Articles

การเลือกตั้งที่จะถึงในครั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สร้างกติกาที่ทำให้ตนเองกลับเข้ามาสู่อำนาจได้อีกครั้ง หากจะขัดขวางไม่ให้ คสช. สืบทอดอำนาจได้อย่างสะดวก พรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุน คสช. อาจต้องผนึกกำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชน ไอลอว์ชวนสำรวจว่า มีพรรคการเมืองไหนบ้างที่มีจุดยืนไม่เอา คสช.  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มาตั้งแต่ปี 2557 และชัดเจนว่ายังต้องการอยู่ในอำนาจต่อสังเกตอาการจากการแสดงท่าทีประกาศตัวเป็นนักการเมือง ทั้งนี้ยิ่งเมื่อดูกติกาเลือกตั้งก็เอื้อให้ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถสืบทอดอำนาจต่อไปได้ ชวนอ่านสี่ทางช่องเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงเป็นนายกฯ ต่อหลังการเลือกตั้ง
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาและองค์กรเครือข่าย ชวน 25 พรรค ร่วมกันลงนามในสัญญา เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรี สุจริตและเที่ยงธรรม โดยการทำสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งและบรรทัดฐาน ให้กับสถาบันพรรคการเมืองบนรากฐานประชาธิปไตย อีกทั้งยังลดความขัดแย้งในการเลือกตั้งลง 
ยังไม่ถึงวันเลือกตั้งปี 2562 แต่ก็เห็นเค้าลางของการโกงและเอาเปรียบประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆ ของ คสช. ตั้งแต่การออกแบบกติกาที่สร้างความได้เปรียบให้กับตัวเอง การใช้ทรัพยาการของรัฐเพื่อสร้างความนิยมให้ตัวเอง และดึงเวลาเพื่อควบคุมพรรคการเมืองและประชาชนให้เสียเปรียบ นี่คือเก้าข้อที่ คสช. โกงและเอาเปรียบการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งปี 2562 เป็นการเลือกตั้งที่รัฐบาลคสช. จะมีอำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญ 2560 และไม่ติดข้อจำกัดแบบเดียวกับรัฐบาลรักษาการที่ห้ามอนุมัติงบประมาณ โครงการ หรือการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้ นอกจากนี้ คสช.ยังมีสภาในการพิจารณากฎหมาย รวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังมีอำนาจพิเศษตามมาตรา 44 อยู่ในมือด้วย
เสวนา Thammasat Resolution Talk: ตั้งโจทย์-ตอบอนาคต วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การกระจายอำนาจและปฏิรูประบบราชการ” พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและความหวังของการกระจายอำนาจและการปฏิรูประบบราชการไทย นักวิชาการชี้ว่าปัญหาทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน และการกระจายอำนาจยังเกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คน 
2019 election
การเลือกตั้งหลังการครองอำนาจยาวนานของ คสช. กติกาทั้งหลายถูกออกแบบเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับพรรคการเมืองฝ่ายสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของ คสช. และสร้างความเสียเปรียบให้กับพรรคการเมืองที่สนับสนุนประชาธิปไตย ไอลอว์รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจก่อนเลือกตั้ง  
เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งครั้งเดียว เลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และนายกรัฐมนตรีคือ คำอธิบายการเลือกตั้ง 62 อย่างรวบรัดที่สุด 
แม้ว่าคสช. จะใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2561 'ปลดล็อกพรรคการเมือง' ให้หาเสียงและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้แล้ว แต่ก็ยังมีประกาศ/คำสั่งคสช. อีกหลายฉบับที่ยังจำเป็นต้องยกเลิก ซึ่งเป็นประด็น เสรีภาพของสื่อมวลชน การเอาพลเรือนขึ้นศาลทหาร หรือ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
21/2561
11 ธันวาคม 2561 หัวหน้า คสช. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44  ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้ดุลยพินิจกำหนดว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐใดต้องยื่นหรือไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน