เกาะกระแส

ควรทำอย่างไรกับกรณีคลิปศาลรัฐธรรมนูญ

ปล่อยไว้ ให้ประชาชนได้ตัดสินใจ
96% (214 votes)
ควรบล็อก เนื่องจากเป็นการทำลายสถาบันศาล
2% (5 votes)
ควรบล็อก เนื่องจากเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติ
2% (5 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 222 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

กำหนดให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้หญิง เห็นด้วยหรือไม่

เห็นด้วย
35% (7 votes)
ไม่เห็นด้วย
65% (13 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 20 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ผู้ดูแลเว็บไซด์ ควรจะต้องรับผิดชอบกับเนื้อหาบนเว็บไซด์เพียงไร

รับผิดทุกอย่างบนเว็บไซด์
7% (2 votes)
รับผิดเฉพาะเนื้อหา แต่ไม่รับผิดคนแสดงความเห็น
54% (15 votes)
รับผิดเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนแล้วเพิกเฉย
39% (11 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 28 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

เผยแพร่คลิปเสียงธัญญ่า สมควรหรือไม่

สมควรเพราะเป็นบุคคลสาธารณะ
7% (1 vote)
ไม่สมควร เป็นสิทธิส่วนบุคคล
60% (9 votes)
ไม่สมควร แต่ก็อยากรู้อยากเห็น
33% (5 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 15 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

การถือบัตรประชาชนไทย ควรเป็นอย่างไร

ควรให้ทำบัตรตั้งแต่แรกเกิด
10% (14 votes)
ควรให้ทำบัตรตั้งแต่ 1 ขวบ
1% (1 vote)
ควรให้ทำบัตรตอนอายุ 15 ปี (ปัจจุบัน)
80% (115 votes)
ไม่จำเป็นต้องมีบัตรประชาชน
10% (14 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 144 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ควรออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือไม่

ไม่ควรนิรโทษกรรม
68% (127 votes)
ควรนิรโทษกรรมเพื่อความปรองดอง
8% (15 votes)
ควรนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุม ส่วนแกนนำ นักการเมือง ผู้อยู่เบื้องหลังต้องรับผิด
11% (20 votes)
ควรนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุม ส่วนใครฆ่าประชาชนต้องรับผิด
13% (25 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 187 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

จะส่งเสริมให้นักเรียนต่างสถาบันรักกันอย่างไร

ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบัน
56% (24 votes)
รัฐบาล ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก
21% (9 votes)
จัดให้มีคาบเรียนคุณธรรมและจริยธรรม
0% (0 votes)
ย้ายสถาบันให้อยู่ห่างกัน
2% (1 vote)
สังคมควรปลูกฝังจิตสำนึกให้รักคนในชาติเดียวกัน
12% (5 votes)
ใช้สื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้เด็กรักกัน
9% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 43 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

คุณอยากให้ทหารมีบทบาทอย่างไีรในสังคมไทย

ป้องกันภัยจากภายนอกประเทศอย่างเดียว
29% (25 votes)
ป้องกันภัยจากภายนอกประเทศ และแก้ไขปัญหายาเสพติด
14% (12 votes)
ป้องกันภัยจากภายนอกประเทศ แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบภายในประเทศ
33% (28 votes)
ไม่ควรมีทหาร มีเพียงกองกำลังป้องกันตนเอง
24% (20 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 85 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

กฎหมายเรื่องการพนันบอล ควรเป็นอย่างไร

ให้รัฐบาลเป็นเจ้ามือเอง แต่เอกชนเล่นกันเองไม่ได้
7% (2 votes)
เปิดเสรีให้การพนันบอลถูกต้องตามกฎหมาย
50% (14 votes)
ให้มีบทลงโทษผู้เล่นพนันบอล และเจ้ามือให้สูงขึ้น
18% (5 votes)
ให้การพนันผิดกฎหมายเหมือนเดิม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้มงวดกว่านี้
14% (4 votes)
ออกกฎหมายให้ชาวบ้านผู้แจ้งเบาะแสได้รับค่าแจ้งเบาะแส ในจำนวนที่สูง
11% (3 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 28 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ก่อนการชุมนุมสาธารณะ ผู้จัดการชุมนุมควรต้องปฏิบัติอย่างไร

แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
4% (4 votes)
แจ้งแก่พนักงานฝ่ายปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าเขต ก่อน
19% (18 votes)
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
1% (1 vote)
ต้องไ้ด้รับอนุญาตจากพนักงานฝ่ายปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าเขต ก่อน
3% (3 votes)
ไม่ต้องทำอะไรก่อน เพราะการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
72% (68 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 94 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต