Amend Constitution: 20 Thai Constitutions Have Been Successfully Amended 22 Time
16 ส.ค. 62
"การแก้ไขรัฐธรรมนูญ" เป็นหัวข้อที่สังคมพูดถึงกัน แม้รัฐธรรมนูญปี 2560 จะแก้ไขยาก แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย ระยะเวลา 87 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐธรรมนูญเคยถูกแก้ไขสำเร็จมาแล้ว 22 ครั้ง ต่างกรรมต่างวาระด้วยกัน ซึ่งในยุคที่มีการเลือกตั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญไปทั้งสิ้น 10 ครั้ง 
CMU Seminar
22 ต.ค. 62
22 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จัดงานเสวนาเรื่อง “ปฏิสังขรณ์ประเทศไทย” ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนมาร่วมรับฟ้องล้นห้องประชุมใหญ่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 ต.ค. 62
22 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติสั่งห้ามใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต หลังมีการเคลื่อนไหวให้ยกเลิกสารเคมีดังกล่าวซึ่งสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม
Senator 250 Never die
21 ต.ค. 62
ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 กำหนดให้ ส.ว.แต่งตั้งที่มาจากการคัดเลือกของคสช. อยู่ในอำนาจได้ถึง 5 ปี ซึ่งในรัฐธรรมนูญ 2560 ยังมีกฎหมายที่กำหนดให้ ส.ว. แต่งตั้ง จะอยู่ในหน้าที่ครบ 5 ปี อีกด้วย ไอลอว์จึงชวนมาดู 3 เหตุผล ที่ทำให้ ส.ว. ชุดนี้ถึงจะอยู่ครบห้าปี ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
20 ต.ค. 62
แม้รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดบังคับให้ ส.ส. ต้องทำตามมติพรรค และก็ไม่มีกฎหมายฉบับใดบังคับเช่นว่านั้น แต่ที่ประชุมของพรรคมีอำนาจลงมติเพื่อให้ ส.ส. ที่ไม่ปฏิบัติตามพรรคพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น ซึ่ง ส.ส. ที่ถูกพรรคสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกต้องหาพรรคใหม่สังกัดใน 30 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่า
19 ต.ค. 62
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชานำคณะคสช. สืบทอดอำนาจผ่านการเลือกตั้งได้สำเร็จ แต่ “คสช. 2” เป็นรัฐบาลผสมเสียง“ปริ่มน้ำ” ซึ่งเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่คสช. ออกแบบขึ้นมาเอง พล.อ. ประยุทธ์ เปิดประชุมสภาสมัย “พิเศษ” เพื่อพิจารณาผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปี
18 ต.ค. 62
สาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว คือ การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ โดยงบที่ได้รับการจัดสรรสูงที่สุดคือ 'งบกลาง' อีกทั้งยังเป็นงบที่เพิ่มสูงขึ้นที่สุดในปีนี้ ด้านงบกระทรวงกลาโหมหรืองบของกองทัพยังติดอยู่ใน 5 อันดับที่ได้รับการจัดสรรเงินสูงสุด