‘ขวางแก้รัฐธรรมนูญ’ ความสำเร็จครั้งที่ 2 ของระบอบ คสช.

‘ขวางแก้รัฐธรรมนูญ’ ความสำเร็จครั้งที่ 2 ของระบอบ คสช.

เมื่อ 26 ก.ย. 2563
รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกขนานนามว่าเป็นฉบับ ‘สืบทอดอำนาจ’ เพราะมีกลไกช่วยเหลือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ยังคงอยู่ในอำนาจได้ต่อหลังการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกลไก "วุฒิสภา" ที่มาจากการสรรหาและคัดเลือกโดย คสช. ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ส.ว.ชุดนี้ได้สร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สำคัญไปแล้ว 2 ครั้ง คือ การเลือกนายกรัฐมนตรี และขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 
พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ชัยชนะครั้งแรกของระบอบคสช.
 
24 มีนาคม 2562 ก่อนการลงมติเลือกนายกฯ พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ได้รับที่นั่ง ส.ส. มากที่สุดในสภาและสมควรเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ไม่อาจรวมเสียงจากพรรคอื่นๆ ได้มากพอตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ที่กำหนดว่า ในช่วง 5 ปี แรกการเลือกนายกฯ จำเป็นจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากทั้ง ส.ส. และ ส.ว. โดยต้องได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาหรือประมาณ 376 เสียง 
 
หากพรรคการเมืองใดต้องการจะจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่ใช้เสียงของ ส.ว. 250 เสียงเลยก็ต้องใช้เสียงของ ส.ส.มากถึงร้อยละ 75 ของสภาผู้แทนฯ ซึ่งเป็นเรื่อง ‘เป็นไปไม่ได้’ แม้จะเป็นพรรคที่ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯ ก็ตาม ดังนั้น เสียงของ ส.ว.จึงเป็นปัจจัยชี้ขาดในการเลือกนายกฯ หรือการตั้งรัฐบาล 
 
ถ้าไม่มี ส.ว. พรรครัฐบาลแพ้ลงมติ "เลื่อนพิจารณา" แก้รัฐธรรมนูญ
 
24 กันยายน 2563 รัฐสภามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (ส.ว.-ส.ส.) เพื่อพิจารณาวาระร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จำนวน 6 ญัตติ ท้ายที่สุด สภามิได้ลงมติรับหลักการในร่างใด เนื่องจากหลังการอภิปรายถกเถียงกันอย่างหนักหน่วง พรรคพลังประชารัฐได้เสนอให้รัฐสภาลงมติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 121 วรรคสามเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาญัตติแก้รัฐธรรมนูญ กินเวลา 30 วันเสียก่อนจะมีการลงมติในเรื่องนี้ซึ่งจะเป็นขั้นของการรับหลักการในวาระแรก
 
วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยถึงเหตุผลในการเสนอญัตตินี้ว่า เพื่อไม่ให้ร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอนั้นถูกตีตกไปจึงเห็นควรให้มีการตั้ง กมธ. เพื่อพิจารณาร่วมกันว่าเนื้อหาสาระสำคัญประการใดที่เห็นร่วมกันได้  ถึงจะส่งผลให้การพิจารณาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญช้าไปอีก 1 เดือนแต่ก็คุ้มค่า
 
ผลการลงมติดังกล่าวพบว่า  431 เสียงเห็นด้วยกับการตั้ง กมธ.ศึกษาฯ ไม่เห็นด้วย 255 เสียง งดออกเสียง 28 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง จากเสียงของ ส.ส.และส.ว.ที่เข้าประชุมทั้งหมด 715 คน 
 
 
จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นว่า 
 
1.พรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้เห็นด้วยกับการตั้ง กมธ.ศึกษาญัตติแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมด โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ที่เสียงข้างมากลงมติไม่เห็นด้วย 
 
2.หากไม่นับเสียงส.ว.นั่นเท่ากับว่า ฝ่ายรัฐบาลแพ้โหวตในครั้งนี้ เพราะสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาโดยใช้วิธีตั้ง กมธ.ศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนนเสียง 252 ต่อ 203
 
3.ส.ว.ชุดพิเศษของคสช.มีความเป็นเอกภาพสูงเช่นเดียวกับที่ผ่านมา ครั้งนี้ก็โหวตไปทางเดียวกันถึงร้อยละ 90 หรือ 228 เสียง 
 
การเลื่อนญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปส่งผลกระทบอย่างสำคัญ เพราะตามข้อบังคับการประชุมสภา หากมีการพิจารณาเรื่องนี้ใหม่ในการประชุมสภาสมัยถัดไป พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านจะไม่สามารถเสนอญัตติแก้รัฐธรรมนูญที่มีหลักการเช่นเดียวกันได้ในสมัยประชุมเดียวกัน หรือถ้าญัตติแก้รัฐธรรมนูญตกไปก็ต้องไปเสนอใหม่ในสมัยประชุมหน้าซึ่งอาจใช้เวลานานขึ้นถึง 8-9 เดือน ดังนั้น ไม่ว่าอย่างไรก็เรียกได้ว่า เป็นความสำเร็จในการขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญของ คสช.
 

6ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

 

๐ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาล 1 ฉบับ

- ให้แก้ไขมาตรา 256 เพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จำนวน 200 คน โดยให้ 150 คนมาจากการเลือกตั้ง และอีก 50 คนมาจากการสรรหาคัดเลือกโดยรัฐสภา นักเรียน-นักศึกษา และที่ประชุมอธิการบดี ตามลำดับ

 

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคร่วมฝ่ายค้าน 5 ฉบับได้แก่

- แก้ไขมาตรา 256 เพื่อตั้ง ส.ส.ร. เสนอจำนวน 200 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

- แก้ไขมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272 เพื่อตัดสิทธิ ส.ว. ในการร่วมลงมติเลือกนายกฯ

- ยกเลิกมาตรา 270, 271 เพื่อตัดอำนาจ ส.ว. ในการติดตามแผนปฏิรูปประเทศ

- ยกเลิกมาตรา 279 เพื่อยกเลิกการรับรองความชอบด้วยกฎหมายของบรรดาประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

- แก้ไขเพิ่มเติมระบบเลือกตั้ง โดยให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ให้ประชาชนมีสิทธิลงคะแนนให้ทั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