ความยุติธรรมคืออะไร? ยุติจริงหรือ? เป็นธรรมจริงหรือ?

ความยุติธรรมคืออะไร? ยุติจริงหรือ? เป็นธรรมจริงหรือ?

vxdpass5 เมื่อ 23 พ.ค. 2554

ความยุติธรรม คือ การยุติปัญหา ยุติความขัดแย้ง ไม่ใช่ยุติที่กฎหมาย แต่เป็นการ นำการปกครอง นำกฎหมาย และ นำอำนาจอธิปไตย อันเป็นสิทธิ และหน้าที่ ของประชาชน เข้ามา ประมวลผล เพื่อหาข้อยุติปัญหา ยุติความขัดแย้ง และให้ความเป็นธรรม หรือสมดุลย์ ในผลของประโยชน์ และผลของโทษ เช่นการลงโทษผู้กระทำความผิด ให้สมดุลย์กับมูลค่าความ
เสียหายที่ได้กระทำไว้ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้อื่น ประดุจดั่ง ตาชั่งคาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของความยุติธรรม และตาชั่งต้องนิ่งไม่แกว่ง(ยุติ) และต้องสมดุลย์ไม่เอียงข้าง(ธรรม)
ประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ใช้อำนาจอันเป็นหน้าที่
ให้ความยุติธรรม เพื่อ ยุติปัญหา ยุติความขัดแย้ง ให้หมดไป หรือ ลดลงไป
แต่ปัญหาและความขัดแย้ง มิได้ลดลง แต่กลับ เพิ่มมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม มีความบกพร่องอย่างไร? และรับผิดชอบอย่างไร?

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

naiK's picture

ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ เมื่อผุ้อำนวยความยุติธรรม ทำตามหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม เป็นไปตามหลักการสากล สามารถตรวจสอบได้ และยึดประโยชน์สุขของมหาชน กระบวนการยุติธรรมต้องไม่ล่าช้าเกินควร มีมาตรฐานสากล