ได้ครม. ชุดใหม่ช้า กฎหมายค้างท่อสภาชุดก่อนหมดโอกาสพิจารณาต่อจากเดิม

ได้ครม. ชุดใหม่ช้า กฎหมายค้างท่อสภาชุดก่อนหมดโอกาสพิจารณาต่อจากเดิม

เมื่อ 18 ส.ค. 2566
ในสมัยของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ที่มาจากการเลือกตั้งปี 2562 มีร่างกฎหมายหลายฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพประชาชน พาสังคมไปข้างหน้าผ่านการพิจารณาของสภาจนประกาศใช้เป็นกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การทำแท้งภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ไม่มีความผิด พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายบางฉบับที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม แม้จะผ่านเข้าสภาในวาระแรกแล้ว แต่ก็ไปไม่ถึงปลายทาง เพราะยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในสมัยประชุมสภาสุดท้าย ส่งผลให้เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศยุบสภาในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ร่างกฎหมายเหล่านั้นก็เป็นอัน “ตกไป” ตามผลของรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 147
 
แม้ว่าร่างกฎหมายหลายฉบับนั้นจะตกไปแล้วก็ตาม แต่หลังสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้ง 2566 เริ่มทำงาน ร่างกฎหมายที่ตกไปนั้นสามารถนำมาพิจารณาต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ ถ้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ร้องขอต่อรัฐสภา (ซึ่งประกอบด้วยสส. และ สว.) ให้มีมตินำร่างกฎหมายนั้นมาพิจารณาต่อไปภายใน 60 วันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบ ร่างกฎหมายนั้นก็สามารถพิจารณาต่อไปได้เลย ค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดก็สามารถพิจารณาที่ขั้นตอนนั้นได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ทั้งนี้ กำหนดเวลา 60 วันที่ครม. ชุดใหม่จะต้องต่อสภาให้พิจารณาร่างกฎหมายต่อ จะครบกำหนดในวันที่ 1 กันยายน 2566 ซึ่งนั่นหมายความว่า หากยังไม่ได้ครม. ชุดใหม่ที่จะมาดำเนินการร้องขอต่อสภา ร่างกฎหมายหลายฉบับก็จะไม่มีโอกาสถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาต่อจากขั้นตอนเดิมได้อีก หมายความว่า หากจะผลักดันให้ร่างกฎหมายนั้นประกาศใช้เป็นกฎหมาย ครม. สส. หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เกิน 10,000 ชื่อ ต้องเสนอร่างกฎหมายนั้นต่อสภาใหม่อีกครั้ง
 
 
เปิดขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ 60 ต้องขอมติรัฐสภาก่อนถึงจะพิจารณาร่างกฎหมายค้างได้
 
 
 
 
 
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 147 กำหนดว่า
 
ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป
 
บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
 
โดยสรุปคือ หากร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับใดยังไม่ได้รับเสียง “เห็นชอบ” ในวาระสามของวุฒิสภาหรือของรัฐสภา เมื่อมีการยุบสภาหรือสภาหมดอายุ ร่างกฎหมายนั้นจะตกไป หากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ร้องขอต่อรัฐสภาภายใน 60 วัน
 
สำหรับขั้นตอนการนำร่างกฎหมายที่ผ่านสภาชุดก่อนมาพิจารณาต่อไป มีดังนี้
 
1) ครม. ชุดใหม่หลังเลือกตั้ง จะต้องร้องขอต่อรัฐสภา เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา พิจารณาร่างกฎหมายนั้นต่อไป
 
เงื่อนไขสำคัญ คือ “กรอบระยะเวลา” ที่ครม. ชุดใหม่จะต้องร้องขอต่อรัฐสภาภายใน 60 วัน นับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก คือวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดังนั้น ระยะเวลา 60 วัน จะครบกำหนดในวันที่ 1 กันยายน 2566 หากการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่แล้วเสร็จ หรือครม. ชุดใหม่ไม่ได้ร้องขอต่อสภาภายในเวลาดังกล่าว ร่างกฎหมายที่ตกไปแล้วนั้นก็จะไม่มีโอกาสถูกนำมาพิจารณาต่อ
 
