ก่อนท้องฟ้าจะสดใส: พล.อ.ปรีชา โดดประชุม ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่า ใครกำลังออกกฎหมาย
21 ก.พ. 60
เมื่อพิจารณา สนช.จะพบว่ามีปัญหาความชอบธรรมด้านคุณสมบัติของสมาชิก และยังมีปัญหากระบวนการพิจารณากฎหมายที่อาจจะไม่รอบคอบ  ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ อาจไม่ใช่เพียงแค่การให้สมาชิก สนช. 7 คนที่ถูกเปิดเผยข้อมูลว่า ขาดประชุมบ่อย ลาออกจากการเป็นสมาชิกเท่านั้น 
NBTC Draft Seminar
22 มี.ค. 60
วงเสวนาถก ร่างแก้ไข พ.ร.บ.กสทช. หมอประวิทย์ค้านระบบจัดสรรคลื่นโดยไม่ต้องประมูล ด้านวรพจน์  NBTC Policy Watch ชี้ การจะแก้กฎหมายให้จ่ายค่าชดเชยการคืนคลื่นเป็นการ "เสียค่าโง่" เพราะคลื่นความถี่เป็นของสาธารณะอยู่แล้ว วงเสวนาถก ร่างแก้ไข พ.ร.บ.กสทช.
Por Yor Por
18 มี.ค. 60
ต้นเดือน ม.ค.2560 หัวหน้าคสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 ประกาศคำสั่งคสช. 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปี 2560 จะเป็นปีของการปฏิรูปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน 20
17 มี.ค. 60
ล่าสุด ร่าง พ.ร.บ. การรับรองเพศ พ.ศ. ... ยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้-เสีย คาดว่าอาจมีการทำประชาพิจารณ์ฟังเสียงประชาชนปี 61-62 นักกิจกรรม ชี้ หลักเกณฑ์การรับรองเพศไม่ยึดโยงเจ้าของปัญหา เสนอแนะให้ร่างพ.ร.บ.การรับรองเพศควรรวดเร็ว-โปร่งใส–ง่ายต่อการเข้าถึง-
17 มี.ค. 60
เมื่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับผ่านประชามติ 2559  ประกาศใช้ขั้นตอนในการออกกฎหมายของ สนช. จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะ ในมาตรา 77 วรรคสอง ได้กำหนดให้ "ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
16 มี.ค. 60
มาตรา 44 ที่รัฐนำมาใช้กรณีธรรมกายมีการกำหนดขอบเขตอำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวางและเป็นที่สุด แต่ดูเหมือนว่า อำนาจพิเศษดังกล่าวจะไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่หวัง การใช้มาตรา 44 ครั้งนี้ให้บทเรียนอย่างไรบ้าง?  
Statement on Torture
13 มี.ค. 60
แอมเนสตี้แถลงร่วม ICJ ผิดหวังต่อข่าวที่ระบุว่า "ร่าง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย" ต้องล่าช้าออกไปอีก พร้อมเรียกร้องทางการไทยให้เร่งออกกฎหมายนี้โดยเร็ว