งานเรา

หัวหน้าคสช. ใช้ ม. 44 ออก 4 คำสั่งรวด สั่งให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ทุกคนต้องคาดเข็มขัด ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ให้ถ้าไม่จ่ายค่าปรับ บังคับรถตู้รับผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่ง รื้อระบบบริหารราชการครู ปรับผู้แทนครูพ้นจากบอร์ด ก.ค.ศ. และการแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 7/2558
Sawatree Suksri
สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มธ. กล่าวในงานเสวนา "คำพิพากศาล" ว่า กฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นกลไกรัฐในการสร้างความกลัว และเป็นกระบวนการยุติธรรมเชิงบีบบังคับให้จนมุม ด้าน สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มช. มองว่าปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในภาวะ 1 ระบบ 3 มาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่า บังคับใช้กับใคร กลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ต่อต้าน หรือสนับสนุนรัฐ
Contemp of Court
สุดสงวน หรือ อาจารย์ตุ้ม ผู้เคยถูกพิพากษาจากคดีละเมิดอำนาจศาล ชี้ ศาลใช้ดุลยพินิจในคดีละเมิดอำนาจศาลกว้างเกินไป ด้าน นศ.ป.โท เปิดงานวิจัย พบแนวฎีกา การกระทำประพฤติตนไม่เรียบร้อยใน-นอกบริเวณศาล ชี้ ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลคล้ายวันสต็อปเซอร์วิส (one stop service) ศาลเห็นเอง พิจารณาเอง พิพากษาเองได้
NBTC Draft Seminar
วงเสวนาถก ร่างแก้ไข พ.ร.บ.กสทช. หมอประวิทย์ค้านระบบจัดสรรคลื่นโดยไม่ต้องประมูล ด้านวรพจน์  NBTC Policy Watch ชี้ การจะแก้กฎหมายให้จ่ายค่าชดเชยการคืนคลื่นเป็นการ "เสียค่าโง่" เพราะคลื่นความถี่เป็นของสาธารณะอยู่แล้ว วงเสวนาถก ร่างแก้ไข พ.ร.บ.กสทช. หมอประวิทย์ค้านระบบจัดสรรคลื่นโดยไม่ต้องประมูล ด้านวรพจน์  NBTC Policy Watch ชี้ การจะแก้กฎหมายให้จ่ายค่าชดเชยการคืนคลื่นเป็นการ "เสียค่าโง่" เพราะคลื่นความถี่เป็นของสาธารณะอยู่แล้ว
Por Yor Por
ต้นเดือน ม.ค.2560 หัวหน้าคสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 ประกาศคำสั่งคสช. 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปี 2560 จะเป็นปีของการปฏิรูปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน 20 ปีและการสร้างความปรองดองต้องนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
ล่าสุด ร่าง พ.ร.บ. การรับรองเพศ พ.ศ. ... ยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้-เสีย คาดว่าอาจมีการทำประชาพิจารณ์ฟังเสียงประชาชนปี 61-62 นักกิจกรรม ชี้ หลักเกณฑ์การรับรองเพศไม่ยึดโยงเจ้าของปัญหา เสนอแนะให้ร่างพ.ร.บ.การรับรองเพศควรรวดเร็ว-โปร่งใส–ง่ายต่อการเข้าถึง-มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เมื่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับผ่านประชามติ 2559  ประกาศใช้ขั้นตอนในการออกกฎหมายของ สนช. จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะ ในมาตรา 77 วรรคสอง ได้กำหนดให้ "ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณา ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน" 
มาตรา 44 ที่รัฐนำมาใช้กรณีธรรมกายมีการกำหนดขอบเขตอำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวางและเป็นที่สุด แต่ดูเหมือนว่า อำนาจพิเศษดังกล่าวจะไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่หวัง การใช้มาตรา 44 ครั้งนี้ให้บทเรียนอย่างไรบ้าง?  
wheelchair to ballot
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเวทีร่วมหารือกับผู้พิการเพื่อวางแนวทางการเข้าถึงหน่วยเลือกตั้ง หลังพบปัญหาสถานที่เลือกตั้งเป็นอุปสรรคและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งขาดความรู้ความเข้าใจต่อผู้พิการ ทั้งนี้ วงหารือเสนอสร้าง "มาตรฐานกลาง" สำหรับทุกคูหาเลือกตั้งแทนการจัดเขตเลือกตั้งพิเศษเฉพาะกลุ่ม
ก่อนท้องฟ้าจะสดใส: พล.อ.ปรีชา โดดประชุม ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่า ใครกำลังออกกฎหมาย
เมื่อพิจารณา สนช.จะพบว่ามีปัญหาความชอบธรรมด้านคุณสมบัติของสมาชิก และยังมีปัญหากระบวนการพิจารณากฎหมายที่อาจจะไม่รอบคอบ  ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ อาจไม่ใช่เพียงแค่การให้สมาชิก สนช. 7 คนที่ถูกเปิดเผยข้อมูลว่า ขาดประชุมบ่อย ลาออกจากการเป็นสมาชิกเท่านั้น