30 พ.ย. 61
การแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนมีคำสั่งหัวหน้า คสช. กกต.แต่ละจังหวัดได้ทำการรับฟังความคิดเห็นและประกาศออกมาเป็นสามรูปแบบ แต่ผลการประกาศเขตเลือกตั้งอย่างเป็นทางการพบว่ามีจำนวน 11 จังหวัดที่มีรูปแบบเขตเลือกตั้งไม่ตรงตามรูปแบบที่ กกต.จังหวัด เคยเสนอไว้ 
13 ธ.ค. 61
หลังการปกครองประเทศอย่างยาวนานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)​ การเลือกตั้งครั้งนี้กติกา ทั้งหลายถูกออกแบบเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับพรรคการเมืองฝ่ายสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของ คสช. และสร้างความเสียเปรียบให้กับพรรคการเมืองที่สนับสนุนประชาธิปไตย ไอลอว์รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ประชาชนตัดสินก่อนเลือกตั้ง
13 ธ.ค. 61
เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งครั้งเดียว เลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และนายกรัฐมนตรีคือ คำอธิบายการเลือกตั้ง 62 อย่างรวบรัดที่สุด 
12 ธ.ค. 61
แม้ว่าคสช. จะใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2561 'ปลดล็อกพรรคการเมือง' ให้หาเสียงและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้แล้ว แต่ก็ยังมีประกาศ/คำสั่งคสช. อีกหลายฉบับที่ยังจำเป็นต้องยกเลิก ซึ่งเป็นประด็น เสรีภาพของสื่อมวลชน การเอาพลเรือนขึ้นศาลทหาร หรือ
21/2561
11 ธ.ค. 61
11 ธันวาคม 2561 หัวหน้า คสช. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44  ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้ดุลยพินิจกำหนดว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐใดต้องยื่นหรือไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
11 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 2561 พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มีผลใช้บังคับ ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ “การเลือกตั้ง” ในปี 2562 นอกจากนี้ยังมีเรื่องต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอีก ไอลอว์รวบรวมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยๆ 4 เรื่อง  
11 ธ.ค. 61
11 ธันวาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยมีสาระสำคัญคือ ยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ห้ามพรรคการเมืองหรือประชาชนทำกิจกรรมทางการเมือง จำนวน 9 ฉบับ