เศรษฐกิจ

  • ถ้ามีก.ม.ป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายต่อชาติ/เศรษฐกิจไทย เช่น ทุ่มทำลายค่าเงินบาท คบคิดกบฎ เป็นต้น ลงโทษกลุ่มคนสมคบคิด สนับสนุน คดีต่อความมั่นคงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจได้ทันเวลาก่อนเกิดเสียหายได้ทันเวลา
  • ปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมๆ กับการปรับขึ้นราคาผลผลิตภาคเกษตร เพื่อให้ผู้ผลิตในภาคเกษตรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอย่างน้อย ...
  • ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐวิสาหกิจใดๆ ที่ถูกแปรรูปไปแล้ว รัฐสามารถซื้อคืนได้เท่ากับตอนแปรรูปหรือถูกกว่านั้นนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...
  • แก้ไขและทบทวนกฏหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยให้องค์กรผู้บริโภคหรือภาคประชาชนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการบริหารในสัดส่วนร้อยละ 20นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...
  • ลดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการขอใช้ครั้งแรกนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • ปฏิรูประบบภาษี โดย...๑) ทุกคนทุกอาชีพต้องแสดงตนเพื่อยื่นเสียภาษี ๒) แก้ไขระบบภาษีที่ดินและภาษีมรดกให้เป็นอัตราก้าวหน้า ๓) เพิ่มอัตราการลดหย่อนภาษีสำหรับการการบริจาคและการทำงานอาสาสมัครให้องค์กรสาธารณประโยชน์ ๔) ...