งานเรา

Sripai
ศรีไพร นนทรีย์ และกรชนก ธนคูณ สองนักสหภาพแรงงาน เล่าผลกระทบจากการรัฐประหารต่อผู้ใช้แรงงานว่า มีการปลดคนงาน ค่าจ้างไม่มีการปรับขึ้น แก้ไขระเบียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คสช.ตั้งบอร์ดประกันสังคมเอง รวมทั้งการจัดตั้งเขตเศษฐกิจพิเศษ
article 77
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เรื่อง “แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยหลักเกณฑ์นี้ให้หน่วยงานรัฐนำไปปฏิบัติก่อนนำเสนอร่างกฎหมายต่อครม.
three years NCPO
รายงานเนื่องในวาระ คสช. อายุครบสามปี ชี้ให้เห็นว่า เวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยภายใต้ การออกคำสั่งตาม มาตรา 44, การออกกฎหมาย, การเขียนรัฐธรรมนูญ, การปิดกั้นความคิดเห็น โดย คสช. ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง สังคม และการตรวจสอบอำนาจรัฐไปอย่างไรบ้าง 
three years NCPO
Report on the third anniversary of NCPO showed that how the NCPO has changed poliitcal, social and check and balance culture with special power of Section 44, legislative power of NLA, Constitution drafting process and freedom of expression repression. 
Meechai
หลายคนอาจจะอ่านรัฐธรรมนูญ 2560 แล้วต้องกุมขมับหลายตลบ ส่วนหนึ่งก็เพราะมันอ่านยากเองจริงๆ แต่อีกส่วนหนึ่งก็เพราะคนเขียนตั้งใจใช้ "เทคนิค" เขียนให้ยุ่งยาก สร้างขั้นตอนซับซ้อน ใช้คำใหญ่โต เหมือนจะเปิดกว้าง แต่จริงๆ สุดท้าย "ซ่อนแอบ" กลไกรวบอำนาจให้ตัวเอง
censorship
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยแพร่ร่างกฎหมายลำดับรองตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560 ทั้งหมดห้าฉบับ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ประกาศ เรื่อง "ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2560" โดยประกาศฉบับนี้ออกตามอำนาจมาตรา 4 ประกอบกับมาตรา 15 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่
Citizen Sign For Draft The Laws
รัฐธรรมนูญ2560 ก็ระบุ ให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมทางการเมืองในการกำหนดอนาคตของตนเองและประเทศ ผ่านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน สามารถรวมตัวกันเข้าชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชาวไทยและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหากได้ 
draft constitution VS new charter
6 เมษายน 2560 เป็นวันแรกที่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกแก้ไขจากร่างฉบับที่ลงประชามติทั้งหมด 7 มาตราด้วยกัน คือ มาตรา 5 หมวดทั่วไป มาตรา 12 15 16 17 19 หมวดพระมหากษัตริย์ และมาตรา 182 หมวดคณะรัฐมนตรี 
อ่าน “รัฐธรรมนูญ 2560” ฉบับเร่งรัด
วันนี้ถือเป็นวันที่ "รัฐธรรมนูญ 2560" จะมีการประกาศใช้และกลายเป็นกฎหมายสูงสูงของประเทศโดยสมบูรณ์ ดังนั้น จึงพลาดไม่ได้ที่จะต้องอ่านทวนซ้ำๆ ว่าอะไรคือสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้บ้าง
เส้นทางการร่างรัฐธรรมนูญคสช.: ผ่านประชามติ แก้เพิ่มอีก 4 ครั้ง
นับถึง 6 เม.ย. 60 เกว่า 2 ปี 8 เดือน คสช.ใช้เวลาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยมีกรรมาการร่าง 2 ชุด มีร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ มีการออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ 4 ครั้ง และมีผู้ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับประชามติอย่างน้อย 195 คน ทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะมีรัฐธรรมนูญ 2560