about

(for English please scroll down)

iLaw (อ่านว่า ไอ - ลอ) หรือ ชื่อทางการว่า โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน เป็นเว็บไซต์ที่อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยการ เสนอกฎหมาย

เราร่วมกันเสนอกฎหมายได้หากระดมชื่อได้ครบหนึ่งหมื่นชื่อ ช่องทางการมีส่วนร่วมลักษณะนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 2540 และยังต่อเนื่องมายังมาตรา 142 และ 163 ในรัฐธรรมนูญ 2550 ที่บอกว่า ประชาชนหนึ่งหมื่นคนสามารถเสนอกฎหมายในหมวด "สิทธิเสรีภาพ" และ "แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ" และหากประชาชนต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็สามารถทำได้ด้วยการเสนอห้าหมื่นชื่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนย่อมเปลี่ยนสังคมไปในทางที่ดี แม้กฎหมายประชาชนไม่ใช่คำตอบของทุกอย่าง ลำพังการแก้กฎหมายคงไม่สามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องได้ แต่อย่างน้อย กระบวนการนี้ก็ช่วยสร้างอำนาจการต่อรองของคนธรรมดา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้

กฎหมาย อาจดูเหมือนเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษานิติศาสตร์ แต่ชีวิตทุกคนก็ผูกพันกับกฎหมายอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น เพียงแค่กำแพงทางภาษาวิชาการ ไม่ควรเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราเข้าไม่ถึงเรื่องที่อยู่ใกล้เพียงปลายจมูก

iLaw จึง ขอเชิญคุณมาร่วมเสนอกฎหมาย ในแบบที่ไม่ต้องกังวลว่าจะผิดมาตรฐานสำนักตรากฎหมายอย่างกฤษฎีกา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเห็นของทุกคน ซึ่งทีมงานจะรับหน้าที่หาล่ามแปลความคิดให้เป็นภาษากฎหมาย เพื่อให้คุณสามารถสนุกกับ iLaw ได้โดยไม่ต้องเกร็ง

เล่นอะไรได้บ้าง

หัวใจสำคัญของ iLaw คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิรูปสังคม คุณทำได้!

"เกาะกระแส" ทุกกระแสความเคลื่อนไหวในสังคม ที่เป็นที่สนใจ เป็นประเด็นถกเถียง iLaw จะเป็นพื้นที่เปิดให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันผ่านระบบ Poll แบบง่ายๆ และมีพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลรวมของการโหวตทุกครั้งจะเก็บไว้เพื่อยืนยันถึงความคิดความรู้สึกของสมาชิกในสังคมต่อประเด็นแต่ละเรื่อง

"คิด" : เสนอความคิด ตั้งประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเปลี่ยนสังคม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความคิดอื่นๆ ในชุมชน โหวตแนวคิดที่เห็นว่าน่าสนใจ เรื่องใดได้รับความสนใจมาก ทีมงานจะหา "เจ้าภาพ" ซึ่งอาจเป็นหน่วยงาน กลุ่มบุคคล หรือเป็น "คุณ" มาพัฒนาเรื่องนั้นให้ออกเป็นกฎหมายประชาชนต่อไป

"สร้าง" : ประเด็นต่างๆ ที่มีเจ้าภาพเสนอหลักการและสาระสำคัญที่เห็นว่าต้องมีในกฎหมายนั้นๆ แล้วเปิดให้ทุกคนช่วยออกแบบเนื้อหาให้สมบูรณ์ คุณสามารถเสนอความเห็นได้ ใช้ภาษาธรรมดาๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษากฎหมาย เพราะเจ้าภาพจะรวบรวมข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งตัดสินใจฟันธงในเรื่องที่มีความหลากหลายสูง ส่งต่อยังทีมกฎหมายเพื่อปรับเป็นร่างกฎหมายที่สมบูรณ์

"เซ็น" : เมื่อร่างกฎหมายประชาชนที่จัดทำโดยเจ้าภาพทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากคุณพึงพอใจในเนื้อหา ก็พิมพ์แบบฟอร์ม กรอกรายละเอียด ลงนาม แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ตู้ปณ.55 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ10321 เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในหมื่นรายชื่อผลักดันกฎหมายเข้าสู่กระบวนการต่อไป

เจ้าภาพ

ในการผลักดันข้อเสนอแต่ละเรื่อง iLaw จะ ประสานงานหากลุ่ม “เจ้าภาพ” เพื่อมาทำงานร่วมกัน เป็นผู้ติดตามดูแล เจ้าภาพอาจเป็นกลุ่มคนทั่วไปที่สนใจเรื่องนั้น หรือเป็นคนที่มีชีวิตหรือทำงานใกล้ชิดกับเรื่องนั้นๆ

บทบาทของเจ้าภาพคือการรวบรวมข้อเสนอจากคนทั่วไปแล้วนำไปประมวลเป็นข้อกฎหมาย กลุ่มเจ้าภาพต้องรับผิดชอบต่อชุมชน เพราะในท้ายที่สุด เมื่อข้อเสนอต่างๆ ปรากฏเป็นร่างกฎหมายแล้ว ชุมชนสามารถตรวจสอบองค์กรเจ้าภาพได้อีกทาง หากเนื้อหาที่องค์กรเจ้าภาพกำหนดไม่เป็นที่พึงปรารถนา ทุกคนสามารถแสดงออกได้ด้วยการไม่ให้ความร่วมมือในการลงนามเสนอชื่อกฎหมาย หมื่นชื่อ

