งานเรา

เสวนา Thammasat Resolution Talk: ตั้งโจทย์-ตอบอนาคต วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การกระจายอำนาจและปฏิรูประบบราชการ” พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและความหวังของการกระจายอำนาจและการปฏิรูประบบราชการไทย นักวิชาการชี้ว่าปัญหาทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน และการกระจายอำนาจยังเกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คน 
2019 election
การเลือกตั้งหลังการครองอำนาจยาวนานของ คสช. กติกาทั้งหลายถูกออกแบบเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับพรรคการเมืองฝ่ายสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของ คสช. และสร้างความเสียเปรียบให้กับพรรคการเมืองที่สนับสนุนประชาธิปไตย ไอลอว์รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจก่อนเลือกตั้ง  
เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งครั้งเดียว เลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และนายกรัฐมนตรีคือ คำอธิบายการเลือกตั้ง 62 อย่างรวบรัดที่สุด 
แม้ว่าคสช. จะใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2561 'ปลดล็อกพรรคการเมือง' ให้หาเสียงและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้แล้ว แต่ก็ยังมีประกาศ/คำสั่งคสช. อีกหลายฉบับที่ยังจำเป็นต้องยกเลิก ซึ่งเป็นประด็น เสรีภาพของสื่อมวลชน การเอาพลเรือนขึ้นศาลทหาร หรือ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
21/2561
11 ธันวาคม 2561 หัวหน้า คสช. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44  ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้ดุลยพินิจกำหนดว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐใดต้องยื่นหรือไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
11 ธ.ค. 2561 พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มีผลใช้บังคับ ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ “การเลือกตั้ง” ในปี 2562 นอกจากนี้ยังมีเรื่องต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอีก ไอลอว์รวบรวมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยๆ 4 เรื่อง  มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
11 ธันวาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยมีสาระสำคัญคือ ยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ห้ามพรรคการเมืองหรือประชาชนทำกิจกรรมทางการเมือง จำนวน 9 ฉบับ 
ก่อนการเลือกตั้ง 2562 บรรดานักการเมืองต้องเสี่ยงต่อกฎหมาย อย่างน้อย 2 อย่าง ได้แก่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส., ประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่คสช. ใช้เพื่อควบคุมนักการเมือง
รัฐธรรมนูญ 2560 คือรัฐธรรมนูญปัจจุบันของประเทศไทย เป็นฉบับที่ 20 จัดทำโดย คสช. บังคับใช้ตั้งแต่ 6 เม.ย. 60 นับถือ 10 ธ.ค. 61 เป็นเวลาประมาณ 1 ปี 9 เดือนที่รัฐธรรมนูญบังคับใช้ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญปี 2561 ไอลอว์รวบรวมเรื่องราวตลกร้ายที่อยากจะขำแต่ขำไม่ออกเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาให้ทราบกัน
single paper
ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือ MMA ถูกใช้เป็นครั้งแรก ประชาชนต้องกาบัตรใบเดียวนำคะแนนไปคิดสองรอบ พร้อมกับสูตรคำนวนที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์แบบใหม่ ทำให้พรรคใหญ่เสียเปรียบ พรรคขนาดกลางได้เปรียบ และพรรคเล็กเกิดไม่ได้ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆ ตามมา