รัฐสภามีมติ เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ที่โหวตไม่ผ่านซ้ำอีกรอบไม่ได้

รัฐสภามีมติ เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ที่โหวตไม่ผ่านซ้ำอีกรอบไม่ได้

เมื่อ 19 ก.ค. 2566

 

19 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีนัดพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยการประชุมเริ่มเวลา 09.30 น. สุทิน คลังแสง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นเสนอชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จากพรรคก้าวไกล เพื่อให้รัฐสภาลงมติเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งย้อนไปเมื่อ 13 กรกฎาคม 2566 พิธาก็ได้รับเสนอชื่อต่อรัฐสภา แต่ได้รับเสียงเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่ถึงเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 272 ที่กำหนดไว้ว่าต้องได้เสียง “เกินกึ่งหนึ่ง” ของจำนวน ส.ส. ส.ว. หรือคิดเป็น 376 เสียง
 
ด้านอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส. รวมไทยสร้างชาติ โต้แย้งการเสนอชื่อดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นการเสนอ “ญัตติซ้ำ” ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 41 ซึ่งกำหนดว่า  “ข้อ 41 ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามนำญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่ญัตติที่ยังมิได้มีการลงมติหรือญัตติที่ประธานรัฐสภาอนุญาต ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป”
 
หลังจากนั้น อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส. รวมไทยสร้างชาติ และเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ได้เสนอญัตติต่อรัฐสภาว่าการเสนอชื่อพิธา ลิ้มเจริญรัฐ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นญัตติต้องห้ามตามข้อบังคับ ข้อ 41
 
การยกข้อบังคับ ข้อ 41 ขึ้นมา ส่งผลให้การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่สองยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากส.ส. ส.ว. ผลัดเปลี่ยนกันอภิปรายในประเด็นว่าการเสนอชื่อคนเดิมจะเป็นการเสนอญัตติซ้ำหรือไม่ ซึ่ง ส.ส. ฝั่งแปดพรรคที่รวบรวมเสียงข้างมากได้ ยืนยันว่าการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่เหมือนกันกับญัตติทั่วไปตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 41 อีกทั้งรัฐธรรมนูญ 2560 ก็ไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องการเสนอชื่อคนเดิมซ้ำอีกครั้ง
 
ส.ว. ผลัดเปลี่ยนกันอภิปรายจนถึงเวลาประมาณ 17.00 น. จากนั้นวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ซึ่งนั่งเป็นประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดให้ ส.ส. ส.ว. ลงมติญัตติที่อัครเดชและเสรีเสนอ ว่าการเสนอชื่อพิธา เป็นญัตติต้องห้ามตามข้อบังคับ ข้อ 41 เป็นการเสนอญัตติซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมรัฐสภา 395 เสียง ก็มีมติว่า เป็นญัตติต้องห้ามตามข้อบังคับ ข้อ 41 (เสนอชื่อพิธาซ้ำไม่ได้) อีก 312 เสียงไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว เห็นว่า การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 41 (เสนอชื่อพิธาได้) งดออกเสียง 8 เสียง ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 เสียง เมื่อมติของรัฐสภาออกมาว่าการเสนอชื่อพิธา เป็นญัตติต้องห้าม ตามข้อ 41 จึงไม่สามารถเสนอชื่อพิธาซ้ำได้ 
 
หลังจากการลงมติเสร็จสิ้น ประธานรัฐสภาได้ปิดประชุมรัฐสภาในเวลา 17.09 น.