งานเรา

national reform steering assembly
หลายคนอาจจะเคยได้ยินผลงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปหรือสปท. มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น “กฎหมายตีทะเบียนสื่อ” หรือข้อเสนอเล่นเฟซบุ๊กต้องใช้สแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือเลขบัตรประชาชน แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักหน้าค่าตาของนักปฏิรูปในสภาแห่งนี้ว่า พวกเขาเป็นใครมาจากไหน แล้วพวกเขาปฏิรูปสังคมไทยด้วยเงินภาษีประชาชนอย่างไรบ้างตลอดการทำงาน 1 ปี 10 เดือน
CCA
22 กรกฎาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์" และประกาศเรื่องอื่นๆ อีก รวม 5 ฉบับ หลังจากเคยเปิดรับฟังความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้ 
13 กรกฎาคม 2560 สนช. มีมติเห็นชอบกฎหมายลูก กกต.  ด้วยคะแนนเสียงท้วมท้น ภายหลังมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่าย เพราะ กกต. ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายลูกที่สนช. ได้เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ แต่ทว่า สนช. ก็ไม่ได้ปรับแก้ตามที่ กกต. ให้ความเห็นไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ประเด็นกฎหมายที่กกต. ไม่เห็นด้วยล้วนเกี่ยวกับการตัดอำนาจของกกต. ในการจัดการเลือกตั้ง การเพิ่มคุณสมบัติของกกต. ให้เข้มข้นมากขึ้น รวมไปถึงการเซ็ตซีโร่หรือโละกกต.ชุดปัจจุบันออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น ภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ" หรือตามคติพจน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579
Fake Public Participation
การจัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นประกอบการร่างกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นตัวอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับ 'คุณภาพ' การรับฟังความคิดเห็นที่จัดโดยหน่วยงานรัฐ เนื่องจากการรับฟังดังกล่าวไม่มีตัวแทนประชาชน อีกทั้งไม่มีเวลาในกำหนดการให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็น ซึ่งนั้นสะท้อนให้เห็นว่า แนวทางที่รัฐบาลกำหนดไว้อาจจะไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
นับว่าเป็นการนับหนึ่ง สำหรับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นยกที่สามของการเตรียมการปฏิรูปประเทศ โดยหลังจากนี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่อีกสามชุด โดยกลุ่มคนต่างๆ ที่แต่งตั้งเขามาก็คงเป็นคนหน้าคุ้นที่ผู้ภายใต้การควบคุมของคสช. 
Uber Application
กระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนขับรถแท็กซี่กับคนขับรถอูเบอร์มาจากกฎหมาย พ.ร.บ.รถยนต์ 2522 ที่ไม่ทันต่อการเติบโตเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อูเบอร์เองอยากเสนอให้รัฐรีบออกกฎหมายใหม่ คุมแท็กซี่ให้น้อยลง จดทะเบียนอูเบอร์ให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้โดยสารมีเสรีภาพในการเลือกเดินทาง
Timeline the National Strategic Plan
เมื่อพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ประกาศใช้เท่ากับเป็นการนับหนึ่งอย่างเป็นทางการ นับหนึ่งแรกคือการเริ่มการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติและร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งร่างทั้งสองฉบับจะถูกนำไปบังคับใช้กับหน่วยงานรัฐทุกหน่วย สำหรับขั้นตอนการร่างแผนทั้งสองฉบับมีดังนี้
ก่อนจะไปถึง“Thailand 4.0”  รัฐบาลแห่งยุคสมัยนี้  ก็มิควรหลงลืมว่า ชีวิตของมนุษย์ย่อมประกอบไปด้วยปัจจัยสี่ที่ไม่ใช่แค่เพียงปากท้องอันนับเนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วย ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค ยิ่งกับข้อเท็จจริงไม่ใช่ทุกคนจะมีปัจจัยสี่ครบทั้งหมด ยิ่งกับหลักประกันสุขภาพของประชาชน         
US RIA
กระบวนการ RIA หรือการประเมินผลกระทบจากการออกกฎหมาย รัฐธรรมนูญมาตรา 77 กำหนดให้รัฐต้องจัดทำ แต่เรื่องนี้ยังใหม่มากสำหรับไทย ลองดูตัวอย่างของอเมริกาที่มีประสบการณ์มาก่อนเป็นสิบปี กฎหมายบ้านเขาเขียนขั้นตอนการเปิดรับฟังความเห็นประชาชนไว้น่าสนใจ