หลังจากนั้น เมื่อร่างกฎหมายของประชาชนได้เข้าสู่กระบวนการรัฐสภาแล้ว กลุ่มเจ้าภาพจะต้องส่งตัวแทนเพื่อเข้าไปนั่งเป็นกรรมาธิการพิจารณากฎหมาย นั้นๆ ในสัดส่วนหนึ่งในสามของกรรมาธิการทั้งหมด

ข้อตกลง

 1. iLaw มีจุดยืนที่เคารพเรื่องความเท่าเทียมกันของบุคคล ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เห็นด้วยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ iLaw จะเพิกเฉยไม่สนใจ หากมีการเสนอประเด็นสังคมและกฎหมายที่ขัดกับจุดยืนนี้
 2. ทุกคนต้องลงทะเบียนก่อนแสดงความเห็น เพื่อยืนยันว่าการสื่อสารในชุมชน iLaw เป็นการสื่อสารกับคน มิใช่เครื่องจักร
 3. ความเห็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ เป็นความเห็นของเจ้าของข้อความนั้น ซึ่งทีมงาน iLaw ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
 4. iLaw เป็น เว็บไซต์กฎหมายเพื่อการปฏิรูปสังคม หากมีการพูดคุยนอกประเด็น ทีมงานขออนุญาตกระทำการบางอย่าง เพื่อให้บทสนทนานั้นยังอยู่ในประเด็นสำคัญ
 5. ทีมงานขออนุญาตปิดกั้นข้อความที่ละเมิดสิทธิผู้อื่น รวมทั้งข้อความที่ทีมงานพิจารณาแล้วว่าหากถูกฟ้องอาจเถียงแพ้คดี

ศูนย์กฎหมายและคดีเสรีภาพ

iLaw กำลังอยู่ในระหว่างจัดตั้งศูนย์กฎหมายและคดีเสรีภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นที่อีกส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ที่จะติดตามและเก็บรวบรวมสถิติคดีความการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 .

คณะกรรมการ iLaw

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย

 1. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล เครือข่าย FTA Watch
 2. จอน อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (ประธานคณะกรรมการโครงการ)
 3. จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
 4. ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. เพ็ญวดี แสงจันทร์ มูลนิธิดวงประทีป
 6. ไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

คณะทำงาน iLaw

ทีมงานประกอบด้วย

 • จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการ, ungjon@ilaw.or.th
 • อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา ผู้จัดการ, orapin@ilaw.or.th
 • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ฝ่ายกฎหมาย, yingcheep@ilaw.or.th
 • พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ, pornpim@ilaw.or.th
 • อานนท์ ชวาลาวัณย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ, chawalawan@ilaw.or.th

Credit

 • ระบบจัดการข้อมูลโดย Drupal
 • พัฒนาระบบโดย opendream
 • ออกแบบโดย anpanpon

...................................................................

Internet Dialogue on  Law Reform (iLaw)

iLaw educates and supports Thai public to propose their own Bills. We engage people to create interest in political, social, and human rights reforms, through the use of Internet.

Under Thai Constitution, draft legislation endorsed by 10,000 eligible signatories must be considered by Parliament. iLaw supports draft legislations from NGOs and people movements. We also working with scholars and field experts to draft legislation according to the public interest.

Our website, ilaw.or.th, is participatory by design, aiming to promote people’ voices. Visitors can discuss and suggest amendments, download endorsement forms to sign their signature, volunteer to collect signatures within their communities, and propose bills of their own.

Bills featured by the project have to conform to project committee’s guidelines, regarding their democratic, social, and human rights qualities. For example, a bill likely to increase divisions or discrimination, such as a bill to make one particular religion the national religion, would not be likely to be approved as a featured bill for public support on the website, but could be discussed by visitors on the website’s forum.

The project is established in 2009 by Jon Ungphakorn. He is a long-time social activist, a founder of Prachatai online newspaper, and was an elected senator. iLaw is a semi-autonomous project under the incubation of Thai Volunteer Service Foundation. The project currently has three full-time staffs.
Current iLaw Featured Bills

Issues which iLaw played an active role are include social welfare, environment, public health, judicial procedure, and gender equality. The project’s current focus are amendments of laws that infringe upon rights and freedom of expression:


1) The Repeal of Security Laws that Violate Rights and Freedom
Three security laws, namely 1) Martial Law; 2) Emergency Decree on the Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548 (2005); and 3) Internal Security Act B.E. 2550 (2007) give legal power to the government to limits rights and freedom of people. Track records during many political incidents have shown that the uses of laws on the pretext of security can never solve anything. On the contrary, they create problems that are affecting Thailand in an immeasurable manner. This includes the blocking of news and websites and the uses of arms to do harm to people.

iLaw drafted the Acts to Repeal Security Laws that Violate Rights and Freedom under the Democratic System and disseminated on the website so that ordinary people can download the documents that have the aim to repeal these laws.


