คุณภาพชีวิต

  • สร้างมาตรการที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็น แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยาของประชาชน เช่น พ.ร.บ.สิทธิบัตร, พ.ร.บ. ยา และ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้านี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...
  • สวัสดิการด้านสุขภาพในทุกระบบ มีมาตรฐานการรักษาเดียว เน้นความเท่าเทียมกัน นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • มีกลไกการดูแลผู้สูงอายุ และมีสวัสดิการพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...