ศาลรัฐธรรมนูญลงมติ ประมวลกฎหมายแพ่งฯ สมรสเฉพาะชาย-หญิง ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

 
ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่รับรองการสมรสเฉพาะชาย-หญิง ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564