Highlight >
15 พ.ย. 66
กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ (CALL) เข้าแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 
Meeting room renting near Lat Phrao station
30 พ.ย. 66
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อาคารหลังนี้ชั้น 3-4 ใช้เป็นสำนักงานแห่งใหม่ของ iLaw และชั้น 1-2 ใช้สำหรับการจัดกิจกรรม หลายคนที่มีโอกาสได้แวะเวียนมาร่วมกิจกรรมได้ขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ทำให้อาคาร All Rise ถูกตระเตรียมเพื่อเปิดให้ทุกคนสามารถมาใช้บริการเช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้แล้ว
what is government worried about referendum
30 พ.ย. 66
หลังรัฐบาลแต่งตั้ง "คณะกรรมการประชามติฯ" ขึ้นมาเพื่อทำให้การทำประชามติเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ดำเนินไปได้อย่างลุล่วง การให้สัมภาษณ์สื่อหรือการแถลงข่าวจำนวนมากกำลังบ่งชี้ว่า รัฐบาลมีความกังวลใจในหลายปัญหาระหว่างการจัดทำคำถามประชามติ แต่ความกังวงนั้นมีสิ่งใดบ้าง สามารถอ่านได้ที่นี่!
privy councillor appointed
30 พ.ย. 66
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี โดยในพระบรมราชโองการแต่งตั้งไม่ปรากฏว่ามีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งๆ ที่ในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 11 กำหนดผู้ลงนามรับสนองฯ ไว้อย่างชัดเจน
privy councilor
29 พ.ย. 66
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรี ทำให้ชื่อของพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นที่กล่าวถึงอีกครั้งในบทบาทใหม่ที่ทำงานใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น
Double majority in Referendum
29 พ.ย. 66
การแก้ไข พ.ร.บ.ประชามติ พ.ศ. 2564 กำลังเป็นอีกประเด็นที่สำคัญในการทำประชามติเพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ โดยเฉพาะการแก้ไขประเด็น “เสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้น” (Double majority) ที่อาจเป็นเงื่อนไขในการทำประชามติไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตล้มเหลว
politicians in their words on amnesty bill
29 พ.ย. 66
ประเด็นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่การรัฐประหาร 2549 ได้รับความสนใจจากทุกฝ่าย ที่ต่างก็ออกมาพูดหลายความเห็นสนับสนุนการออกกฎหมาย หรือสนับสนุนแบบมีเงื่อนไข