Articles

รัฐธรรมนูญ 2560 ให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป็น “หน้าที่ของรัฐ” ตัดสิทธิของผู้บริโภคในการร้องเรียนและได้รับเยียวยาจากความเสียหายออก สิทธิของประชาชนในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อผู้บริโภคยังคงอยู่ แต่ไม่ถึงขั้นบังคับให้ต้องเกิดขึ้นให้ได้ 
Constitution 2017's Problem: Political party have less power over their MPs
รัฐธรรมนูญ 2560 ให้ ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง แต่อีกด้านหนึ่งก็เปิดช่องให้ ส.ส. มีอิสระในการโหวตไม่ทำตามมติพรรค  และการย้ายพรรคของ ส.ส. ก็สามารถทำได้ไม่ยากนัก ทำให้พรรคการเมืองควบคุม ส.ส. ในสภาไม่ได้ และเกิดปรากฎการณ์ "ส.ส. งูเห่า" โหวตสวนมติพรรค   
Digital Government?
กฎหมายใหม่ให้หน่วยงานรัฐมีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เต็มที่ ยกเลิกการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไปยื่นขออนุญาตและให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงส่งข้อมูลกันเอง การชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ก็ต้องให้จ่ายผ่านดิจิทัลได้
กรณีเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ออกมายอมรับว่าไม่ได้อยู่ประชุมสภา แต่มีชื่อว่าลงคะแนนโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และยังมีคลิปจาก ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐเสียบบัตรลงคะแนนซ้ำเกินหนึ่งใบ ทำให้เกิดข้องสงสัยว่าผลของการกดโหวตแทนกันจะนำไปสู่อะไรบ้าง
21 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ แต่เชื่อว่า หลายคนที่ไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดคงยังมีคำถาม ตั้งแต่ว่า ยุบพรรคในข้อหาอะไร ใช้อะไรเป็นหลักฐาน และศาลรัฐธรรมนูญเป็นใครมาจากไหน รวมถึงคำถามสำคัญที่ว่า ยุบอนาคตใหม่แล้วไงต่อ ชวนมาสำรวจคำตอบกัน
50,000 people have right to propose draft constitution to parliament
ประชาชนอาจไม่ต้องรอให้สภาผู้แทนฯ ทำงานการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ฝ่ายเดียว เพราะสามารถริเริ่มเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยตนเอง โดยรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 256 (1) ให้สิทธิประชาชน 50,000 คน รวบรวมชื่อกันเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือ “ฉบับประชาชน” ต่อรัฐสภาได้
รัฐธรรมนูญปี 2560 แก้ไขยากเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องมีเสียง ส.ว. 1 ใน 3 และ ฝ่ายค้านร้อยละ 20 ในจำนวนเสียงเห็นชอบ นอกจากนี้ ยังให้ทำประชามติหากแก้ไขบททั่วไป หมวดกษัตริย์ วิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ คุณสมบัตินักการเมือง อำนาจศาลและองค์กรอิสระ ท้ายสุดให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าแก้ได้หรือไม่
Abnormal result
ไอลอว์ร่วมกับ Elect.in.th เปิดรายงาน เจาะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรายงานผลคะแนน เลือกตั้ง'62 อาศัยข้อมูลการรายงานผลคะแนนแบบ Real Time ที่ทาง กกต. ทยอยส่งให้กับสื่อมวลชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคะแนนที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 11,181 คน ตามเวลาที่มีการอัพเดทจาก กกต. 
local election
การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และพัฒนาตัวอย่างลุ่มๆ ดอนๆ ยังมีทับซ้อนกับระบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยรัฐธรรมนูญ 2560 เองแม้รับรองการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนมาก ส่วนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นทุกฉบับก็ถูกแก้ไขใหม่ในยุคของ คสช.
Chart
18 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยคะแนนเสียง 445 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง เรียกได้ว่า เห็นชอบด้วยกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน