เปิดรายชื่อ ส.ส. ส.ว. โหวตอะไรบ้างในการ #แก้รัฐธรรมนูญ วาระสาม

เปิดรายชื่อ ส.ส. ส.ว. โหวตอะไรบ้างในการ #แก้รัฐธรรมนูญ วาระสาม

เมื่อ 19 มี.ค. 2564
17 มีนาคม 2564 ที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีมติเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. .... ในวาระสาม เพียง 208 เสียง ซึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา จึงเป็นผลให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป หลังมีการหารือและอภิปรายกันมายาวนานมากกว่า 12 ชั่วโมง ว่าจะมีการลงมติร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้หรือไม่ เพราะมีการตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปในแนวทางที่แตกต่างกัน แต่ในท้ายที่สุด เสียงข้างมากของรัฐสภาก็มีมติให้เดินหน้าลงมติในวาระสาม 
 
โดยผลการลงมติ คือ 
๐ เสียงเห็นชอบ รวม 208 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 206 เสียง และส.ว. 2 เสียง 
๐ เสียงไม่เห็นชอบ รวม 4 เสียง เป็น ส.ว. ทั้งหมด 
๐ งดออกเสียง รวม 94 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 10 เสียง และส.ว. 84 เสียง 
๐ ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน รวม 136 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 9 เสียง และส.ว. 127 เสียง 
 
ซึ่งผลการลงมติดังกล่าวไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำหนดว่า การให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญในวาระสามจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากรัฐสภาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และมีเสียงเห็นชอบจาก ส.ว.ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม รวมถึงต้องได้รับเสียงจาก ส.ส.พรรคที่ไม่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรี ประธานสภา และรองประธาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จึงทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไป
 
ทั้งนี้ การลงมติในวาระสามจะเรียกชื่อเป็นรายคนและให้ขาน ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้แจ้งแก่สมาชิกรัฐสภาว่า เพื่อให้ประหยัดเวลา ให้ขานว่า ใครเห็นชอบ ขาน เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ขาน ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขาน งดออกเสียง อย่างไรก็ดี ปรากฏว่ามีสมาชิกรัฐสภาถึง 136 คนที่ขานว่า “ไม่ประสงค์จะลงคะแนน” ทั้งๆ ที่การขานเช่นนี้ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับประชุมสภา ในระหว่างการลงมติพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภาซึ่งนั่งเป็นประธานที่ประชุม ระบุว่า ถ้าขานแบบนี้ ถือว่าหายไป มีข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิค ที่สมาชิกรัฐสภาใช้เลี่ยงเพื่อไม่ต้องขาน “งดออกเสียง”
 
 
 
เปิดภาพรวมการลงมติ พลังประชารัฐผนึกส.ว. งดออกเสียง-ไม่ประสงค์จะลงคะแนน คว่ำการแก้รัฐธรรมนูญ
 
 
 
 
 
 
 
โหวตเห็นชอบ 208 เสียง แบ่งเป็น ส.ว. 2 คน และส.ส. 206 คน 
 
ส.ว. 2 คน คือ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และพิศาล มาณวพัฒน์
 
พรรคร่วมรัฐบาล 31 คน ได้แก่
        พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน คือ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
        
        พรรคประชาธิปัตย์ 30 คน โดย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ก็โหวตเห็นชอบด้วย
 
พรรคฝ่ายค้าน 175 คน
        พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน คือ นิคม บุญวิเศษ 
        พรรคเสรีรวมไทย 7 คน 
        พรรคเพื่อชาติ 5 คน
        พรรคประชาชาติ 6 คน
        พรรคก้าวไกล 48 คน 
        พรรคเพื่อไทย 108 คน 
 
 
โหวตไม่เห็นชอบ 4 เสียง ส.ว. ทั้งหมด
 
ส.ว. 4 คน ได้แก่ 
1. ดิเรกฤทธิ์    เจนครองธรรม 
2. พลเดช         ปิ่นประทีป 
3. ไพฑูรย์        หลิมวัฒนา 
4. เสรี                สุวรรณภานนท์
 
 
โหวตงดออกเสียง 94 เสียง  แบ่งเป็น ส.ส. 10 เสียง ส.ว. 84 เสียง
 
 
พรรคร่วมรัฐบาล 10 คน ได้แก่
        พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน คือ ชวน หลีกภัย **ประธานรัฐสภา
        พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1 คน คือ ดำรงค์ พิเดช
        พรรคพลังประชารัฐ 8 คน คือ 
 
1. กรณิศ             งามสุคนธ์รัตนา
2. กรุงศรีวิไล       สุทินเผือก
3. กษิดิ์เดช         ชุติมันต์
4. ไพบูลย์           นิติตะวัน
5. มานัส              อ่อนอ้าย
6. รงค์                 บุญสวยขวัญ
7. สุรสิทธิ์            นิธิวุฒิวรรักษ์
8. อรรถกร            ศิริลัทธยากร
 
ส.ว. 84 คน **รวมพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภาซึ่งนั่งเป็นประธานที่ประชุม
 
 
ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 136 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 9 เสียง และส.ว. 127 เสียง
 
พรรคร่วมรัฐบาล  9 คน ได้แก่
        พรรคไทรักธรรม 1 คน คือ พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
        พรรครวมพลังประชาชาติไทย 3 คน คือ         
1. เขตรัฐ                เหล่าธรรมทัศน์ 
2. จุฑาฑัตต           เหล่าธรรมทัศน์ 
3. สุพล                  จุลใส
 
        พรรคพลังประชารัฐ 5 คน คือ 
1. เกษม                ศุภรานนท์
2. จักรพันธ์            พรนิมิตร
3. ประสิทธิ์            มะหะหมัด
4. พยม                 พรหมเพชร
5. วิรัช                   รัตนเศรษฐ
 
ส.ว. 127 คน
 
 
 
เปิดชื่อทั้งหมด ส.ส. ส.ว. โหวตอะไรบ้าง แก้รัฐธรรมนูญวาระสาม
 
 
 
โหวตเห็นชอบ 208 เสียง แบ่งเป็น ส.ว. 2 คน และส.ส. 206 คน แบ่งเป็น
 
ส.ว. 2 คน คือ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และพิศาล มาณวพัฒน์
 
 
พรรคร่วมรัฐบาล 30 คน ได้แก่
        พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน คือ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
 
        พรรคประชาธิปัตย์ 30 คน ได้แก่         
1. กนก                วงษ์ตระหง่าน
2. กันตวรรณ ตันเถียร
3. เกียรติ              สิทธีอมร
4. จิตภัสร์             กฤดากร
5. จุรินทร์             ลักษณวิศิษฏ์
6. ชัยชนะ             เดชเดโช
7. ชินวรณ์             บุณยเกียรติ
8. เดชอิศม์            ขาวทอง
9. เทอดพงษ์         ไชยนันทน์
10. นริศ                ขำนุรักษ์
11. ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
12. บัญญัติ            เจตนจันทร์
13. บัญญัติ            บรรทัดฐาน
14. ประกอบ          รัตนพันธ์
15. พนิต               วิกิตเศรษฐ์
16. พิมพ์รพี           พันธุ์วิชาติกุล
17. พิสิฐ                ลี้อาธรรม
18. ภานุ                 ศรีบุศยกาญจน์
19. วชิราภรณ์         กาญจนะ
20. วิวรรธน์            นิลวัชรมณี
21. วุฒิพงษ์           นามบุตร
22. ศิริวรรณ           ปราศจากศัตรู
23. สมชาติ            ประดิษฐพร
24. สาคร               เกี่ยวข้อง
25. สาธิต               ปิตุเตชะ
26. สินธพ              แก้วพิจิตร
27. สุณัฐชา            โล่สถาพรพิพิธ
28. สุทัศน์              เงินหมื่น
29. องอาจ             คล้ามไพบูลย์
30. อันวาร์              สาและ
 
 
๐ พรรคฝ่ายค้าน 175 คน
        พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน คือ นิคม บุญวิเศษ
        พรรคเสรีรวมไทย 7 คน ได้แก่
1. ธนพร             โสมทองแดง
2. นภาพร           เพ็ชร์จินดา
3. ประสงค์          บูรณ์พงศ์
4. วัชรา              ณ วังขนาย
5. วิรัตน์              วรศสิริน
6. วิศณุ               ม่วงแพรสี
7. เสรีพิศุทธ์        เตมียเวส
 
        พรรคเพื่อชาติ 5 คน ได้แก่
1. ปิยะรัฐชย์        ติยะไพรัช
2. เพชรวรรต       วัฒนพงศศิริกุล
3. ลินดา             เชิดชัย
4. สงคราม          กิจเลิศไพโรจน์
5. อารี                ไกรนรา
 
        พรรคประชาชาติ 6 คน ได้แก่
1. กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
2. กูเฮง ยาวอหะซัน
3. ซูการ์โน มะทา
4. ทวี                  สอดส่อง
5. สมมุติ              เบ็ญจลักษณ์
6. อับดุลอายี        สาแม็ง
 
        พรรคก้าวไกล 48 คน ได้แก่
1. กัญจน์พงศ์       จงสุทธนามณี
2. เกษมสันต์        มีทิพย์
3. คำพอง            เทพาคำ
4. จรัส                 คุ้มไข่น้ำ
5. จิรวัฒน์            อรัณยกานนท์
6. จิรัฏฐ์               ทองสุวรรณ์
7. ชวลิต              เลาหอุดมพันธ์
8. ญาณธิชา         บัวเผื่อน
9. ณธีภัสร์            กุลเศรษฐสิทธิ์
10. ณัฐชา            บุญไชยอินสวัสดิ์
11. ณัฐพงษ์         เรืองปัญญาวุฒิ
12. ณัฐพล           สืบศักดิ์วงศ์
13. ณัฐวุฒิ           บัวประทุม
14. ทวีศักดิ์          ทักษิณ
15. ทศพร            ทองศิริ
16. ทองแดง         เบ็ญจะปัก
17. เท่าพิภพ        ลิ้มจิตรกร
18. ธัญวัจน์          กมลวงศ์วัฒน์
19. ธีรัจชัย           พันธุมาศ
20. นิติพล            ผิวเหมาะ
21. เบญจา           แสงจันทร์
22. ปกรณ์วุฒิ       อุดมพิพัฒน์สกุล
23. ปดิพัทธ์         สันติภาดา
24. ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
25. ปริญญา         ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
26. พิจารณ์          เชาวพัฒนวงศ์
27. พิธา               ลิ้มเจริญรัตน์
28. มานพ            คีรีภูวดล
29. รังสิมันต์         โรม
30. วรภพ             วิริยะโรจน์
31. วรรณวรี          ตะล่อมสิน
32. วรรณวิภา        ไม้สน
33. วาโย              อัศวรุ่งเรือง
34. วินท์               สุธีรชัย
35. วิโรจน์            ลักขณาอดิศร
36. ศักดินัย           นุ่มหนู
37. ศิริกัญญา        ตันสกุล
38. สมเกียรติ        ไชยวิสุทธิกุล
39. สมเกียรติ        ถนอมสินธุ์
40. สมชาย           ฝั่งชลจิตร
41. สุทธวรรณ       สุบรรณ ณ อยุธยา
42. สุเทพ             อู่อ้น
43. สุพิศาล           ภักดีนฤนาถ
44. สุรเชษฐ์          ประวีณวงศ์วุฒิ
45. สุรวาท            ทองบุ
46. องค์การ          ชัยบุตร
47. อภิชาติ           ศิริสุนทร
48. อมรัตน์           โชคปมิตต์กุล
 
        พรรคเพื่อไทย 108 คน ได้แก่
1. กฤษฎา             ตันเทอดทิตย์
2. กิตติ                 สมทรัพย์
3. กิตติกร             โล่ห์สุนทร
4. กิตติ์ธัญญา       วาจาดี
5. กิตติศักดิ์          คณาสวัสดิ์
6. เกรียงศักดิ์        ฝ้ายสีงาม
7. เกษม               อุประ
8. โกศล               ปัทมะ
9. ขจิตร               ชัยนิคม
10. คมเดช           ไชยศิวามงคล
11. คุณากร           ปรีชาชนะชัย
12. จตุพร             เจริญเชื้อ
13. จรัสฤทธิ์         จันทรสุรินทร์
14. จักรพรรดิ        ไชยสาส์น
15. จักรพล           ตั้งสุทธิธรรม
16. จิรพงษ์           ทรงวัชราภรณ์
17. จิรวัฒน์            ศิริพานิชย์
18. จิราพร             สินธุไพร
19. จุฑาพัตธน์       เมนะสวัสดิ์
20. จุลพันธ์           อมรวิวัฒน์
21. ฉลาด             ขามช่วง
22. ชนก               จันทาทอง
23. ชลน่าน           ศรีแก้ว
24. ชัยยันต์           ผลสุวรรณ์
25. ชูวิทย์             พิทักษ์พรพัลลภ
26. ชูศักดิ์             แอกทอง
27. เชิดพงศ์          ราชป้องขันธ์
28. ไชยวัฒนา       ติณรัตน์
29. ไชยา              พรหมา
30. ณัฐพงษ์          สุปริยศิลป์
31. ณัฐวุฒิ            กองจันทร์ดี
32. ดะนัย              มะหิพันธ์
33. ไตรรงค์           ติธรรม
34. ทัศนีย์             บูรณุปกรณ์
35. เทียบจุฑา        ขาวขำ
36. ธนกร               ไชยกุล
37. ธีรรัตน์             สำเร็จวาณิชย์
38. ธีระ                 ไตรสรณกุล
39. นพ                 ชีวานันท์
40. นพคุณ            รัฐผไท
41. นิยม                ช่างพินิจ
42. นิยม                เวชกามา
43. นิรมิต               สุจารี
44. นิรันดร์             นาเมืองรักษ์
45. บัลลังก์            อรรณนพพร
46. บุญแก้ว            สมวงศ์
47. บุญฐิณ             ประทุมลี
48. บุญรื่น              ศรีธเรศ
49. ประภูศักดิ์         จินตะเวช
50. ประสิทธิ์           วุฒินันชัย
51. ประเสริฐ           จันทรรวงทอง
52. ประเสริฐ           บุญเรือง
53. ปิยวัฒน            พันธ์สายเชื้อ
54. ผ่องศรี              แซ่จึง
55. พรเทพ             วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
56. พรเพ็ญ             บุญศิริวัฒนกุล
57. พลภูมิ               วิภัติภูมิประเทศ
58. พัฒนา               สัพโส
59. พิเชษฐ์              เชื้อเมืองพาน
60. พีระเพชร           ศิริกุล
61. ไพจิต                ศรีวรขาน
62. ไพโรจน์             โล่ห์สุนทร
63. ภาควัต               ศรีสุรพล
64. มนพร                เจริญศรี
65. มานะ                 โลหะวณิชย์
66. มุกดา                 พงษ์สมบัติ
67. รังสรรค์               มณีรัตน์
68. รังสรรค์               วันไชยธนวงศ์
69. รัฐกิตติ์                ผาลีพัฒน์
70. ละออง                ติยะไพรัช
71. เลิศศักดิ์              พัฒนชัยกุล
72. วรสิทธิ์                กัลป์ตินันท์
73. วันนิวัติ                สมบูรณ์
74. วิทยา                  ทรงคำ
75. วิวัฒน์ชัย             โหตระไวศยะ
76. วิสาร                   เตชะธีราวัฒน์
77. วิสิษฐ์                 เตชะธีราวัฒน์
78. วิสุทธิ์                 ไชยณรุณ
79. วีระพล                จิตสัมฤทธิ์
80. วีระวัฒน์             โอสถานุเคราะห์
81. ศรัณย์                ทิมสุวรรณ
82. ศรัณย์วุฒิ            ศรัณย์เกตุ
83. ศราวุธ                เพชรพนมพร
84. ศรีเรศ                โกฎคำลือ
85. ศิรสิทธิ์               เลิศด้วยลาภ
86. สกุณา                สาระนันท์
87. สงวน                 พงษ์มณี
88. สมคิด                เชื้อคง
89. สมบัติ                ศรีสุรินทร์
90. สมพงษ์             อมรวิวัฒน์
91. สมหญิง             บัวบุตร
92. สยาม                หัตถสงเคราะห์
93. สรัสนันท์            อรรณนพพร
94. สิงหภณ             ดีนาง
95. สิรินทร               รามสูต
96. สุชาติ                ภิญโญ
97. สุทิน                 คลังแสง
98. สุภาภรณ์           คงวุฒิปัญญา
99. สุรชาติ              ชาญประดิษฐ์
100. สุรวิทย์            คนสมบูรณ์
101. อนันต์             ศรีพันธุ์
102. อนุรักษ์           ตั้งปณิธานนท์
103. อนุรักษ์           บุญศล
104. อภิชาติ           ตีรสวัสดิชัย
105. อาภรณ์           สาราคำ
106. เอกชัย            ทรงอำนาจเจริญ
107. เอกธนัช          อินทร์รอด
108. โอชิษฐ์           เกียรติก้องชูชัย
 
 
โหวตไม่เห็นชอบ 4 เสียง
 
ส.ว. 4 คน ได้แก่ 
1. ดิเรกฤทธิ์         เจนครองธรรม 
2. พลเดช            ปิ่นประทีป 
3. ไพฑูรย์            หลิมวัฒนา 
4. เสรี                  สุวรรณภานนท์
 
โหวตงดออกเสียง 94 เสียง
 
พรรคร่วมรัฐบาล 10 คน ได้แก่
        พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน คือ ชวน หลีกภัย **ประธานรัฐสภา
 
        พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1 คน คือ ดำรงค์ พิเดช
 
        พรรคพลังประชารัฐ 8 คน คือ 
1. กรณิศ               งามสุคนธ์รัตนา
2. กรุงศรีวิไล         สุทินเผือก
3. กษิดิ์เดช           ชุติมันต์
4. ไพบูลย์             นิติตะวัน
5. มานัส                อ่อนอ้าย
6. รงค์                   บุญสวยขวัญ
7. สุรสิทธิ์              นิธิวุฒิวรรักษ์
8. อรรถกร              ศิริลัทธยากร
 
ส.ว. 84 คน ได้แก่
1. กนิษฐ์                ชาญปรีชญา
2. กรรณภว์             ธนภรรคภวิน
3. จเด็จ                  อินสว่าง
4. ฉัตรชัย               สาริกัลยะ
5. เฉลิมชัย             เฟื่องคอน
6. ชลิต                   แก้วจินดา
7. ชัยวัฒน์              เอี่ยมสมุทร
8. ชาญวิทย์            ผลชีวิน
9. ชาตอุดม             ติตถะสิริ
10. ชุมนุม               อาจวงษ์
11. ชูศักดิ์               เมฆสุวรรณ์
12. ฐนิธ                 กิตติอำพน
13. ณรงค์               รัตนานุกูล
14. ณรงค์               สหเมธาพัฒน์
15. ดนัย                 มีชูเวท
16. ดุสิต                 เขมะศักดิ์ชัย
17. ถนัด                 มานะพันธ์นิยม
18. ถาวร                เทพวิมลเพชรกุล
19. ทรงเดช            เสมอคำ
20. ทวีป                 เนตรนิยม
21. เทพพงศ์           ทิพยจันทร์
22. ธานี                  สุโชดายน
23. นพดล               โชคระดา
24. นิอาแซ              ซีอุเซ็ง
25. เบญจรัตน์          จริยธาราสิทธิ์
26. ประจิน               จั่นตอง
27. ประดิษฐ์            เหลืองอร่าม
28. ประยุทธ            เสาวคนธ์
29. ประสาท            สุขเกษตร
30. ประสิทธิ์            ปทุมารักษ์
31. ปัฐมพงศ์           ประถมภัฏ
32. ปานเทพ            กล้าณรงค์ราญ
33. ปิยฉัฏฐ์             วันเฉลิม
34. ปิยพันธุ์             นิมมานเหมินท์
35. พรเพชร             วิชิตชลชัย **รองประธานรัฐสภา นั่งเป็นประธานในที่ประชุม
36. พัลลภ               ตมิศานนท์
37. เพ็ญพักตร์         ศรีทอง
38. ไพชยนต์           ค้าทันเจริญ
39. มณเฑียร           บุญตัน
40. มหรรณพ           เดชวิทักษ์
41. มารุต                ปัชโชตะสิงห์
42. ยงยุทธ             สาระสมบัติ
43. ยอดยุทธ           บุญญาธิการ
44. ยุทธกร             วงเวียน
45. ลักษณ์              วจนานวัช
46. เลิศรัตน์             รัตนวานิช
47. วรพงษ์              สง่าเนตร
48. วรารัตน์             อติแพทย์
49. วราห์                บุญญะสิทธิ์
50. วลิต                 โรจนภักดี
51. วสันต์               สุริยมงคล
52. วิทยา               ผิวผ่อง
53. วินัย                 สร้างสุขดี
54. วิบูลย์               บางท่าไม้
55. วิบูลย์ลักษณ์     ร่วมรักษ์
56. วิรัตน์                เกสสมบูรณ์
57. วิไลลักษณ์        อรินทมะพงษ์
58. วิวรรธน์             แสงสุริยะฉัตร
59. วุฒิพันธุ์            วิชัยรัตน์
60. ศักดิ์สิทธ์ิ          เชิดบุญเมือง
61. ศิษฐวัชร           วงษ์สุวรรณ
62. ศุภชัย              สมเจริญ
63. ศุภรัตน์            พัฒนาวิสุทธิ์
64. สกนธ์              สัจจานิตย์
65. สกุล                มาลากุล
66. สมชาย            ชาญณรงค์กุล
67. สมชาย            แสวงการ
68. สมเดช            นิลพันธุ์
69. สมบูรณ์           งามลักษณ์
70. สมหมาย          กองวิสัยสุข
71. สราวุฒิ            ชลออยู่
72. สำราญ            ครรชิต
73. สิงห์ศึก            สิงห์ไพร
74. สุรชัย               เลี้ยงบุญเลิศชัย
75. สุรศักดิ์             กาญจนรัตน์
76. สุรสิทธิ์             ตรีทอง
77. อดิศักดิ์            กลั่นเสนาะ
78. อดุลย์              แสงสิงแก้ว
79. อนุศักดิ์            คงมาลัย
80. อนุศาสน์          สุวรรณมงคล
81. อภิชาติ            โตดิลกเวชช์
82. อับดุลฮาลิม      มินซาร์
83. อำพน              ชูประทุม
84. อุดม                วรัญญูรัฐ
 