2) The Amendment of Computer-related Crime Act B.E. 2550 (2007)
Intermediary liability created by this law makes media resort of self-censorship. Abstract terms also open for broad interpretation. For instance, “offenses that affecting public moral and national security.” There are increasing numbers of legal cases against people who express their opinions online.

iLaw collect opinions on how the Computer-related Crime Act should be amended. The information on the website has divided the topics into penalty with regards to Internet contents, effects of this law on intermediaries, and the power of the authorities. Realizing it needs sufficient data to support the amendment recommendation, iLaw have started a research project “The Effects of the Computer Crime Act 2007 and state Policy on the Right to Freedom of Expression.”

Recently, iLaw together with Thai Netizen Network and Amnesty International Thailand are advocating for converting the proposal document into People’s Draft Law.


3) The Amendment of Film and Video Act B.E. 2551 (2008)
This law gives the National Film Committee the power to censor films and order the amendment of the films’ contents. Such power is against the freedom of opinion and is an impediment to Thai art and film industry. iLaw is working with Movie Audience Network of Thailand to push for the cancellation of the censor system and the amendment of the act so that there will be clear working mechanisms that are transparent and accountable.

In November 2010, Insects in the Backyard, an independent film directed by Thanwarin Sukkhabhisit has been banned in Thailand by National Film Committee. The committee's reason is this film presented the content that against good moral of people. It is the first film that has officially banned by the Committee.

The film's story is about a father who is homosexual and not being accepted by his children. They are also living in a society that people see gender issues from different perspective.

After the announcement of not permitting the screening of this film, the film director and Thai Audience Network would like to challenge the National Film Committee's decision. Because the Committee's order is not clear and not refer to any article of the law. Also, the film director have not been invited to defend his ideas to the film authority, which is a violation of his right.

In mark this incident as a case study, the film director and Thai Audience Network are working with iLaw and Human Rights Lawyers Association (HRLA) to put this case to the Administrative Court. With the aim that the court can identify legal terms on these following issues: 1) definition and scope of 'good moral'; 2) scope of National Film Committee's authority; 3) standards in decision making procedure; and 4) if the Film and Video Act is unconstitutional.


4) Lese Majeste Law (Section 112 of the Criminal Code)
The content of this law is problematic to all groups that have different stances in the society. Thai society needs to open up for discussion about this law. iLaw is monitoring different public opinions. We work with an independent group called “Article 112: Awareness Campaign” on public communication about the problems and effects of the law. iLaw does not have a position yet as to how the law should be amended.
Freedom of Expression Documentation Center

In 2011, iLaw is in the process of setting up Freedom of Expression Documentation Center to monitor and gather statistics on the violations of rights of freedom of expression, which mostly effected by Computer-related Crime Act (CCA), Lèse Majesté Law (LM), Film and Video Act, and Broadcasting and Telecommunications Act. It will work with various organizations, including Thai Netizen Network, Federation of Community Radio, and Article 112: Awareness Campaign.

There has been an increasing number of people affected by laws related to the rights and freedom of expression, especially under CCA. Sometimes, the complaints are being done jointly between CCA and LM. These cases are complex in terms of information gathering and evidence findings. The numbers of people who are affected are rising, while there are not many lawyers and technology experts who can work together for the access to justice during the trial processes.

The center will work to connect affected people with lawyers and specialists. It will also working on public understanding on legal cases related to technology and the rights and freedom of expression under the current political conflict in Thailand.

Furthermore, it was found that one of the main problems in Thai society is the lack of human rights lawyers with expertise on technology cases. This center will therefore develop technology knowledge for the lawyers by conduct capacity building program along with networking of lawyers who can work on technology cases and design a system for lawyers to work alongside expert network.

The Commitee on the Internet Dialogue on Law Reform (iLaw), Thai Volunteer Service Foundation

 1. Ms. Chanchira Chanpaew, Human Rights Lawyers Association
 2. Mr. Jon Ung-Pakorn, Thai Volunteer Service Foundation (Director)
 3. Ms. Kannika Kijtivejjakul, FTA Watch
 4. Ms. Penwadee Sangchan, Duangprateep Foundation
 5. Mr. Piroj Polpetch, NGO Coordinating Committee on Development
 6. Dr. Prapas Pintobtang, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University

iLaw staffs

 1. Mr. Jon Ungphakorn, Director, ungjon@ilaw.or.th
 2. Ms. Orapin Yingyongpatthana, Manager, orapin@ilaw.or.th
 3. Mr. Yingcheep Atchanont, Advocacy and Campaign Officer, yingcheep@ilaw.or.th
 4. Ms. Pornpim Saelim, Freedom of Expression Documentation Center, pornpim@ilaw.or.th
 5. Mr. Anon Chawalawan, Freedom of Expression Documentation Center, chawalawan@ilaw.or.th
 6. Ms. Wipaporn Fak-in, Finance, wipaporn@ilaw.or.th

Credit

 • Information Management by Drupal
 • System Development by opendream
 • Designed by anpanpon