เสียงจากประชาชน เพื่อ #สมรสเท่าเทียม

See video
 
ถึงแม้ว่าจะมีคำกล่าวว่าประเทศไทยคือสวรรค์ของเพศหลากหลาย (LGBTQINA+) แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิสมรสของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซ้ำระบบหลายๆ อย่างยังเกาะเกี่ยวกับ "ทะเบียนสมรส" เช่น สวัสดิการในการรักษาพยาบาล การลดหย่อนภาษี 
 
จนกระทั่งปี 2564 ก็ยังไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิดังกล่าว ซ้ำศาลรัฐธรรมนูญยังวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่่รับรองสิทธิสมรสเฉพาะคู๋รักต่างเพศกำเนิด (ชาย-หญิง) ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ท่ามกลางสภาวะที่ยังคงไร้ #สมรสเท่าเทียม ชวนฟังเสียงจากผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่บอกเล่าถึงชีวิตของเขา และความลำบากจากการที่ยังไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว