Articles

Provincial Election
การเลือกตั้งอบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกนับตั้งแต่การรัฐประหาร 2557 ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคสำหรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง กกต. ไม่ได้แสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปใช้สิทธิได้มากที่สุด ตรงกันข้ามกับมีเงื่อนไขที่ทำให้คนไปใช้สิทธิได้น้อย 
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งอบจ. ไม่คึกคักเท่ากับการเลือกตั้งส.ส.เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักว่า อบจ.สำคัญอย่างไร เกี่ยวพันอะไรกับชีวิตประจำวัน ความจริงแล้ว อบจ.ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่มาก เพราะถือเป็นหน่วยงานตรงที่รับผิดชอบดูแลเรื่องบริการสาธารณะให้กับประชาชนในจังหวัด
two chances
สถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ นับถึงเดือนธันวาคม 2563 เหลือร่าง 2 ฉบับ คือ ฉบับพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาล มี 2 ปัญหาต้องช่วยกันคิด จะได้เลือกตั้ง สสร. 100% หรือไม่ และหมวด 1 หมวด 2 จะเขียนใหม่ได้หรือไม่ กับสองโอกาสหากต้องคว่ำข้อเสนอชุดนี้ถ้ายังคงมุ่งสืบทอดอำนาจให้ คสช. ต่ออีก
Welfare in Constitution
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ฉบับ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560 สามด้าน คือ การศึกษา สุขภาพ และผู้สูงอายุ จะพบว่า ทั้งสามฉบับ มีการกำหนดโครงสร้างด้าน “สวัสดิการ” ไว้บ้าง แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิด “การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ” มากกว่าที่จะกำหนดให้เป็นสิทธิของประชาชน
The King Can Do No Wrong
หลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้ ไม่ได้ห้ามมิให้บุคคลฟ้องพระมหากษัตริย์ ดังที่ปรากฏใน "มาตรา 6" รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพียงอย่างเดียว แต่มีหลักการอื่นที่กำกับควบคุมพระราชอำนาจประกอบกันด้วย คือ หลักการที่ว่า กษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจกระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ต้องมีผู้ลงนามรับสนอง
people who vote yes in constitutional referendum
แม้จะมีเสียงเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญ แต่หลายคนโต้แย้งด้วยการหยิบยกเสียงของผู้ที่ลงประชามติรับร่างฉบับนี้ขึ้นมาอ้างอิง ไอลอว์จึงทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เคยลงประชามติ “เห็นชอบ” ร่างรัฐธรรมนูญว่าเมื่อเวลาผ่านมา 4 ปีแล้ว ความคิดของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไร
17 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมรัฐสภามีนัดพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ็ดฉบับ โดยหนึ่งในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะถูกพิจารณา คือ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอโดยประชาชน ซึ่งหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเส้นทางข้างหน้าของการเมืองไทย มีอย่างน้อย 4 เรื่อง
Proposals
ชวนทำความเข้าใจเนื้อหาและเหตุผลของ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5 ยกเลิก 5 แก้ไข เพื่อ "รื้อ" ระบอบอำนาจของ คสช. "สร้าง" หนทางกลับสู่ประชาธิปไตย และเปิดทางให้เกิดการ "ร่าง" รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จากการมีส่วนร่วมของประชาชน  
วิทิต มันตาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ พูดถึงเรื่องดุลยภาพในประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยนำเสนอสามหัวข้อหลักเพื่อเป็นแนวทางสิทธิมนุษยชนที่ทุกฝ่ายใฝ่หา แม้แต่ละฝ่ายจะให้ความหมายแตกต่างกันแต่เรายังสามารถหาจุดสมดุลระหว่างกันได้
รัฐธรรมนูญนั้นสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ทุกมาตราจริงหรือไม่?? มีความเข้าใจว่า รัฐธรรมนูญ หมวด 1 บททั่วไปและหมวด 2 พระมหากษัตริย์ ต้องห้ามไม่ให้แก้ไข ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะโดยหลักแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถแก้ได้ทุกหมวด ทุกมาตรา