Roxketeez

ข้อมูลผู้ใช้

เพศ
ภูมิลำเนา
ลักษณะการใช้ชีวิต
เหตุการณ์ร่วมสมัย
  • เหตุการณ์สึนามิจากแผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
  • เหตุการณ์ 9/11 เครื่องบินชนตึกเวิร์ลเทรด
  • "ประเทศสยาม" เปลี่ยนชื่อ เป็น "ประเทศไทย"
เป็นสมาชิกมาแล้ว
11 years 17 สัปดาห์