Articles

พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน
ครม.รับหลักร่างกม.การชุมนุมสาธารณะ มอบคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่าง สาระสำคัญคือ ให้แจ้งล่วงหน้า 5 วัน ห้ามปิดล้อมสถานที่ราชการหรือเข้าใกล้เขตพระราชฐาน ห้ามพกพาอาวุธ ให้ขอกำลังทหารเข้าคุมสถานการณ์ได้ กำหนดอัตราโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท
Sirote Klamphaiboon
ในที่สุด ‘พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ’ ก็ได้รับการประกาศใช้ในพื้นที่ภูเก็ตในช่วงวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2552 เป็นที่เรียบร้อย เพื่อรองรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อรัฐบาลประกาศรักษาความมั่นคงฯ แล้วรัฐบาลมองเห็นใครเป็นศัตรู อ่าน ‘ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์’ ย้ำ ‘หลักการ’ อีกครั้ง
logo
มาร่วมกันสร้างสรรค์กฎหมาย ผ่านสามส่วนหลักในเว็บไซต์ ได้แก่ <คิด> ส่งความคิด เสนอสิ่งที่อยากเปลี่ยนสังคม ข้อความเล็กๆ จากคุณ ต่อไปอาจกลายเป็นกฎหมายที่ใช้ได้จริง <ออกแบบ> ออกแบบกฎเกณฑ์และแก้ไขข้อเสนอที่น่าจะมีในร่างกฎหมายประชาชน <ลงนาม> อ่านร่างกฎหมายประชาชน หากเห็นด้วยก็ร่วมลงชื่อเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในหมื่นที่ผลักดันกฎหมายเข้าสู่กระบวนการ
social movement
การสร้างนโยบายสาธารณะด้วยตนเอง การล่ารายชื่อสนับสนุน การทำประชาพิจารณ์ การลงประชามติ การส่งจดหมายกดดันหรือเรียกร้องถึงผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นอีกวิธีการที่ประชาชนใช้ผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหา หรือนำไปสู่นโยบายสาธารณะ
แท้ง
หญิงตั้งท้องที่ทำให้ตัวเองแท้งลูก ผู้ที่ทำให้หญิงตั้งท้องแท้งลูก มีโทษทั้งจำทั้งปรับ