 
ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 136 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 9 เสียง และส.ว. 127 เสียง
 
พรรคร่วมรัฐบาล  9 คน ได้แก่
        พรรคไทรักธรรม 1 คน คือ พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
 
        พรรครวมพลังประชาชาติไทย 3 คน คือ         
1. เขตรัฐ                 เหล่าธรรมทัศน์ 
2. จุฑาฑัตต            เหล่าธรรมทัศน์ 
3. สุพล                   จุลใส
 
        พรรคพลังประชารัฐ 5 คน คือ 
1. เกษม               ศุภรานนท์
2. จักรพันธ์           พรนิมิตร
3. ประสิทธิ์            มะหะหมัด
4. พยม                 พรหมเพชร
5. วิรัช                   รัตนเศรษฐ
 
ส.ว. 127 คน ได้แก่
1. กล้านรงค์           จันทิก
2. กอบกุล              อาภากร ณ อยุธยา
3. กาญจนารัตน์      ลีวิโรจน์
4. กำพล                เลิศเกียรติดำรงค์
5. กิตติ                  วะสีนนท์
6. กิตติศักดิ์            รัตนวราหะ
7. เกียว                  แก้วสุทอ
8. ไกรสิทธิ์             ตันติศิรินทร์
9. ขวัญชาติ            วงศ์ศุภรานันต์
10. คำนูณ              สิทธิสมาน
11. จรินทร์             จักกะพาก
12. จเรศักณิ์           อานุภาพ
13. จัตุรงค์             เสริมสุข
14. จิตติ                รอดบางยาง
15. จินตนา            ชัยยวรรณาการ
16. จิรชัย               มูลทองโร่ย
17. จิรดา               สงฆ์ประชา
18. จิรพงศ์            วรรณรัตน์
19. จีระศักดิ์          ชมประสพ
20. เจตน์              ศิรธรานนท์
21. ฉวีรัตน์            เกษตรสุนทร
22. ฉัตรเฉลิม        เฉลิมสุข
23. เฉลา              พวงมาลัย
24. เฉลิมชัย         เครืองาม
25. เฉลิมชัย         บุญยะลีพรรณ
26. เฉลียว            เกาะแก้ว
27. ชยุติ               สุวรรณมาศ
28. ชัชวาลย์         สุขสมจิตร์
29. เชิดศักดิ์         จำปาเทศ
30. เชิดศักดิ์         สันติวรวุฒิ
31. ณรงค์            อ่อนสอาด
32. ดวงพร           รอดพยาธื์
33. ดาวน้อย         สุทธินิภาพันธ์
34. เดชณรงค์       สุทธิชาญบัญชา
35. ตรีทศ             รณฤทธิวิชัย
36. ตรีทศ             สนแจ้ง
37. ไตรโรจน์        ครุธเวโช
38. ถวิล               เปลี่ยนศรี
39. ถาวร              มณีพฤกษ์
40. ทวีวงษ์          จุลกมนตรี
41. ธงชัย             สาระสุข
42. ธนะศักดิ์         ปฏิมาประกร
43. ธานี               อ่อนละเอียด
44. ธีรเดช            มีเพียร
45. นพดล            อินทปัญญา
46. นาวิน             ดำริกาญจน์
47. นิพนธ์            นาคสมภพ
48. นิวัตร             มีนะโยธิน
49. นิสดารก์         เวชยานนท์
50. บรรชา           พงศ์อายุกูล
51. บุญธรรม        โอริส
52. บุญมี             สุระโคตร
53. บุญส่ง           ไข่เกษ
54. บุญสร้าง        เนียมประดิษฐ์
55. ปนัดดา          ดิศกุล
