อัตราโทษ

คณะนิติราษฎร์เสนอ ยกเลิกมาตรา 112 แก้ไขเพิ่มเติมม.หมิ่นฯ

เมื่อ 27 มี.ค. 2554
ออกแบบ
4

อัตราโทษ


ข้อเสนอ
๑. ไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำ
๒. ลดอัตราโทษให้เป็นจำาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ สำหรับความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์
๓. ลดอัตราโทษให้เป็นจำาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ สำหรับความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์


เหตุผล
๑. ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไม่มีการกำาหนดอัตราโทษขั้นต่ำในความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ จึงยิ่งไม่ควรมีการกำาหนดอัตราโทษขั้นต่ำในความผิดฐานดังกล่าว


๒. เปิดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษน้อยเพียงใดก็ได้ตามควรแก่กรณี


๓. เป็นการคุ้มครองบุคคลในตำาแหน่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ให้สมแก่สถานะแห่งตำาแหน่ง จึงกำาหนดให้มีอัตราโทษขั้นสูงที่สูงกว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาซึ่งมีอัตราโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับและเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความร้ายแรงของการกระทำาอันเป็นความผิดกับโทษที่ผู้กระทำาความผิดนั้นควรได้รับ อันเป็นไปตามหลักความพอสมควรแก่เหตุซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ จึงกำาหนดให้มีอัตราโทษขั้นสูงลดลงจากเดิม


๔. โดยเหตุที่พระมหากษัตริย์ทรงดำารงตำาแหน่งประมุขของรัฐ ซึ่งมีสถานะแตกต่างจากพระราชินีรัชทายาท และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ จึงกำาหนดอัตราโทษขั้นสูงให้แตกต่างกัน

หมายเหตุ : อัตราโทษสำาหรับการหมิ่นประมาทในกรณีอื่น ๆ จะต้องปรับให้รับกับข้อเสนอนี้ต่อไป