เลือกตั้ง 66: เช็คลิสต์ข้อห้ามของผู้สมัคร ส.ส. หาเสียงเลือกตั้ง อะไรทำได้-ไม่ได้

เลือกตั้ง 66: เช็คลิสต์ข้อห้ามของผู้สมัคร ส.ส. หาเสียงเลือกตั้ง อะไรทำได้-ไม่ได้

เมื่อ 13 มี.ค. 2566

 

เข้าสู่ “ฤดูกาลหาเสียง” สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี 2566 ที่บรรดาผู้สมัครส.ส. และพรรคการเมืองพากันออกเดินสายทั่วประเทศ สร้างความนิยมผ่านวิธีการต่างๆ ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ก็ออกแบบมาเพื่อจำกัดอำนาจของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ หรือนายทุนการเมือง ไม่ให้ได้เปรียบในสนามเลือกตั้งจนเกินไป จึงมาพร้อมกับอำนาจเต็มในมือเป็น "กฎเหล็ก" ข้อจำกัดการหาเสียง 
 
กฎเหล็กจากกกต.ในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 (กฎหมายเลือกตั้งฯ) และะเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 (ระเบียบกกต. วิธีการหาเสียงฯ ) โดยกำหนดทั้งกรอบระยะเวลาการให้ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และข้อห้ามในการหาเสียงให้แก่ว่าที่ผู้สมัครส.ส. และพรรคการเมืองไปจนถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ จำต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษปรับ หรือจำคุก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และร้ายแรงไปถึงการยุบพรรคการเมือง
 
 
 
 
 
หากมี “การยุบสภา”  กรอบเวลาหาเสียง 180 วัน สิ้นผล 
 
มาตรา 68 ของกฎหมายเลือกตั้งฯ วางกรอบระยะเวลาคร่าวๆ ว่า ช่วงเวลาใดบ้างที่ถือเป็นฤดูกาลหาเสียงเลือกตั้งแล้วให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งกรอบระยะเวลาการหาเสียงจะเริ่มนับ และมีผลทางกฎหมายแตกต่างกันตามแต่ละกรณี ดังนี้
 
1. กรณีรัฐบาลอยู่ครบวาระ 
 
เริ่มนับตั้งแต่ 180 วันก่อนครบวาระสภา จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง กรอบระยะเวลานี้คือช่วงเวลาที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงและแจ้งต่อกกต. สำหรับสภาผู้แทนราษฎรชุดที่จะหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 กกต.ประกาศให้เริ่มนับช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่ 24 กันยายน 2565 
 
2. กรณียุบสภา 
 
เริ่มนับวันแรกคือ ตั้งแต่ “วันที่ยุบสภา”  เป็นกรณียกเว้นที่ทำให้กรอบ 180 วันของการหาเสียงล่วงหน้านั้นไม่มีผล  การคำนวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจึงคำนวณตั้งแต่วันที่ยุบสภาเพื่อแจ้งต่อกกต.และจะต้องนับเพิ่มอีก 5 วัน ตั้งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภา รวมกับวันหลังจากที่กกต. จะประกาศให้มีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน และไม่เกิน 60 วัน ดังนั้น สำหรับนักการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว หากมีการยุบสภาแม้จะใกล้ครบวาระเต็มทีก็จะได้รับประโยชน์มากกว่าเพราะกรอบเวลาที่อยู่ภายใต้กำกับการหาเสียงนั้นสั้นลง และมีภาระในการแจ้งค่าใช้จ่ายต่อ กกต. ลดลง 
 
 
แนวปฏิบัติที่ทำได้-ทำไม่ได้ ไปงานบวช งานศพ ห้ามให้เงิน
 
 
 
 
วิธีการหาเสียงของผู้สมัครส.ส. และพรรคการเมือง นอกจากระเบียบกกต.  วิธีการหาเสียงฯ แล้ว ทางกกต. ยังได้ออก แนวทางปฏิบัติ ลงรายละเอียดและยกตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถทำได้และทำไม่ได้เพิ่มขึ้นอีก มีดังนี้
 
