Articles

logo
มาร่วมกันสร้างสรรค์กฎหมาย ผ่านสามส่วนหลักในเว็บไซต์ ได้แก่ <คิด> ส่งความคิด เสนอสิ่งที่อยากเปลี่ยนสังคม ข้อความเล็กๆ จากคุณ ต่อไปอาจกลายเป็นกฎหมายที่ใช้ได้จริง <ออกแบบ> ออกแบบกฎเกณฑ์และแก้ไขข้อเสนอที่น่าจะมีในร่างกฎหมายประชาชน <ลงนาม> อ่านร่างกฎหมายประชาชน หากเห็นด้วยก็ร่วมลงชื่อเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในหมื่นที่ผลักดันกฎหมายเข้าสู่กระบวนการ
social movement
การสร้างนโยบายสาธารณะด้วยตนเอง การล่ารายชื่อสนับสนุน การทำประชาพิจารณ์ การลงประชามติ การส่งจดหมายกดดันหรือเรียกร้องถึงผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นอีกวิธีการที่ประชาชนใช้ผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหา หรือนำไปสู่นโยบายสาธารณะ
แท้ง
หญิงตั้งท้องที่ทำให้ตัวเองแท้งลูก ผู้ที่ทำให้หญิงตั้งท้องแท้งลูก มีโทษทั้งจำทั้งปรับ