รอบอาทิตย์

 • NLA Weekly (24 Feb- 2 March) 2018
  NLA Weekly (24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561) : สนช. นัดลงมติ กฎหมาย ส.ส.-ส.ว. 8 มี.ค. สัปดาห์นี้เปิดยื่นจดพรรคใหม่
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การเปิดให้พรรคการเมืองใหม่ยื่นขอแจ้งตั้งพรรคการเมืองและสามารถ ดำเนินการทางธุรการได้ ด้าน สนช. นัดลงมติ กฎหมาย ส.ส.-ส.ว. 8 มี.ค.นี้ หลังมีการตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ร่วม 3 ฝ่าย เพื่อแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับ โดยกฎหมาย ส.ส. มีการแก้ไขเรื่องตัดทิ้งมหสพหาเสียง แต่ให้คงแยกเบอร์รายเขต ส่วนกฎหมาย ส.ว. ให้ใช้ระบบพิเศษของสนช. ในบทเฉพาะกาล 5 ปีแรก มีกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่ม หลังจากนั้นใช้ 20 กลุ่มอาชีพ และใช้ระบบเลือกไขว้ตามเดิม
 • NLA Weekly (17 – 23 February 2561)
  NLA Weekly (17 – 23 ก.พ.2561): สนช. ไม่เห็นชอบ 7 ว่าที่กกต.ชุดใหม่
  สนช.มีมติไม่เห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ทำหน้าที่ กกต. ทั้ง 7 คน เรียกได้ว่า 'คว่ำยกชุด' เนื่องจากยังเห็นว่ารายชื่อที่เสนอมายังมีคุณสมบัติไม่เป็นที่ประจักษ์ในการทำงาน ส่วนการพิจารณากฎหมาย สนช.ประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และรับหลักการร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ไว้พิจารณา 
 • NLA Weekly 3 – 9 ก.พ. 2561
  NLA Weekly 3 – 9 ก.พ. 2561: สนช. มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)
  สัปดาห์ที่ผ่านมา สนช. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นกฎหมาย และรับหลักการร่าง พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ไว้พิจารณา ขณะที่สัปดาห์ที่ถึงจะมีการพิจารณาสองฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน ในวาระที่สองและสาม และร่างพ.ร.บ.การผังเมือง ในวาระที่หนึ่ง นอกจากนี้จะมีการตั้งกรรมาธิการร่วมสามฝ่ายเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และว่าด้วยที่มา ส.ว.
 • NLA Weekly (27 Jan - 2 Feb 2018)
  NLA Weekly (27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561) : ประกาศใช้มาตรฐานจริยธรรม ห้ามคบหาสมาคมกับ ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย
  เหตุการณ์รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรมฯ โดยมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้บังคับกับ ส.ส. ส.ว. และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมฯ ดังกล่าวมีจุดที่น่าสนใจ อาทิ ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย ส่วนการดำเนินการกับบุคคลที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ  ให้คณะกรรมการป.ป.ช.เป็นผู้ดำเนินการ ด้าน สนช. เห็นชอบกฎหมายสามฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.โอนที่ราชพัสดุฯ ร่างพ พ.ร.บ.เงินคงคลัง และพ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • NLA Weekly (20 - 26 Jan 2561)
  NLA Weekly (20 - 26 มกราคม 2561): สนช.ผ่านกฎหมาย สส./ สว. ยืดเยื้อเลือกตั้งไปปี 62
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยในร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. นั้นได้กำหนดให้ บังคับใช้เป็นกฎหมาย ภายหลังพ้น 90 วัน นับจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้การเลือกตั้งแต่เดิมทีจะเกิดขึ้นภายในดือน พฤศจิกายน 2561 ถูกเลื่อนไปอีก 3 เดือนและจะเลือกตั้งได้ในปี 2562
 • NLA Weekly (13 - 19 Jan 2018)
  NLA Weekly (13 - 19 มกราคม 2561): สนช.ชงเลื่อนเลือกตั้งต้นปี 62
  ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ ไฮไลท์อยู่ที่ความเป็นได้ที่จะมีการ ‘เลื่อนการเลือกตั้ง’ ไปเป็นต้นปี 2562 หากสนช. เห็นชอบร่างพ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างดังกล่าวแก้ไขให้มีการขยายเวลาการบังคับใช้ไปอีก 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้ว
 • NLA Weekly (6-12 January 60)
  NLA Weekly (6 - 12 มกราคม 2561): สนช. คาดพิจารณากฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. 25 ม.ค.นี้
  สัปดาห์นี้ สนช. เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.นโยบายการกีฬาแห่งชาติฯ เป็นกฎหมาย นอกจากนี้คาดว่าวันที่ 25 และ 26 มกราคม 2561 จะมีการพิจารณา ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ตามลำดับ ขณะที่สัปดาห์หน้า สนช. มีนัดพิจารณา ร่างพ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตนฯ ในวาระที่หนึ่ง และร่างพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ในวาระที่สองและสาม 
 • NLA Weekly (30 Dec 2017 – 5 Jan 2018)
  NLA weekly (30 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561): สนช. ยืนยัน มาตรา 44 ไม่กระทบเลือกตั้งปี 2561
  ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ ประธาน สนช. ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมปปี 2561 เพราะปัจจัยทางกฎหมายที่สนช. พิจารณายังเดินหน้าไปด้วยดี และการลงมติไม่รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ใช้ตัดสินการเลือกตั้ง หรือ คว่ำกฎหมายลูกนั้น เกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องใช้เสียงข้างมากของ สนช. ถึง 2 ใน 3 และกว่าจะได้เสียงจำนวนดังกล่าวต้องมีกระบวนการล็อบบี้และส่งสัญญาณ 
 • NLA weekly (16-22 December 2560)
  NLA weekly (16-22 ธันวาคม 2560): ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ขยายกรอบเวลาในการดำเนินงานธุรการของพรรคการเมือง
  สัปดาห์นี้เรื่องที่สำคัญคือ หัวหน้าคสช. ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่ง หัวหน้า คสช. ให้ขยายเวลาการทำกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นเรื่องของงานธุรการออกไป ขณะที่ สนช.มีการอภิปรายร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้เวลาสองวันในการอภิปราย นัดลงมติร่างพ.ร.ป.ฉบับนี้ ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคมนี้
 • NLA Weekly (9 Dec – 15 Dec 2017)
  NLA Weekly (9 – 15 ธ.ค. 2560): สนช. เร่งหาทางออก ปมแก้ กม.พรรคการเมือง ส่อเลื่อนเลือกตั้งอีกครั้ง
  ความเคลื่อนไหวสัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่ที่ประเด็น 'การเลือกตั้ง' ว่า โรดแมปเดิมจะมีการเลื่อนหรือไม่ หลังไพบูลย์ นิติตะวัน แกนนำพรรคประชาชนปฏิรูป ร้องแก้กฎหมายพรรคการเมือง และหากมีการแก้ไขก็คาดว่าจะกระทบต่อวันเลือกตั้ง ซึ่งสนช. และรัฐบาลยังต้องเร่งหาทางออก