สิทธิสื่อ สิทธิประชาชน ในระบบเลือกตั้งใหม่ 2566

 

เชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและมีส่วนร่วมในกิจกรรมบรรยายสาธารณะ
 
หัวข้อ สิทธิสื่อ สิทธิประชาชน ในระบบเลือกตั้งใหม่ 2566
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 - 19.00 น.
ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรกำลังจะครบวาระ และจะต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไปอย่างช้าภายในเดือนพฤษภาคม 2566 ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้ระบบเลือกตั้งที่แก้ไขใหม่เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบ เลือก ส.ส. ในระบบแบ่งเขต 400 คน และ ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่ออีก 100 คน ด้านกติกาการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนทั่วไปก็เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดหลายประเด็น ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมีภาระหน้าที่ที่จะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน เพื่อให้เดินเข้าคูหาและออกเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง
 
ด้วยเหตุที่กฎกติกาเปลี่ยนไปมาก และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กฎหมายเลือกตั้ง) ก็ประกาศใช้ช้า ทำให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปรับตัวและเตรียมตัวไม่ทัน ทำให้เกิดความกังวลในทางปฏิบัติว่าอาจมีความผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้ง การนับคะแนนและการรายงานผลคะแนน คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นแล้วในปี 2562 รวมทั้งกลไกการตรวจสอบ และจับตาการทุจริต "ก่อน" วันเลือกตั้งก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะป้องกันการทุจริตได้มีประสิทธิภาพเพียงใด บทบาทของประชาชนต่อการเลือกตั้งจึงควรจะมีมากกว่าเพียงการเข้าคูหาเพื่อออกเสียงลงคะแนน และบทบาทของนักสื่อสารจึงควรจะมีมากกว่าการรายงานผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเท่านั้น 
 
จึงมีหลายประเด็นที่จำเป็นต้องช่วยกันสื่อสารต่อสาธารณะและทำความเข้าใจให้ทัน ก่อนที่วันเลือกตั้งจะมาถึง
 
 
กำหนดการ
 
การบรรยายหัวข้อ สิทธิสื่อ สิทธิประชาชนในระบบเลือกตั้งใหม่ 2566
 
โดยอาจารย์ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สิทธิมนุษยชนและวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
16.00 - 16.30 เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าฟังการบรรยาย
 
16.30 - 18.00 อธิบายระบบเลือกตั้งใหม่ และกติกาที่เปลี่ยนไปที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรรู้
 
18.00 - 18.30 เปิดให้นิสิตและผู้เข้าร่วมซักถามข้อสงสัย
 
18.30 - 19.00 สิทธิของสื่อในการรายงานผลการเลือกตั้ง และตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้ง