Articles

social movement
การสร้างนโยบายสาธารณะด้วยตนเอง การล่ารายชื่อสนับสนุน การทำประชาพิจารณ์ การลงประชามติ การส่งจดหมายกดดันหรือเรียกร้องถึงผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นอีกวิธีการที่ประชาชนใช้ผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหา หรือนำไปสู่นโยบายสาธารณะ
แท้ง
หญิงตั้งท้องที่ทำให้ตัวเองแท้งลูก ผู้ที่ทำให้หญิงตั้งท้องแท้งลูก มีโทษทั้งจำทั้งปรับ