Articles

judge and prosecutor examination
ระบบการสอบคัดเลือกผู้พิพากษา-อัยการในประเทศไทยแบ่งการสอบออกเป็นสามประเภท แบ่งตาม "วุฒิการศึกษา" ประกอบกับสถิติผู้สอบผ่านแต่ละสนามที่แตกต่างกันมาก ทำให้เกิดคำถามว่า แท้จริงแล้ว โอกาสที่คนธรรมดาจะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา-อัยการมีมากน้อยเพียงใด
นับจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มีผู้ต้องขังติดเชื้อในเรือนจำแล้วไม่น้อยกว่า 28,833 คน คิดเป็นร้อยละ 20.15 จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศจำนวนทั้งหมด 143,116 คน ที่ผ่านมาการรายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อมีความไม่ขัดเจนในรายละเอียดเช่น จำนวนสะสมของศบค.และกรมราชทัณฑ์ที่ไม่ตรงกัน
Chulabhorn royal academy act
ในยุคสภาแต่งตั้ง สนช. ได้ออกพ.ร.บ.เพื่อจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้นในปี 2559 และแก้ไขโครงสร้างตำแหน่งสำคัญในปี 2560 ด้วยเสียงเอกฉันท์ทั้งสองรอบ โดยให้เป็นองค์การมหาชน ไม่ใช่ส่วนราชการ มีระบบบริหารงานอิสระ ได้รับงบประมาณจากรัฐ ก่อนจะออกประกาศให้มีบทบาทจัดการวัคซีนโควิดในปี 2564
หลัง คสช. ทำการรัฐประหารมาเป็นเวลากว่า 7 ปี คำสัญญาที่ว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชนถูกทดแทนด้วย “รัฐธรรมนูญ ปี 2560” ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่คนของคสช. เป็นคนร่าง และเต็มไปด้วยกลไกสืบทอดอำนาจอย่างเข้มข้นอีกทั้ง หนทางในการจะออกจากวังวนอำนาจของคสช. ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ก็เต็มไปด้วยอุปสรรค ตลอด 7 ปีที่ผ่านจึงเป็น 7 ปี ที่คสช. พยายามรักษาฐานอำนาจผ่านการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และไม่ยอมให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
To sign
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ "รื้อระบอบประยุทธ์" ของกลุ่ม Re-solution เสนอให้ “ยกเลิกวุฒิสภา” เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบ “สภาเดี่ยว” กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. “รื้อ” ที่มาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมด รวมทั้งออกแบบกลไกใหม่ที่หวังจะป้องกันไม่ให้การรัฐประหารเกิดขึ้นได้อีก
Sangha Act B.E. 2505
แม้นักบวชของพุทธศาสนา จะมีจุดมุ่งหมายคือการเข้าสู่โลกแห่งธรรม และมุ่งถึงนิพพาน แต่ชีวิตและสถานะความเป็นภิกษุสงฆ์ในรัฐไทยก็ไม่แยกขาดออกจากเรื่อง “ทางโลก” เสียทีเดียว เมื่อรัฐไทยยังกำกับการปกครองคณะสงฆ์ มีกฎหมาย-กฎมหาเถรสมาคมมากำหนดเรื่องการพ้นจากสถานะความเป็นภิกษุสงฆ์ หรือการสละสมณเพศ 
ร่าง พ.ร.บ.ประชามติฯ กำหนดว่าการผ่านประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะต้องได้เสียงข้างมากสองชั้น ขณะที่หากเป็นประชามติในประเด็นอื่นๆ กำหนดให้ “ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียประชามติ” ซึ่งการกำหนดเช่นนี้มีความเหมือนและต่างจากกฎหมายประชามติในอดีต
public seminar
5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน จัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ "เสรีภาพทางวิชาการ ในสภาวะเสื่อมถอย"
ศาลรัฐธรรมนูญถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ด้วยความคาดหวังว่า ศาลจะเป็นองค์กร "พิทักษ์รัฐธรรมนูญ" ทำหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาททางกฎหมายหรือตรวจสอบอำนาจรัฐให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แต่ทว่า หลังวิกฤติการเมืองที่เริ่มต้นในปี 2549 เป็นต้นมา ศาลรัฐธรรมนูญค่อยๆ ขยายบทบาทและเข้ามาเป็นผู้เล่นทางการเมืองเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มที่เป็นปรปักษ์กับพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการล้มรัฐบาล หรือ การสร้างสูญญากาศทางการเมืองเพื่อเปิดทางไปสู่การรัฐประหาร ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญที่ควรจะเป็นผู้ยุติข้อพิพาทก็กลับกลายไปเป็นผู้สร้างข้อพิพาททางการเมืองจนนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา
constitution amendment
สืบเนื่องจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มที่เนื้อความไม่ได้ระบุว่ารัฐสภาจะทำประชามติได้ในขั้นตอนใด การตีความทั้งในแวดวงวิชาการ แวดวงผู้มีประสบการณ์ยกร่างรัฐธรรมนูญ และในบรรดาสมาชิกรัฐสภาเอง จึงแตกต่างหลากหลายและยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ว่ารัฐสภาจะลงมติในวาระที่สามนี้หรือไม่