สิทธิมนุษยชน

  • คุ้มครองและส่งเสริมการชุมนุมเพื่อการแสดงออกทางการเมืองนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ...
  • มีบทกำหนดโทษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ที่กีดกันโอกาสทางการศึกษาต่อนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • มีกลไกการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหา เช่น ยกร่างกฎหมายคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • ให้มีกลไกคุ้มครองและรับรองสิทธิของผู้มีอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย (LGBT)นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • แก้กฎหมายคำนำหน้านาม ให้บุคคลสามารถเลือกใช้คำนำหน้า 'นาย' หรือ 'นางสาว' ได้ นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • แก้ไขพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เกิดขึ้นจริงและมีประสิทธิภาพ นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...
  • คุ้มครองผู้ที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยให้สามารถได้รับสิทธิคุ้มครองตามกม.เท่าเทียมกับผู้ที่มีสัญชาติไทย นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน แบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • ออกกฎหมายที่ส่งเสริมความเท่าเทียมของบุคคลหลากหลายชาติพันธุ์ในประเทศไทย ทั้งชนเผ่าพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย คนไทยพลัดถิ่น แก้ปัญหาเรื่องไร้สัญชาตินี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน แบบสำรวจของ ...
  • แก้ไขพ.ร.บ.ป่าชุมชน ให้ชุมชนมีสิทธิดูแลและปกป้องป่าในเขตของตนนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน แบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • ยกเลิกโทษประหารชีวิตนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน แบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ ข้อเสนอจากอินเทอร์เน็ต : ...