ทำไมถึงนำกฎ(หมาย) ไปปนกับ การใช้อำนาจอธิปไตย(เป็นของปวงชน) และไปปนกับการใช้อำนาจธิปไตย ในการปกครอง(ประชาธิปไตย)

ทำไมถึงนำกฎ(หมาย) ไปปนกับ การใช้อำนาจอธิปไตย(เป็นของปวงชน) และไปปนกับการใช้อำนาจธิปไตย ในการปกครอง(ประชาธิปไตย)

vxdpass5 เมื่อ 25 พ.ค. 2554

โดยตั้งข้อสังเกตุว่า เมื่อ้างถึงกฎ(หมาย)ก็จะหมายถึงการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ และการใช้อำนาจในการปกครองประชาชน ทั้งที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความหมายและการนำไปใช้ประโยชน์ จึงขอแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้
สรุปโดยย่อ
กฎ(LAW) คือ ทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีเนื้อหาสารประโยชน์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง พิสูจน์และตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกคนทุกฝ่าย โดยไม่มีใครโต้แย้งได้หรือมีข้อโต้แย้งน้อยที่สุด ผู้ที่สามารถออกกฎ ( LAW )ได้คือบุคคลผู้ซึ่งมีอัจฉริยะทางความคิด มีสติปัญญาความรอบรู้อันเป็นเลิศ รู้แจ้งเห็นจริงหรือตรัสรู้ ดั่งองค์พระพุทธเจ้า และบุคคลสำคัญที่สร้างกฎไว้ในศาสตร์แต่ละศาสตร์ ให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนกัน ตั้งแต่อนุบาล ยันจบปริญญา
การนำไปใช้ประโยชน์ ก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า โทรศัพย์ หรือจะนำไปควบคุม แก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาการจราจร ปัญหานิวเคลีย ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาฝนแล้ง ปัญหาแผ่นดินไหว ปัญหาไฟไห้ม ปัญหาป่าไม้ อื่นๆอีกมากมาย

แต่การใช้อำนาจอธิปไตย เป็นเรื่องของการใช้อำนาจอันเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชน แต่ละคน แต่ละอาชีพ ทั้งในส่วนของราษฎร(ส่วนใหญ่) ส่วนของราชการ(ส่วนน้อย) และส่วนของผู้แทนประชาชน(กลุ่มน้อน) เพื่อผลประโยชน์ในชีวิต(ร่างกายและจิตใจ)และทรัพย์สิน ของแต่ละคน แต่ละอาชีพ และเพื่อมิให้เกิดปัญหา จากการใช้อำนาจอันเป็นสิทธิและหน้าที่ จนเกินขอบเขตเกินเลย หรือ ละเว้น ละเลย เพิกเฉย ไม่ใช้อำนาจอันเป็นสิทธิและหน้าที่ จนเกิดปัญหาสร้างความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้อื่น จึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับที่ดี(มิใช่กฎหมาย)ไว้เป็นแนวทางในกการปฏิบัติ
การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความสันติสุข ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ จะได้ไม่ต้องมาประท้วง เผาบ้านเผาเมืองอีก

ส่วนการปกครอง(ประชาธิปไตย) เป็นเรื่องของการใช้อำนาจธิปไตย ไปใช้ปกครอง(ควบคุม)เจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนของราษฎร(ส่วนบุคคล) ส่วนของราชการ(ส่วนรวม) และส่วนของผู้แทนประชาชน(ส่วนรวม)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ทำงานอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผลสูงสุด จึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับที่ดี(มิใช่กฎหมาย)ไว้เป็นแนวทางในกการปฏิบัติ

การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ทำงานอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผลสูง ไม่มีทุจริตคอรับชั่น ไม่กินบ้านกินเมือง ไม่กินป่ากินเขา ถนนแม่น้ำลำครองสะอาดปลอดภัย เป็นต้น

องค์ประกอบพื้นฐานของการปกครอง
1 ต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่(เจ้าหน้าที่)
เช่น คัดเลือกผู้มีความรู้มีความสามารถที่เหมาะสม
2 ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอำนาจอ้นเป็นหน้าที่
3 ต้องมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4 ต้องมีการประเมินผลงาน ของเจ้าหน้าที่
5 ต้องมีการให้คุณ และ ให้โทษ กับเจ้าหน้าที่

ส่วนอำนาจธิปไตย คือ อำนาจที่ได้มาจาก กรรมวิธีประชาธิปไตย โดย
ประชาชนผู้มีอำนาจอธิปไตย ร่วมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

กรรมวิธีประชาธิปไตย แบ่งได้ 2 ประเภท
1 กรรมวิธีประชาธิปไตย บนความคิดเห็นที่ตรงกัน มีทิศทางไปในทางเดียวกัน ก่อเกิดความสามัคคี น้ำหนึ่งใจเดียวกัน เช่น การชุมนุมประท้วงของกลุ่ม เสื้อแดงธิปไตย และ เสื้อเหลืองธิปไตย (อยู่นอกการปกครอง)
2 กรรมวิธีประชาธิปไตย บนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีทิศทางที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องคัดเลือกทิศทางที่ดีที่สุด โดยมีความขัดแย้งน้อยที่สุด แบ่งได้ 3 ประเภท
1 คัดเลือกด้วยวิธี ใช้เสียงข้างมาก หรือ เสียงส่วนใหญ่
2 คัดเลือกด้วยวิธี วัดความรู้ความสามารถ หรือ แข่งขัน
3 คัดเลือกด้วยวิธี เสี่ยงโชค หรือ เสี่ยงดวง เช่น การจับใบดำใบแดง ในการเกณฑ์ทหาร เป็นการใช้อำนาจธิปไตย บังคับควบคุม ผู้ที่ได้ใบแดง ต้องเป็นทหาร โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ทหาร คือผู้ที่มีอำนาจธิปไตย อันเป็นหน้าที่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (อยู่นอกการปกครอง)

