ผู้มีอำนาจกล่าวโทษ

คณะนิติราษฎร์เสนอ ยกเลิกมาตรา 112 แก้ไขเพิ่มเติมม.หมิ่นฯ

เมื่อ 27 มี.ค. 2554
ออกแบบ
7

ผู้มีอำนาจกล่าวโทษ


ข้อเสนอ
๑. ห้ามบุคคลทั่วไปกล่าวโทษว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
๒.ให้สำนักราชเลขาธิการเป็นผู้กล่าวโทษ ว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


เหตุผล
๑. เพื่อมิให้บุคคลทั่วไปนำาบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือนำาไปใช้โดยไม่สุจริต
๒.โดยเหตุที่สำานักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานของรัฐ มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ จึงสมควรให้ทำาหน้าที่ปกป้องพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และเกียรติยศของผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์

Comments

yingcheep's picture

ไม่แน่ใจว่าในทางเทคนิคกฎหมายสามารถเขียนอย่างนี้ได้หรือเปล่า

เพราะไม่รู้ว่าจะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหรือเป็นความผิดต่อส่วนตัวกันแน่ มันกำกึ่ง น่าจะต้องฟันลงไปด้วยว่าเป็นความผิดประเภทไหน ไม่ใช่สถาปนาประเภทความผิดใหม่ขึ้นมา

ไม่รู้ในประเทศไทยมีตัวอย่างกฎหมายที่กำหนดให้มีผู้มีอำนาจกล่าวโทษเป็นการเฉพาะอย่างนี้อยู่บ้างไหม นึกไม่ออก?