งานเรา

Amend Constitution: 20 Thai Constitutions Have Been Successfully Amended 22 Time
"การแก้ไขรัฐธรรมนูญ" เป็นหัวข้อที่สังคมพูดถึงกัน แม้รัฐธรรมนูญปี 2560 จะแก้ไขยาก แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย ระยะเวลา 87 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐธรรมนูญเคยถูกแก้ไขสำเร็จมาแล้ว 22 ครั้ง ต่างกรรมต่างวาระด้วยกัน ซึ่งในยุคที่มีการเลือกตั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญไปทั้งสิ้น 10 ครั้ง 
Eastern Economic Corridor (EEC) หรือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลคสช. โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย แต่ทว่า ในขณะเดียวกัน โครงการดังกล่วก็ถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าจากการ "ลด-แลก-แจก-แถม" นักลงทุน และเบียดบังเอาทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เข้าแลก
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ในตอนนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่คสช. เป็นคนจัดทำโดย 'อ้อม' ผ่านคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่คสช. เป็นคนแต่งตั้ง และในทันทีที่ได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญ สังคมไทยก็พอจะเห็นเค้าลางของความพยายามในการ 'สืบทอดอำนาจ' ของคสช. ผ่านการเขียนรัฐธรรมนูญ
ในวาระครบรอบ 3 ปี การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จึงอยากจะหยิบปมปัญหาในอดีตมากล่าวซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้เห็นว่า เพราะเหตุใดการออกเสียงประชามติจึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ขาดความชอบธรรมและขาดไปซึ่งหลักการสำคัญของการออกเสียงประชามติอย่างเป็นประชาธิปไตย 
การจับกุม และควบคุมตัวบุคคลจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ ป.วิอาญาฯ แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด ไม่ได้มีแค่ ป.วิอาญาฯ แต่ยังมีกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงอีก เช่น พ.ร.บ.กฎอัยการศึก หรือ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้ให้อำนาจประชาชนเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองได้ เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2550 (20,000 รายชื่อ) หรือ รัฐธรรมนูญปี 2540 (50,000 รายชื่อ) ทว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ให้อำนาจประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เข้าชื่อกล่าวหา ป.ป.ช. และเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 
NHRCT Resign
กรรมการสิทธิฯ มีมาแล้วสามชุด ล้วนทำงานภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง และผลงานที่จะตรวจสอบการละเมิดสิทธิโดยรัฐก็อ่อนเบาจนสูญเสียความเชื่อถือจากสังคม ชุดที่สามตั้งขึ้นในยุคของ คสช. ทำงานได้ไม่นานก็ถูก "เซ็ตซีโร่" แถมกรรมการทยอยลาออกจนเหลือไม่ครบ ทำงานไม่ได้ กลายเป็นเสือกระดาษอย่างแท้จริง 
ตัวแทนจากภาครัฐ, ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “หลังคลื่น IUU: เดินหน้าหรือหยุดนิ่ง ทิศทางและความท้าทายล่าสุดประมงไทย” หลังต้องแก้ไขกฎหมายและแนวปฏิบัติระบบอุตสาหกรรมประมงมาเกือบสี่ปี จนกระทั่งสหภาพยุโรปปลดใบเหลืองไทยในปี 2562
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่น่าจับตาอย่างมาก ตั้งแต่การปรากฎตัวอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล "คสช. 2" และท่าทีของฝ่ายค้านที่ประสานมือกันชูนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ตัดวงจรการสืบทอดอำนาจ ซึ่งอาจจะกลายเป็นจุดร่วมสำคัญของสภาในอนาคต
ในคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา หน้าที่ 39 ภาคผนวกที่ 1 ได้บรรจุชื่อร่างกฎหมายไว้จำนวน 16 ฉบับ โดยอ้างว่าเป็นร่างกฎหมายสำคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีอย่างน้อย 16 ฉบับ ซึ่งจะเปิดทางให้กับ ส.ว. ที่มาจากการคัดเลือกของคสช. เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายด้วย