เหตุยกเว้นความผิด

คณะนิติราษฎร์เสนอ ยกเลิกมาตรา 112 แก้ไขเพิ่มเติมม.หมิ่นฯ

เมื่อ 27 มี.ค. 2554
ออกแบบ
5

เหตุยกเว้นความผิด


ข้อเสนอ

เพิ่มเติมเหตุยกเว้นความผิด ดังนี้

มาตรา ... “ผู้ใด ติชม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อความใดโดยสุจริต เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ เพื่อธำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้นั้นไม่มีความผิดตามมาตรา ... และมาตรา...”


เหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๕ รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการ
แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อการดังกล่าว ไม่สมควรเป็นความผิดทางอาญา

Comments

ณัฐพัชร์'s picture

 เหตุของการยกเว้นได้ เพื่อองค์กษัตริย์เท่านั้น จึงไม่ควรยกเว้นให้กับประโยชน์วิชาการ กับสาธารณะ  เพราะเหตุผลคือ  เกิดความผิดขึ้นมาแล้วไม่ควรยกเว้น   ถ้ายกเว้นก็จะไม่มีความผิดเลยแต่เห็นด้วยกับความผิดโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ด้วยการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้ได้รับโทษที่ไม่ใช้ อาญา