Articles

NBCT was sued due to enforced face recognition policy in southern province
2 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดยปรีดา นาคผิว ในฐานะผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องกสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เนื่องจากประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์ เพราะไม่ได้ลงทะเบียนสแกนใบหน้าซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ “สองแชะ” เพิ่มจากการลงทะเบียนปกติ
รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกขนานนามว่าเป็นฉบับ ‘สืบทอดอำนาจ’ เพราะมีกลไกช่วยเหลือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ยังคงอยู่ในอำนาจได้ต่อหลังการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกลไก "วุฒิสภา" ที่มาจากการสรรหาและคัดเลือกโดย คสช. ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ส.ว.ชุดนี้ได้สร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สำคัญไปแล้ว 2 ครั้ง คือ การเลือกนายกรัฐมนตรี และขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
24 กันยายน 2563 ที่ประชุมรัฐสภามีมติเสียงข้างมากให้ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาญัตติแก้รัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอก่อนลงมติรับหลักการ (วาระแรก) โดยคาดว่าต้องใช้กรอบเวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน และเริ่มพิจารณาใหม่อีกครั้งในสมัยประชุมหน้า
แม้ถนนทุกสายจะมุ่งหน้าสู่การแก้รัฐธรรมนูญ 2560 แต่ใช่ว่าทุกเส้นทางจะมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หากพิจารณาจากข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลให้ดีจะพบว่า มันเป็นเพียงความพยายาม "เล่นแร่แปรธาตุ" ให้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญกลายเป็น "ข้ออ้างอยู่ยาว" เพื่อรักษาอำนาจของ "ระบอบ คสช."
Submission
16 กันยายน 2563 ไอลอว์พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งว่าจะนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้ราว 70,000 คนซึ่งร่วมเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมายื่นต่อสภาเพื่อให้สภานำไปพิจารณาร่วมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ โดยนัดหมายที่จะนำรายชื่อที่ตรวจสอบแล้วทั้งหมดมายื่นในวันที่ 22 กันยายนนี้ 
ในเดือนกันยายน 2563 คาดว่าจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอย่างน้อยสองฉบับ โดยสาระสำคัญของร่างแก้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีจุดร่วมกัน คือ การเปิดทางให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งถึงสองปี 
SSR NCPO
ถึงคราวที่พรรครัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอแนวทางของตัวเองบ้าง โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง "บางส่วน" และให้มีสัดส่วน สสร. ที่มาจากการเลือกของรัฐสภา และการแต่งตั้งที่คัดเลือก "ผู้เชี่ยวชาญ" รวมถึงบรรดานักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มาจากวิธีการของ กกต.
white bow
อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป เขียนบทความอธิบายหลักการสากลที่คุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม สิ่งที่สถานศึกษาควรจะทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้การชุมนุม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมย้ำ หากสถานศึกษาไม่ให้ใช้สถานที่เท่ากับผลักเยาวชนออกไปถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ
31 สิงหาคม 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร่วมกับคณะเป็นผู้เสนอ โดยมีทั้งสิ้น 5 มาตรา หนึ่งในสาระสำคัญ คือ วิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง
what next
ในระหว่างที่ประชาชนกำลังช่วยเข้าชื่อให้ครบ 50,000 คน เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง "รื้อ สร้าง ร่าง" รัฐธรรมนูญ จึงอยากชวนดูกันว่า หากเข้าชื่อได้ครบและนำไปยื่นต่อสภาแล้ว จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนใดบ้างซึ่งยังไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องผ่านอุปสรรคอีกหลายขั้นที่ยังเปิดช่องให้ถ่วงเวลาได้มาก