2) รัฐสภา (ซึ่งประกอบด้วย สส. และ สว.) ต้องให้ความเห็นชอบ ร่างกฎหมายนั้นถึงจะถูกนำมาพิจารณาต่อไปได้ 
 
๐ กรณีร่างแก้รัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ ตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ : พิจารณาโดยรัฐสภา
 
๐ กรณีร่างพระราชบัญญัติทั่วไป : ค้างที่สภาใด พิจารณาต่อที่สภานั้น เช่น ค้างอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร ก็พิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎรต่อ ถ้าค้างอยู่ที่วุฒิสภา ก็พิจารณาโดยวุฒิสภาต่อ
 
 
การพิจารณา “ต่อไป” คือ หากค้างที่ขั้นตอนใด ก็พิจารณาต่อจากขั้นตอนเดิม เช่น ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ผ่านการพิจารณาวาระหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว ผ่านการพิจารณาชั้นกรรมาธิการมาแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาลงมติรายมาตราในวาระสอง ดังนั้น หากครม. ชุดใหม่ขอรัฐสภาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายนี้ต่อ ถ้ารัฐสภาอนุมัติ สภาผู้แทนราษฎรก็พิจารณารายมาตราต่อในวาระสองได้เลย (ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 141 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 141 ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 110)
 
ทั้งนี้ กรณีของร่างพระราชบัญญัติทั่วไปที่ค้างอยู่ที่การพิจารณาชั้นสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 141 เมื่อรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบให้พิจารณร่างพระราชบัญญัติต่อไป ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นค้างการพิจารณาอยู่ในวาระใด ก็ให้พิจารณาต่อไปในวาระนั้น และให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน
 
 
ร่างกฎหมายประชาชน ถ้าครม. ไม่ขอรัฐสภาอนุมัติพิจารณาต่อ ประชาชนยืนยันต่อสภาให้พิจารณาต่อได้
 
 
สำหรับกรณีร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 ชื่อขึ้นไป ร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2564 (พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย) มาตรา 14 กำหนดไว้ว่า กรณีร่างกฎหมายที่ตกไปเพราะยุบสภาหรือสภาหมดอายุ และครม. หลังเลือกตั้งไม่ได้ร้องขอ ผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย สามารถส่งหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป ภายใน 120 วันนับแต่วันที่เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง (ภายใน 30 ธันวาคม 2566) ให้ถือว่าเป็นการเข้าชื่อเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติใหม่ และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 
ดังนั้น กรณีของร่างกฎหมายภาคประชาชน หากตัวแทนของผู้เข้าชื่อส่งหนังสือถึงประธานสภา เพื่อยืนยันให้สภาพิจารณาร่างกฎหมายนั้นต่อไป ร่างกฎหมายนั้นก็ยังมีโอกาสไปต่อได้ โดยประธานสภาก็จะนำไปบรรจุในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
 
 
ร่างกฎหมายอย่างน้อย 80 ฉบับ ยังพิจารณาไม่เสร็จจากสภาชุดที่แล้ว
 
 
เมื่อไปย้อนดูร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณจากสภาชุดที่แล้ว พบว่ายังมีร่างกฎหมายอย่างน้อย 80 ฉบับ ที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ แบ่งเป็น
 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หนึ่งฉบับ เสนอโดย สส. พรรคเพื่อไทย อ่านสรุปได้ที่ https://www.ilaw.or.th/node/6177
 
ร่างกฎหมายปฏิรูป ที่ต้องพิจารณาโดยที่ประชุมรัฐสภาหกฉบับ คือ 
 
1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.) 
2. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.) 
3. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
4. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
5. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
6. ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
 
ร่างพระราชบัญญัติ อย่างน้อย 73 ฉบับ 
 
[1] มีร่างพระราชบัญญัติอย่างน้อย 13 ฉบับ ผ่านวาระหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และอยู่ในการพิจารณาขั้นตอนแตกต่างกันออกไป ดังนี้
 
1. ร่างพระราชบัญญัติเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. (เสนอโดย ครม. หนึ่งฉบับ และเสนอโดยสส.พรรคประชาธิปัตย์อีกหนึ่งฉบับ)
2. ร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางราง พ.ศ. …. (เสนอโดย ครม.) 
3. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่..) พ.ศ …. (เสนอโดย ครม.)
4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนหรือการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (เสนอโดย ครม.)
5. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (เสนอโดย ครม. หนึ่งฉบับ และเสนอโดยสส.พรรคก้าวไกลอีกหนึ่งฉบับ)
6. ร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลง ระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. …. (เสนอโดย ครม.) 
 
ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และบรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณาลงมติรายมาตราของสภาผู้แทนราษฎร แต่เมื่อยุบสภา 30 มีนาคม 2566 ครม. จึงตราเป็นพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566 แทน พระราชกำหนดฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาเมื่อ 15 สิงหาคม 2566
 
7. ร่างพระราชบัญญัติมหาลัยนเรศวร พ.ศ. …. (เสนอโดย ครม.)
8. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีการพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (เสนอโดย ครม.)
9. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
10. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
11. ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กันชง พ.ศ. …. (เสนอโดยสส. พรรคภูมิใจไทย)
12. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. (เสนอโดย ครม. หนึ่งฉบับ และอีกหนึ่งฉบับเสนอโดยสส. พรรคประชาธิปัตย์) อ่านสรุปได้ที่ https://ilaw.or.th/node/6169
13. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. หรือ สมรสเท่าเทียม เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล อ่านสรุปได้ที่ https://ilaw.or.th/node/6169 
 
[2] มีร่างพระราชบัญญัติอย่างน้อย 60 ฉบับ บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาชุดที่แล้ว รอพิจารณาวาระหนึ่ง แต่ยังไม่ได้พิจารณา ได้แก่
 
๐ เสนอโดยครม. เก้าฉบับ
 
1. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจาก ผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศ อย่างกว้างขวาง พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
2. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
3. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
4. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
5. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
6. ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
7. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
8. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
9. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... (เสนอโดย ครม.)
 
๐ เสนอโดย สส. 47 ฉบับ
 
1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. …. (มีหลายฉบับ เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล สส. พรรคประชาธิปัตย์ สส. พรรคเพื่อไทย สส.พรรคชาติไทยพัฒนา สส. พรรคประชาชาติ สส.พรรคภูมิใจไทย)
2. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
3. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
4. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
5. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคพลังประชารัฐ)
6. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
7. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
8. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล) แก้ไขมาตรา 116 อ่านสรุปได้ที่ https://www.facebook.com/iLawClub/posts/10164594442995551
9. ร่างพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคพลังประชารัฐ)
10. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
11. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
12. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล) อ่านสรุปได้ที่ https://ilaw.or.th/node/5821 
13. ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคภูมิใจไทย)
14. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล) 
15. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคภูมิใจไทย)
16. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
17. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขความผิดเกี่ยวกับสิ่งลามก อ่านสรุปได้ที่ https://ilaw.or.th/node/6351
18. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคภูมิใจไทย)
19. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคภูมิใจไทย)
20. ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
21. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
22. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส.พรรคพลังประชารัฐ)
23. ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
24. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส.พรรคพลังประชารัฐ)
25. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาชาติ)
26. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
27. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
28. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
29. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
30. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
31. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
32. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
33. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคพลังท้องถิ่นไทย)
34. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
35. ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคเพื่อไทย)
36. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วน บุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
37. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วน บุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
38. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคไทยศรีวิไลย์)
39. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคเพื่อไทย)
40. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
41. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
42. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคภูมิใจไทย)
43. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคภูมิใจไทย)
44. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
45. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล)
46. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
47. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย สส. พรรคประชาธิปัตย์)
 
๐ เสนอโดยประชาชน สี่ฉบับ
 
1. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้เสนอ นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,442 คน) อ่านสรุปได้ที่ https://ilaw.or.th/node/5904
2. ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ผู้เสนอ ศักดิ์ดา แสนมี กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,888 คน) อ่านสรุปได้ที่ https://ilaw.or.th/node/5822
3. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ผู้เสนอ ปองวิชญ์ วงษ์โชติปั่นทอง กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 11,778 คน)
4. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้เสนอ นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 82,978 คน)