popularity provided eveyone to communicate their agendas on their own platforms. iLaw then focussed more on specific campaigns such as a campaign to abolish Thailand’s three security laws (Martial Law, Emergency Rule Law, and Internal Security Law), a campaign to end film censorship and the banning of films on moral and cultural grounds, and a successful campaign to halt a second version of the Computer Crimes Law. 
 
A second line of work carried out by iLaw during 2010 and 2011 involved a research study on internet censorship in Thailand and the impact of Thailand’s Computer Crimes Law on human rights and freedom of expression. This helped to gain recognition for iLaw’s expertise on the Computer Crimes Law and also led to the development of a Freedom of Expression Documentation Centre in 2011 ( http://freedom.ilaw.or.th/en ), mainly covering limitaion of freedom of expression by legal measures or state authorities relating to the Computer Crimes Law and Article 112 of the Criminal Code (Lèse majesté). The Documentation Centre has received much recognition within the human rights community for its coverage of arrests and prosecutions relating to freedom of expression. This is because iLaw staff and volunteers have extensively attended court trials and interviewed defendants to get information for the website and the documentation centre.
 
In addition iLaw has organised training programmes for youth on freedom of expression isuue, for human rights lawyers on computer forensic. Camps, trainings, workshops with other educational institution and civil society organisations are also part of our work under the same goals.
 
 
 
Developments since the 2014 Coup d’état
 
Following the declaration of martial law and the military coup of May 22nd 2014, iLaw has substantially expanded the scope of its Freedom of Expression Documentation Centre to cover the large number of political detentions and political trials taking place under martial law and the expanding number of Lese Majeste trials in which most defendants are denied bail and face harsh prison sentences. Many of the more serious political trials have been diverted to military courts where the defendants have no right of appeal. Since the coup, iLaw staff had been working intensively to visit political detainees and their families and to attend and document their trials, and to release statistics and indept information in Thai and English on freedom of expression situation under the military regime.
 
The military took control and established its own appointed legislature to pass laws, Constitutional drafting committees, Assemblies and committees for 'contry reform' and also announced a 20-year strategy plan without consultation or participation from other sectors. iLaw then closedly monitored legislative procedure and the proposed content under its coup maker absolute power. iLaw summarised and distributed our findings to raise awareness on situation when the country was dominated by a single group of people with an aim to amplify efficiency of the demand for change. 
 
 
Improvements during and after 2019 election
 
iLaw monitored the first general election on 24 March 2019 as a mechanism of 2017 Constitution to maintain military power. iLaw had produced people’s election manual and printed for free distribution. iLaw observed the transparency and irregularities of the election and published a report on the ‘manageable results’. After the election, iLaw keeps monitoring the coup maker mechanisms including the 250 selected senators, the process and outcome from selected constitutional court and check and balance bodies with the aim to provide knowledge for public as before.
 
In 2020, young people rised up against the regime. iLaw with Amnesty International Thailand developed mobdatathailand.org to be a database contains information related to emerging various kind of protests and the law enforcement practice. While the mandate to document charges and trails become less necessary when the public, media, CSOs and activist groups have interested and actively reported the incidences. iLaw’s work shifted to focus on details of  landmark cases where the procedures and legal interpretations can be legal precedents for the future. iLaw also provide more in-depth analysis of the situation.
 
7 August 2020, iLaw lunched a campaign to collect signatures of people to propose for constitutional amendment. We have received an overwhelming cooperation when 100,732 eligible voters signed within only 43 days. The proposal was brought for parliament consideration but majority of members vote to drop it on 18 November 2020. However, the journey to take back people’s sovereignty and democracy keeps on in many other forms.
 
 
 
iLaw’s Major Strategies
 
iLaw strives to engage with civil society groups and the general public in working for democracy, respect for freedom of expression and civil and political rights, and for a fairer and more accountable system of justice in Thailand.
 
iLaw's main focus each year is flexible and adaptable according to the political situation, human rights violation situation and current public interest that can lead to succesful campaign under approaches as follow:
 
1.Monitoring the situation, researching, catagorizing and documenting data systemically on online. To create a reliable and reachable database for furthur study on problems of legislative process, justice process and also freedom of expression in Thailand.

2. Raising public awareness and creating spaces for discussions towards coming new laws and the people’s constitution especially in the issues effect to civil and political rights.

3. Advocating on legal reform relating to freedom of expression and civil and political rights.

4. Building capacity of young people on civil and political rights in order to strengthen the politically active generation. 
 
 
Funding
 
Between 2009 and  2014 iLaw has received funding support from the Open Society Foundation, the Heinrich Böll Foundation and a one-time support grant from Google.

Between 2015 to 2021 iLaw receives funding from funders as listed below
6. support other independent donors
 
In 2021, iLaw also recieves support from the Embassy of Switzerland
 
 
 
iLaw’s Board of Directors:
 
Mr. Pairoj Polpetch (Thai Law Reform Commission and Union for Civil Liberty)
Ms. Kannikar Kijtiwatchakul (FTA Watch, radio journalist)
Ms. Penwadee Saengchan (Manager, Duang Pratheep Foundation)
Ms. Junjira Junpaew (Human Rights Lawyer) 
Mr. Prapart Pintobtang (Lecturer in Political Science, Chulalongkorn University)
Ms. Orapin Yingyongpattana (Former manager, iLaw)
Mr. Jon Ungphakorn (Executive Director, iLaw)
    
 
iLaws Contacts:
 
Mr. Jon Ungphakorn, Executive Director 
 
Mr. Yingcheep Atchanont, Programme manager
 
Mr. Anon Chawalawan, Head of Documentation Center
 
Mr. Nutchapakorn Nummueng, Head of Legislative and Reformation Monitoring
[email protected]
 
Ms. Chansa Supanmuang, Office Manager and Finance Officer
 
office email: [email protected]