การเมือง

  • ลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคของการรวมตัวตั้งพรรคการเมืองของประชาชน เช่น ไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียน มีสาขาพรรค และจำนวนสมาชิกตามที่กำหนดนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมาจากการเลือกตั้งนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ ...
  • ใช้ระบบการเลือกตั้งทางตรงในทุกลำดับ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็มาจากการเลือกตั้งนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...
  • กระบวนการตัดสินและวางนโยบายของหน่วยงานของรัฐ จะต้องกระทำโดยเปิดเผยข้อมูลตลอดทุกขั้นตอน ต้องมีการกลั่นกรองและตรวจสอบ และให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วม อาทิ การออกกฎกระทรวง การทำข้อตกลงใดๆ ...
  • ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปกครองตนเองผ่านการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • ยกเลิกการนิรโทษกรรมนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ ข้อเสนอจากอินเทอร์เน็ต : ...
  • การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ต้องเปิดให้ประชาชนได้ลงประชามติรับรองนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง หรือที่เรียกว่า กระบวนการนิติบัญญัติทางตรง (direct legislation) และมีการรับรองสิทธิของประชาชนในการร่วมยื่นเสนอให้นำกฎหมายที่ผ่านมติรัฐสภาแล้ว ...
  • ระบุความผิดฐานการทำรัฐประหารยึดอำนาจไว้ในรัฐธรรมนูญนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ...
  • ผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการระดับสูง ผู้นำกองทัพ เจ้าของและผู้บริหารสื่อ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...