เลือกตั้งท้องถิ่น: อบจ.สำคัญกับเราอย่างไร

เลือกตั้งท้องถิ่น: อบจ.สำคัญกับเราอย่างไร

เมื่อ 17 ธ.ค. 2563
20 ธันวาคม 2563 ถือเป็นนัดหมายสำคัญของประชาชนทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เนื่องจากถูกกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 76 จังหวัด
 
ความน่าตื่นเต้นของการเลือกตั้งครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบกว่า 6 ปี นับแต่ คสช.รัฐประหารแล้ว ยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีสิทธิโหวตครั้งแรก หรือ First voter ที่มีช่วงอายุ 18-26 ปีเป็นจำนวนมาก คนกลุ่มนี้นับได้ว่ามีความตื่นตัวทางการเมืองมากที่สุดในขณะนี้ 
 
อย่างไรก็ดี บรรยากาศในการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่กลับพบว่าการแข่งขันไม่ได้คึกคักเหมือนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในปี 2562 สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะมีการคาดการณ์ว่าผู้ใช้สิทธิคราวนี้จะมีน้อย เนื่องจากการกำหนดวันเลือกตั้งหว่างกลางวันหยุดยาวที่ถูกกล่าวหาตั้งใจลดทอนแรงจูงใจในการเดินทางกลับบ้านของประชาชน กระนั้น อีกสาเหตุหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักว่า อบจ.สำคัญอย่างไร เกี่ยวพันอะไรกับชีวิตประจำวันของพวกเขา
 
๐ อบจ.เกี่ยวข้องกับชีวิตคนในพื้นที่ยังไง 
 
พูดถึง อบจ. หลายคนอาจนึกถึงภาพของนักการเมืองท้องถิ่นที่วันๆ คอยเอาแต่ออกงาน งานแต่ง งานศพ งานบวช หรือหลายคนอาจติดภาพของนักการเมืองที่มักจะโผล่มาเฉพาะเวลาเลือกตั้งแล้วหายเข้ากลีบเมฆเมื่อได้รับเลือก แต่หากวางภาพเช่นนั้นลงจะพบว่า อบจ.มีอำนาจหน้าที่ และได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งประเทศกว่า 28,797.8 ล้านบาท (ข้อมูลจากพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาใส่ใจ กำหนดทิศทาง และตรวจสอบประสิทธิภาพ
 
โดยหลักแล้ว อบจ. มีภารกิจในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น
 
การจัดทำบริการสาธารณะต่างๆ เช่น สร้างถนน สะพาน เส้นทางคมนาคมต่างๆ ท่อขนส่งระบายน้ำ ตลอดจนสร้างสวนสาธารณะและสนามกีฬาให้คนในพื้นที่ได้พักผ่อนหย่อนใจ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการหรือสนับสนุนการศึกษาภายในจังหวัด
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
การจัดการขยะและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ฯลฯ
 
 
 
นอกจากนี้ อบจ.ยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญ คือ การจัดเก็บภาษีต่างๆ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดของตัวเอง เช่น
ภาษีจากการค้าน้ำมัน ยาสูบ
ภาษีรถยนต์
ค่าธรรมเนียมจากผู้ที่มาพักโรงแรมในจังหวัด
ฯลฯ
 
เพื่อนำมาเป็นรายได้ในการดำเนินงานต่างๆ ส่วนนี้เรียกว่า ‘รายได้ที่จัดเก็บเอง’  และด้วยเหตุที่ อบจ.มีงบประมาณเป็นของตัวเอง ทำให้การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในจังหวัดสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องรองบประมาณหรือการดำเนินการจากส่วนกลาง 
 
๐ อบจ.ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า ส.ส. และ ผู้ว่า
 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ส.ส. ที่เป็นเหมือนตัวแทนของคนในจังหวัดที่เข้าไปทำงานในสภา หน้าที่หลักของ ส.ส. คือ การออกกฎหมาย และควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร แต่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่กระทบกับชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ส.ส.อาจไม่ได้มีบทบาทมากมายนัก เพราะสิ่งที่ส.ส.สามารถทำได้หากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ก็คือ การทำหนังสือถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อปัญหานั้น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางดำเนินการแก้ไข หรือการพาราษฎรที่เดือดร้อนไปพบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือการนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณานำเสนอการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล
 
หน่วยงานที่เปรียบเสมือนแขนขาของส่วนกลางอย่าง ‘จังหวัด’ ที่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้คนในพื้นที่โดยตรงมากเท่า อบจ. เพราะหน้าที่หลักของผู้ว่าฯ คือการรับนโยบายของรัฐบาลหรือส่วนกลางมาปฏิบัติภายในจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
 
อบจ. จึงเป็นเหมือนองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับอีกสองหน่วยงานข้างต้น การเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นนายกอบจ. และสมาชิกสภา อบจ. จึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะบุคคลเหล่านี้ เมื่อได้รับเลือกแล้ว ก็จะมีหน้าที่ในการแก้ปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตน