งานเรา

ตัวแทนจากภาครัฐ, ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “หลังคลื่น IUU: เดินหน้าหรือหยุดนิ่ง ทิศทางและความท้าทายล่าสุดประมงไทย” หลังต้องแก้ไขกฎหมายและแนวปฏิบัติระบบอุตสาหกรรมประมงมาเกือบสี่ปี จนกระทั่งสหภาพยุโรปปลดใบเหลืองไทยในปี 2562
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่น่าจับตาอย่างมาก ตั้งแต่การปรากฎตัวอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล "คสช. 2" และท่าทีของฝ่ายค้านที่ประสานมือกันชูนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ตัดวงจรการสืบทอดอำนาจ ซึ่งอาจจะกลายเป็นจุดร่วมสำคัญของสภาในอนาคต
ในคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา หน้าที่ 39 ภาคผนวกที่ 1 ได้บรรจุชื่อร่างกฎหมายไว้จำนวน 16 ฉบับ โดยอ้างว่าเป็นร่างกฎหมายสำคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีอย่างน้อย 16 ฉบับ ซึ่งจะเปิดทางให้กับ ส.ว. ที่มาจากการคัดเลือกของคสช. เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายด้วย
หลังเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจหลักพิจารณากฎหมายกลับทำงานอีกครั้ง  ถึงแม้ 5 ปีแรก ส.ว. มีอำนาจเท่า ส.ส. ในการออกกฎหมายการปฏิรูปประเทศก็ตาม แต่การออกกฎหมายทั่วไปมีขั้นตอน ได้แก่ 1) การเสนอร่างกฎหมาย 2) การพิจารณาของสภา ส.ส. และ ส.ว. 3) การประกาศใช้ โดยกฎหมายที่ออกมาส่วนใหญ่เรียกว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)   
Top Secret File
เอกสารของทางราชการที่ปั๊นที่หัวกระดาษว่า "ลับ" ไม่ใช่ใครจะจัดให้เป็นความลับก็ทำได้เลย แต่มีระเบียบและกฎหมายกำหนดอยู่ว่า เอกสารใดจะถือเป็นความลับได้บ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิบัติ เก็บรักษา โยกย้าย เอกสารเหล่านี้ก็ต้องทำตามวิธีขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างละเอียดอ่อน
21 กรกฎาคม 2562 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน 7 พรรค ร่วมกันจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ" โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วยหัวหน้าพรรคของทุกพรรค ที่เห็นตรงกันว่า จำเป็นจะต้องสร้างการเมืองใหม่ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เห็นหัวของประชาชน
ชุดคดี “ทวงคืนผืนป่า” ที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง ชาวบ้านถูกสั่งจำคุกแล้ว 14 คน ศาลอุทธรณ์พิพากษาออกมาทั้งสิ้น 16 คดี โดยวินิจฉัยไปในแนวทางเดียวกันทุกคดีว่า จำเลยกระทำความผิดฐาน “บุกรุกป่า” เพราะไม่มีรายชื่อในบัญชีสำรวจตามมติ ครม. ปี 2541 และข้อยกเว้นสำหรับผู้ยากไร้และอยู่มาก่อน เอามาใช้ไม่ได้ แต่เห็นต่างเป็นสองแนวในประเด็นการคำนวนค่าเสียหายที่กรมป่าไม้เรียกร้องมา
ปี 2557 คสช.ออกคำสั่งคสช. ที่ 64/2557 ทวงคืนผืนป่าจากชาวบ้านทั่วประเทศ แต่หลังการยึดคืนที่ดินปรากฏว่า มีชาวบ้านยากไร้ ไม่มีที่ทำกินกลับเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ที่คสช.ทำการยึดคืนไปแล้วส่งผลให้ถูกกล่าวหาในคดีบุกรุกป่า กรณีล่าสุดคือ คดีทวงคืนผืนป่าที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ ศาลอุทธรณ์ภาคสาม แผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้มีคำพิพากษาออกมาทั้งสิ้น 16 คดี โดยศาลมีคำพิพากษาพ้องกันว่า จำเลยกระทำความผิดฐานรุกป่าจากการเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินที่เซ็นคืนให้รัฐ แต่เห็นไม่ตรงกันในประเด็นค่าเสียหายที่กรมป่าไม้เรียกตามคำฟ้อง
9 กรกฎาคม 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2562 ยกเลิกประกาศ คสช. 32 ฉบับ คำสั่ง คสช. 29 ฉบับ และ คำสั่งหัวหน้าคสช. 17 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 78 ฉบับ เป็นการยกเลิก 3 แบบ แบบแรก ยกเลิกโดยไม่มีเงื่อนไข แบบสอง ยกเลิกแบบมีเงื่อนไข เช่น มีคำสั่งเพิ่มเติม หรือยังไม่ให้มีผลทันที และแบบสาม ยกเลิกเฉพาะบางข้อ
personal data
สำหรับผู้ประกอบการที่เคยเก็บข้อมูลของลูกค้า ลูกจ้าง ผู้มาติดต่อ หรือเคยนำข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาการขาย กำลังต้องเตรียมปรับตัวใหญ่ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่เพิ่งประกาศใช้ โดยหลัก คือ การเก็บข้อมูลทุกครั้งต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือ โดยต้องแจ้งรายละเอียดและสิทธิของเจ้าของข้อมูลให้ถูกต้อง