งานเรา

The Court of Justice propose a darft of Anti-SLAPP law
17 เมษายน 2561 สุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมออกมาเปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรมมีการเสนอเเก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อป้องกันการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาโดยมีเจตนาไม่สุจริต โดยร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
Election was postponed, who ordered
สนช. เห็นชอบ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแต่่ 25 ม.ค.2561 ในทันที คสช.ก็สัญญาจะเลือกตั้ง ก.พ.2562 แต่อุปสรรคที่ทำให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งยังคงไม่จบ เพราะร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เจอข้อท้วงติงจากผู้มีอำนาจถึงเนื้อหาว่า อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้ร่างต้องถูกชะลอออกไปสองครั้ง และยังประกาศใช้ไม่ได้เสียที  
ร่างยุทธศาสตร์ชาติใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว 9 เมษายน 2561 ร่างที่แก้ไขเพิ่มเติมเสร็จแล้วทั้งหกด้านจะถูกนำเสนอต่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน รับไปพิจารณา ซึ่งเท่ากับเลยช่วงเวลาการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ แล้ว
Detcharut
คสช. ใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ออกคำสั่งมากมายหลายเรื่องเพื่อจัดการทรัพยากร โดยตัดสินใจไปก่อนไม่มีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่น เช่น การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ การยกเว้นผังเมือง และข้ามขั้นตอนอีไอเอ อ.เดชรัต สุขกำเนิด พาชำแหละผลกระทบที่อาจตามมาจากอำนาจพิเศษแบบนี้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ มรดกที่ คสช. สร้างไว้ให้กับสังคม ไอลอว์ติดตามกระบวนการ เนื้อหา และรวบรวมบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ให้ติดตามกัน 
Jarun and Udom
ข้อค้นพบจากงานเสวนาชี้ให้เห็นความสับสนในที่มา เมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บอกว่า ไม่ต้องการโทษจำคุกสำหรับความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล แต่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญกลับบอกว่า ไม่ได้เป็นคนใส่เพิ่มขึ้นมา ขณะกฎหมายที่ประกาศใช้กำหนดให้การวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่สุจริตมีโทษจำคุก 1 เดือน
การจัดทำ “ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความเสมอภาคทางสังคม” รัฐบาล คสช. ได้แต่งตั้ง พงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการอีก 12 คน หลังจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมก่อนจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทำ “ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความเสมอภาคทางสังคม” รัฐบาล คสช. ได้แต่งตั้ง กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการอีก 12 คน หลังจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมก่อนจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทำ “ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความเสมอภาคทางสังคม” รัฐบาล คสช. แต่งตั้ง เอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฯ รวมด้วยกรรมการฯ อีกจำนวน 12 คน หลังจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมก่อนจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทำ “ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง” รัฐบาล คสช. แต่งตั้งพลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะกรรมการฯ รวมด้วยกรรมการฯ อีกจำนวน 9 คน หลังจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมก่อนจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