ขอแสดงความคิดเห็นแต่เพียงเท่านี้
ขอบคุญครับ

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

Y@H@'s picture

ไม่เข้าใจเนื้อหาที่คุณเขียน ก็เลยไม่รู้จะตอบอย่างไร = =a

แต่ขอเสนอความคิดเห็นไว้หน่อยนะครับ คำว่า กฎหมาย นั้นมีความหมายกว้างนะครับ กฎหมายนั้นเป็นแบบแผนกฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม(กล่าวโดยย่อ) สิ่งใดๆที่มีลักษณะเช่นนี้เรามักจะเรียกเป็นกฎหมาย รวมทั้งสิ่งที่คุณเรียกมันว่า "ข้อบังคับที่ดี" เพราะข้อบังคับที่ดีของคุณก็มีไว้เพื่อควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใช่หรือไม่ครับ? เพื่อไม่ให้เกิดการใช้สิทธิเสรีภาพเกินส่วน อย่างที่คุณได้กล่าวไว้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเรียกมันว่า"ข้อบังคับที่ดี" โดยดูจากบริบทแวดล้อมที่คุณต้องการสื่อ ผมก็สรุปได้ว่ามันก็คือกฎหมายนั่นล่ะครับ

ปล คำว่า "อำนาจธิปไตย" นี่ผมก็เพิ่งเคยได้ยิน ผมยังคงไม่เข้าใจความหมายที่คุณให้ไว้

vxdpass5's picture

ขอแก้ไขเพิ่เติม  ครับ    ในบรรทัดสุดท้าย

จาก

โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ทหาร คือผู้ที่มีอำนาจธิปไตย อันเป็นหน้าที่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (อยู่นอกการปกครอง)

เป็น

โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ทหาร คือผู้ที่มีอำนาจอธิปไตย อันเป็นหน้าที่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (อยู่ในการปกครอง)

เพราะเป็นการคัดเลือก บุคคลที่เหมาะสม เขัามาปฏิบัติหน้าที่(เจ้าหน้าที่)  ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการปกครอง   ในส่วนของราชการ

อำนาจอธิปไตย   เป็นอำนาจสูงสุด    และผู้ที่เข้าเกณฑ์ทหาร คือผู้ที่มีอำนาจอธิปไตย อันเป็นหน้าที่

ซึ่งมีอำนาจสูงสุด   ใครก็ทำแทนไม่ได้   หรือจะมอบอำนาจให้ใครก็ไม่ได้   สูงสุดหรือยังครับ??

คำว่า กฎหมาย นั้นมีความหมาย  อย่างไร? และ  ความหมายของอำนาจธิปไตย   จะแจ้งให้ทราบ



 

 

 

 

 

โยเย's picture

     ตรงประเด็นในใจคนหลายคนดีมากครับ  นี่ถ้าึุคุณ ณัฐพัชร์ มาเห็นต้องร่วมโวตอย่าแรงกล้า ตามความเห็นของผม  ระบบ 2 ระบบ  1.ระบบที่ดีของกฏหมาย  2.ระบบที่ดีของ "จิตสำนึก" หน้าที่ความรับผิดชอบ"( ทำหน้าที่ควบคุม)

     บ้านเรามีกฏหมายที่ถูกตราไว้มากมายจัดเป็น ระดับโลกได้เลย  (กฏหมายหมวกกันน๊อค) และแก้ซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบ ถ้าตัวตรากฏหมายเป็นกระดาษ  กระดาษใบนี้จะต้องขาดหรือทะลุไปแล้ว

     ผมของยกความคิดของคุณ ณัฐพัชร์ เพราะผมเห็นด้วยกับ "ระบบที่ดี กับคนที่ดี" ของแก จึงสามารถนำพาประเทศไทยเจริญได้อย่างรวดเร็ว 

     การตีความในกฏหมายยังมองได้ 2 ประเด็น

          1.ด้วยจิตสำนึก หน้าที่ สังคม ศิลธรรม จารีดประเภณี  วัฒนธรรม ส่งผลให้คนควรทำหรือไม่ควรทำ ควรใช้ หรือไม่ใช้กฏหมายใดๆในการกล่าวโทษฐานความผิดต่างๆ ต้องพิจารณาอย่างเป็นธรรมรอบคอบ

           2. บทกฏหมายดิบๆ  มาตราไว้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนในชาติทุกคน รวมถึงสิ่งต่างๆที่ประชาชนรัก  เช่น สถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ อย่างเช่นทุกวันนี้

           แต่ไม่ใช่บทกฏหมาย แบบอารายนานาประเทศที่เจริญแล้ว จริงๆ ผมไม่เห็นด้วยกับคำว่า อารยธรรมนาๆประเทศที่เจริญ  เพราะมันเ้ป็นนามธรรมของประเทศที่เจริญแล้ว มีความขัดแย้งมากมายในข้อนี้  เพราะประเทศที่เจริญแล้วอย่า อังกฤษ หรือฟรั่งเศษ มาจากการล่าอณานิคม  คือประเทศล่าอณานิคม แบบนี้จะให้เรียกว่าเจริญทางไหนดี   (ประเทศรวย) ผมจึงข้อตัดไม่เอาข้อนี้ และไม่ขอถกในข้อนี้กับใครเพราะมันขัดแย้งในตัว  เพราะประเทศเหล่านั้นไม่มีศิลธรรม จารีดประเภณีอันดีงามแบบประเทศไทยเรา

           ผมข้อสรุปไว้แค่นี้  หากมีอะไรไม่สมควร  กรุณาชี้แนะด้วยนะครับ