56. ประภาศรี       สุฉันทบุตร
57. ประมนต์        สุธีวงศ์
58. ประมาณ        สว่างญาติ
59. ประยูร           เหล่าสายเชื้อ
60. ปรัชญ์ชัย       ใจชาญสุขกิจ
61. ปรีชา            จันทร์โอชา
62. ปัญญา          งานเลิศ
63. โปฎก            บุนนาค
64. ผาณิต           นิติทัณฑ์ประภาศ
65. พรทิพย์        โรจนสุนันท์
66. พะจุณณ์        ตามประทีป
67.  พิกุลแก้ว      ไกรฤกษ์
68.  พิทักษ์         ไชยเจริญ
69.  พิศณุ           พุทธวงศ์
70.  พิสัณห์         จุลดิลก
71.  พิสิทธิ์          สิทธิสาร
72.  ไพโรจน์        พ่วงทอง
73.  ไพโรจน์        พานิชสมัย
74.  ภัทรา            วรามิตร
75.  ภาณุ             อุทัยรัตน์
76.  ยุทธนา          ทัพเจริญ
77.  รณวริทธิ์        ปริยฉัตรตระกูล
78.  เรณู               ตังคจิวางกูร
79.  วัฒนา            สรรพานิช
80.  วัลลภ            ตังคณานุรักษ์
81.  วิชัย               ทิตตภักดี
82.  วิชิต               ยาทิพย์
83.  วิสุทธิ์             ศรีสุพรรณ
84.  วีระศักดิ์          ฟูตระกูล
85.  วีระศักดิ์          โควสุรัตน์
86.  วีระศักดิ์์          ภูครองหิน
87.  วีรัณ               ฉันทศาสตร์โกศล
88.  ศรีศักดิ์           วัฒนพรมงคล
89.  ศักดิ์ไทย         สุรกิจบวร
90.  ศิรินา              ปวโรฬารวิทยา
91.  สถิตย์             ลิ่มพงศ์พันธุ์
92.  สนธยา            น้อยฉายา
93.  สนธยา            ศรีเจริญ
94.  สนั่น                มะเริงสิทธิ์
95.  สมชาย            เสียงหลาย
96.  สมชาย            หาญหิรัญ
97.  สมบัติ              มิลินทจินดา
98.  สมพล              เกียรติไพบูลย์
99.  สมศักดิ์            โชติรัตนะศิริ
100. สมหมาย          เกาฏีระ
101. สวัสดิ์              สมัครพงศ์
102. สสิน                ทองภักดี
103. สัญชัย             จุลมนต์
104. สาธิต              เหล่าสุวรรณ
105. สำเริง              ศิวาดารงค์
106. สุจินต์              แช่มช้อย
107. สุชัย                บุตรสาระ
108. สุธี                   มากบุญ
109. สุนี                   จึงวิโรจน์
110. สุรเชษฐ์            ชัยวงศ์
111. สุรเดช               จิรัฐิติเจริญ
112. สุรพงษ์             สุวรรณอัตถ์
113. สุวพันธุ์             ตันยุวรรธนะ
114. สุวรรณ              เลิศปัญญาโรจน์
115. สุวรรณี              สิริเวชชะพันธ์
116. อกนิษฐ์             หมื่นสวัสดิ์
117. อนันตพร           กาญจนรัตน์
118. อนุมัติ                อาหมัด
119. อภิรดี                ตันตราภรณ์
120. อมร                  นิลเปรม
121. ออน                 กาจกระโทก
122. อักษรา             เกิดผล
123. อาชาไนย         ศรีสุข
124. อิทธิคมน์          ภมรสูต
125. อุดมชัย            ธรรมสาโรรัชต์
126. อู้ด                   เบื้องบน
127. โอสถ               ภาวิไล