มาแล้ว! พ.ร.บ.ชุมนุมผ่านกรรมาธิการ เสนอเพิ่มเพียบ

มาแล้ว! พ.ร.บ.ชุมนุมผ่านกรรมาธิการ เสนอเพิ่มเพียบ

เมื่อ 30 มี.ค. 2554
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ฉบับผ่านกรรมาธิการ.pdf683.04 KB

หลังจาก ร่างพ...การชุมนุมสาธารณะ พ..… ผ่านวาระแรกเข้าสู่สภาเมื่อวันที่ 10 มี.. 54 ที่ผ่านมา ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มี.. 54 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาแล้ว

ร่างกฎหมายนี้มีผู้แปรญัตติ 2 คน คือ นายสุวโรช พะลัง และนายอภิชาต การิกาญจน์ ประเด็นที่แก้ไข ได้แก่ การเพิ่มสถานที่ห้ามชุมนุม การขออนุญาตการชุมนุม และเรื่องสลายการชุมนุม

ประเด็นสถานที่ห้ามชุมนุมนั้น ไม่มีกรรมการหรือผู้แปรญัตติคนใดเสนอให้ยกเลิกเขตห้ามชุมนุม แต่มีการเสนอให้เพิ่มสถานที่ห้ามชุมนุม คือ จากเดิมที่กำหนดห้ามชุมนุมในสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล ศาล และหน่วยงานของรัฐ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน สถานทูต สถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ส..พรรคประชาธิปัตย์ กรรมาธิการขอให้เพิ่มความ โดยกำหนดสถานที่ห้ามชุมนุมเพิ่มเติม คือ เพิ่มสถานที่พำนักของ “พระราชอาคันตุกะ” และเพิ่ม “องค์การระหว่างประเทศ” ประเด็นนี้การพิจารณายังไม่สิ้นสุด นางรัชฎาภรณ์ขอสงวนความเห็น เพื่ออภิปรายเพิ่มเติมต่อในสภาใหญ่ ขณะที่นายอภิชาต การิกาญจน์ ผู้แปรญัตติขอเพิ่มสถานที่ คือย่านเศรษฐกิจการค้าสำคัญ แต่ประเด็นนี้ตกไป

ประเด็นที่สอง เรื่องการขออนุญาตชุมนุม นายอภิชาต การิกาญจน์ ขอแปรญัตติโดยเสนอให้ตัดมาตราที่กำหนดให้แจ้งการชุมนุมล่วงหน้าออกทั้งมาตรา แต่ประเด็นนี้ตกไป นอกจากนี้ มีกรรมาธิการคือ นายอรรถพร พลบุตร และนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ เสนอให้แก้ไขเรื่อง ระยะเวลาการแจ้งการชุมนุม มีการเสนอแก้ไขจากเดิมที่กำหนดว่าให้มีหนังสือแจ้งการชุมนุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง โดยขอให้แก้ไขระยะเวลาเป็นไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ซึ่งประเด็นนี้ มีคณะกรรมาธิการของสงวนความเห็น การพิจารณายังไม่เป็นที่สิ้นสุด รออภิปรายเพิ่มเติมในสภาใหญ่

ประเด็นเรื่องการสลายการชุมนุม นายบรรพต ตันธีรวงศ์ กรรมาธิการ ขอเสนอให้เพิ่มความว่า เมื่อมีการประกาศให้เลิกชุมนุมแล้วผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม ให้เจ้าพนักงานใช้สันติวิธีประนีประนอม โดยให้เจ้าพนักงานหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้กำลังได้ ให้ใช้กำลังหรือเครื่องมือควบคุมฝูงชนได้เพียงเท่าที่จำเป็น ซึ่งประเด็นนี้ การพิจารณายังไม่เป็นที่สิ้นสุด นายบรรพตขอสงวนความเห็นและรอพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุมใหญ่

เมื่อร่างพ...ฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนในวาระที่สาม ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ ต่อจากนั้นร่างกฎหมายจะเข้าสู่วุฒิสภาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

Comments

test