 • แจกเอกสาร หรือทำวิดีโอ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเขตชุมชน สถานที่ หรือ งานพิธีการต่าง ๆ โดยเอกสารที่ใช้สามารถมีรูปถ่าย ข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัครและพรรคที่สังกัด รวมถึงนโยบาย
 • จัดสถานที่ จัดเวทีปราศรัย และสามารถใช้เครื่องขยายเสียงได้
 • ใช้ยานพาหนะต่าง ๆ ในการช่วยหาเสียง
 • หาเสียงผ่านทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูป
 • เข้าไปหาเสียงในสถานที่ต่าง ๆ โดยต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อน
 • ส่งจดหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • มีผู้ช่วยหาเสียงได้ โดยต้องแจ้งรายละเอียดตามระเบียบฯ ต่อกกต.ประจำจังหวัด
 • ติดแผ่นป้ายโดยมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยต้องเป็นไปตามจุดและขนาดที่กำหนดล่าสุด
 • ร่วมงานตามประเพณี เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน และมอบพวงหรีดดอกไม้สดได้ แต่ต้องไม่มีการให้เงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ยกเว้นเจ้าภาพเตรียมของไว้ให้มอบตามพิธีการ
 • จัดพิธีงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จำเป็น โดยหลีกเลี่ยงการจัดงานขนาดใหญ่
 
ส่วนข้อควรระวังที่ห้ามทำระหว่างการหาเสียงนั้น หมายความรวมถึงการดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการกระทำโดยไม่เปิดเผย และมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอันเป็นลักษณะต้องห้าม โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ในมาตรา 73 ของกฎหมายเลือกตั้ง  คือ ห้ามบรรดาผู้สมัคร หรือผู้ใดก็ตาม กระทำการในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น หรือไม่ให้ลงคะแนนเสียง หรือชักชวนให้ไม่เลือกผู้ใด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
 
 • จัดทำหรือเตรียม /เสนอ /สัญญาจะให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ แก่ผู้ใด
 • เสนอ/สัญญาจะให้ แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา ฯลฯ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • หาเสียงด้วยการจัดมหรสพ หรืองานรื่นเริง เช่น จ้างนักร้อง หรือหมอลำชื่อดังมาแสดง
 • เลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยง
 • หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล จูงใจหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด เช่น การปราศรัยด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เป็นต้น 
 
นอกจากนี้ลักษณะต้องห้าม ฯ กกต.ยังกำหนดเพิ่มเติมตามข้อ 17 และข้อ18 ของระเบียบกกต. วิธีการหาเสียงฯ ซึ่งจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ 
 • ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้อง
 • ห้ามให้ผู้ประกอบชีพที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน เช่น นักแสดง นักร้อง พิธีกร ฯลฯ เอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ตนเอง
 • ห้ามแจกจ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ
 • ห้ามใช้คำรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม
 • ห้ามช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สิน ตามประเพณีต่าง ๆ เช่น ใส่ซองงานบุญ งานบวช งานศพ
 • ห้ามมอบของช่วยเหลือประชาชน เช่น บริจาคของช่วยวิกฤติน้ำท่วม
 • ห้ามโฆษณาหาเสียงผ่านช่องวิทยุและโทรทัศน์
 • จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบกกต. (เพิ่มเติมตามระเบียบกกต. วิธีการหาเสียงฯ (ฉบับที่ 3)) 
 
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า(ตามกรอบ180วัน) ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ เช่น การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยระหว่างนั้นต้องไม่ใช้ตำแหน่งหาเสียงให้ใครทั้งสิ้น รวมถึงร่วมงานประเพณีต่าง ๆ ได้เช่นกัน แต่ต้องไม่มีการให้เงินหรือทรัพย์สินใด อีกทั้งหาเสียงให้แก่ตนเองและพรรคที่ตนสังกัดได้นอกเวลาราชการเท่านั้น และต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบกระทำการที่เป็นคุณหรือโทษแก่พรรค ฯ ใด
 
ส่วนหน่วยงานของรัฐดำเนินงานตามปกติ และต้องวางตัวเป็นกลาง ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ของรัฐมนตรี หรือการทำแผ่นป้ายต้อนรับการมาตรวจพื้นที่ของรัฐมนตรีไม่ให้มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการหาเสียงให้แก่บุคคลนั้น
 
 
หาเสียงผิดกฎกกต.มีโทษถึงยุบพรรค
 
กฎหมายเลือกตั้ง กำหนดโทษแก่การหาเสียงที่มีลักษณะเป็นการต้องห้ามไว้ โดยในมาตรา 158 และมาตรา 159  
 • การกระทำที่เป็นการทุจริตซื้อเสียง (มาตรา 73(1) (2) ) ,หาเสียงโดยจัดงานเลี้ยงหรืองานมหรสพ  (มาตรา73 (3) (4)) , หาเสียงโดยใช้อิทธิพล ให้ร้ายผู้อื่น (มาตรา73(5))
 • จ้างให้ลง หรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา75)
 • จัดรถรับ-ส่งคนไปเลือกตั้ง (มาตรา76)
มีโทษตั้งแต่ปรับ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ไปจนถึงเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ยิ่งไปกว่านั้นหากปรากฎพฤติการณ์ว่าหัวหน้าพรรค ฯ และกรรมการบริหารพรรคฯ รู้เห็นเป็นใจ ก็จะนำไปสู่หนทางแห่งการยุบพรรคได้ ตามกฎหมายพรรคการเมือง
 
 
ผู้ช่วยหาเสียง แต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้าม ฯเหล่านี้ ถูกใช้มาแล้วกับการหาเสียงเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งแม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อความสุจริตเที่ยงธรรมในการสนามแข่งขัน แต่ในอีกทางหนึ่งก็เป็น "ขวากหนาม" ทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของปีกที่อยู่ตรงข้ามกับอำนาจรัฐตกอยู่ในภาวะที่ "ขยับตัวยาก" เพราะเกรงว่ากฎกติกาเหล่านี้จะเป็นเหตุในการหยิบยกมาตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังเช่น ในกรณีของพรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย กับประเด็น “ผู้ช่วยหาเสียง”
 
กรณีของศรีสุวรรณกับพรรคก้าวไกล เหตุเริ่มมาจากเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์ เข้าร่วมเวทีงานปราศรัย “อนาคตใหม่ก้าวไกล เพื่อประเทศไทยไม่เหมือนเดิม" ที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งสามคนมาช่วยเหลือพรรคในฐานะ "ผู้ช่วยหาเสียง" ซึ่งไม่มีข้อจำกัดตามกฎหมายว่าผู้ช่วยหาเสียงจะต้องไม่เคยถูกตัดสิทธิทางการเมือง แต่ทางศรีสุวรรณเห็นว่าเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเนื่องจากสถานะทางการเมืองของทั้งสามคนอยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยปิยบุตร ชี้แจงว่า “พรรคก้าวไกลตั้งตนเป็นผู้ช่วยหาเสียง และยืนยันว่าทำตามระเบียบ การตัดสิทธิตนเองไม่ให้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่ให้เป็นสมาชิกพรรคฯ และไม่ให้ร่วมก่อตั้งพรรค เป็นเวลา 10 ปี ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิตามระเบียบ กกต.วิธีการหาเสียงฯ ให้นิยามคำว่า ‘ผู้ช่วยหาเสียง’ ว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พรรคแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยหาเสียง ซึ่งตนเองยังมีสิทธิเลือกตั้งอยู่ จึงเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้”
 
ฝั่งเพื่อไทย ก็ถูกสนธิญา สวัสดี ยื่นคำร้อง ต่อกกต. ในทำนองเดียวกัน จากกรณีการแต่งตั้งณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นผู้ช่วยหาเสียง ว่าเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 (2) เนื่องจากณัฐวุฒิ  ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้ว จึงขัดต่อคุณธรรมจริยธรรม ด้านชูศักดิ์ ศิรินิล มือกฎหมายจากเพื่อไทยจึงออกมาตอบโต้ว่า “แม้นายณัฐวุฒิ จะมีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัคร ส.ส. หรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นสมาชิกพรรคก็ตาม แต่นายณัฐวุฒิ  ยังคงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคและผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยได้ ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้ช่วยหาเสียงไว้ว่า เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้น”