Highlight >
23 มิ.ย. 65
ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 วุฒิสภาในฐานะอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ "การกลั่นกรองกฎหมาย" ที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรให้มีความรัดกุมรอบคอบ โดยหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบกฎหมายแล้ว จะต้องส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลอีกหนึ่งชั้นก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ แต่ทว่า ด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่กำหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นคนคัดเลือกด่านสุดท้าย ทำให้การออกกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลคสช. หรือ การเสนอกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตหัวหน้าคสช. ไม่ค่อยถูกตรวจสอบถ่วงดุลเท่าที่ควร
11 ส.ค. 65
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จะเป็นวันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้ทำการรัฐประหารในปี 2557 จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาครบ 8 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557) ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ
10 ส.ค. 65
10 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมรัฐสภามีนัดพิจารณา ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ในวาระสอง โดยในวันดังกล่าว สภาได้พิจารณาไปถึงมาตรา 24/1 แต่ทว่า ผลการลงมติในมาตราดังกล่าวมีไม่ถึงจำนวนกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา ทำให้ พลเพชร วิชิตชลชัย
Torture and enforced disappearance prevention bill
9 ส.ค. 65
9 ส.ค. 2565 ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 121 เสียง ไม่เห็นด้วย 8 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ส่งผลให้ต้องส่งร่างกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่
9 ส.ค. 65
27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมโฉมฉาย ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพ จัดวงเสวนาวิชาการเรื่อง “ศาลและความยุติธรรม ?” 
9 ส.ค. 65
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ Cartel Art Space กานต์ ทัศนภักดิ์ ศิลปินอิสระจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี 2563 และจัดวงเสวนาว่าด้วยเรื่อง กฏหมายทั้งมาตรา 112 มาตรา 116 และอื่นๆ ที่นำมาใช้ควบคุมการชุมนุม/การเคลื่อนไหวทางการเมือง
election bill
9 ส.ค. 65
10 ส.ค. 2565 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  มีวาระพิจารณาร่างพ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส. ซึ่งรัฐสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 15 ส.ค. หากไม่เสร็จ ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างพ.ร.ป.ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระสอง พลิกเนื้อหาหลายอย่างกับไปเป็นแบบเดิม