สิ่งแวดล้อม

  • การทำลายสิ่งแวดล้อมโดยผิดกฏหมาย เช่น ลักลอบตัดไม้ หรือการปล่อยควันพิษของโรงงานมากเกินกำหนด ควรมีโทษในระดับการพยายามฆ่า เพราะการทำลายสิ่งแวดล้อม มีผลต่อชีวิตของประชากรในจำนวนมาก
  • ออกกฎหมายห้ามผลิตห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ใช้วัสดุฟุ่มเฟือยเกินกว่าเหตุ (คำนวณจาก จำนวนวัสดุที่ใช้/ปริมาตรบรรจุของบรรจุภัณฑ์ที่ได้) และ ...
  • ออกกฏหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และแก้ปัญหาสัตว์เร่ร่อนในเมืองนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • ใช้พลังงานสะอาด ไม่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการลดมลภาวะ เช่น จำกัดวันเปิดห้างสรรพสินค้า ไม่ริเริ่มโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชน เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ...
  • เพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แล้วนำภาษีนี้ไปใช้ในกิจการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่นปลูกไม้สร้างป่า ฟื้นฟูนิเวศฯนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีเครื่องมือในการประเมินผลกระทบจากโครงการของรัฐที่มากกว่าแค่การทำ EIAนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...