จับตาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่พิจารณาคดีถอดถอน ร.อ.ธรรมนัส

จับตาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่พิจารณาคดีถอดถอน ร.อ.ธรรมนัส

เมื่อ 20 มิ.ย. 2563
 
17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ข่าวว่า
  • ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของ ส.ส.ที่ขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. และรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เนื่องจากขัดกับรัฐธรรมนูญที่ห้ามผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดมาดำรงตำแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี
  • ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า กรณีที่ขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้านี้นั้น ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จึงมีคำสั่งว่าผู้ถูกร้องไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.และรัฐมนตรี
ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส ถือว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัตินักการเมืองคดีแรกของศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ 4 คนที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
 
 
ส.ส. ส่งเรื่องให้ศาล รธน. ตรวจสอบคุณสมบัติธรรมนัส
 
กุมภาพันธ์ 2563 จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดย ส.ส.พรรคฝ่ายค้านได้กล่าวหาว่า ร.อ.ธรรมนัส ขาดคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากเคยถูกศาลออสเตรเลียตัดสินในคดียาเสพติด แต่รัฐบาลประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีก็ผ่านพ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปได้
 
27 พฤษภาคม 2563 ส.ส.ฝ่ายค้านพรรคก้าวไกล จำนวน 54 คน (ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร) ได้ส่งเรื่องให้ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาพิจารณาคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส 2 เรื่องได้แก่
 
1.สมาชิกภาพ ส.ส. และรัฐมนตรี ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีคู่สมรสถือครองหุ้นบริษัท ตลาดคลองเตย 2551 จำกัด ที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ
 
2. สมาชิกภาพ ส.ส. และรัฐมนตรี ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีถูกกล่าวหาว่าศาลออสเตรเลียพิพากษาให้จำคุกคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
 
11 มิถุนายน 2563 ชวน หลีกภัย ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา  
 
17 มิถุนายน 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องของ ส.ส. พรรคก้าวไกล เนื่องจากเป็นการเข้าชื่อเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. และรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (5) และ (9) จึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ ร.อ.ธรรมนัส ผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง
 
ส่วนเรื่องการพิจารณากรณีให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และรัฐมนตรีนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จึงมีคำสั่งว่าผู้ถูกร้องไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 
 
 
คดีตรวจสอบคุณสมบัตินักการเมืองคดีแรกของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ 4 คน 
 
รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งสิ้น 9 คน โดยมีที่มาดังนี้
 
๐ ตุลาการ 3 คน มาจาก ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
๐ ตุลาการ 2 คน มาจาก ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๐ ตุลาการ 1 คน มาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
๐ ตุลาการ 1 คน มาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์
๐ ตุลาการ 2 คน มาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้รับหรือเคยรับราชการ 
 
หลังจากนั้นเมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา, ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้แล้ว ต้องส่งชื่อผู้ได้รับเลือกให้วุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ และวุฒิสภาต้องเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
 
หลังจากได้รับความเห็นชอบจากประธานวุฒิสภา ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
 
6 เมษายน 2563 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่จำนวน 4 คน ได้แก่ 
 
ตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 3 คน
1. อุดม สิทธิวิรัชธรรม ผู้พิพากษาศาลฎีกา
2. วิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาศาลฎีกา
3. จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิสายข้าราชการ 1 คน
1. นภดล เทพพิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงต่างประเทศ
 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังขาดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดอีก 1 คน เนื่องจากวุฒิสภาไม่เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง และอยู่ในระหว่างการส่งชื่อคนใหม่ให้วุฒิสภารับรองอีกครั้ง
 
ทั้ง 5 ตำแหน่งนี้จะมาแทนที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนเก่า 5 คนที่เพิ่งพ้นตำแหน่ง คือ นุรักษ์ มาประณีต, ชัช ชลวร, จรัญ ภักดีธนากุล, บุญส่ง กุลบุปผา และอุดมศักดิ์ นิติมนตรี หลังจากพวกเขาอยู่ในตำแหน่งมายาวนาน 11-13 ปี เนื่องจากได้รับการต่ออายุการทำงานโดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 
สำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเดิมที่ยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ วรวิทย์ กังศศิเทียม, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และปัญญา อุดชาชน
 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเดิมนี้เคยตัดสินคดีเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังการเลือกตั้งปี 2562 มาแล้ว 2 คดีได้แก่
 
>> ตัดสินว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากกรณีที่มีผู้ร้องให้ศาลตรวจสอบว่าการดำรงตำแหน่งหัวหน้า คสช. ถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ จึงทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ และในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องดังกล่าวก็ไม่มีการสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ระงับการปฏิบัติหน้าที่ 
 
>>  ตัดสินว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการเป็น ส.ส. เพราะถือหุ้นสื่อ และถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ตั้งแต่ที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องในการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว
 
เป็นที่น่าจับตาว่า เมื่อมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ 4 คน ผลของคดีตรวจสอบคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส จะออกมาเป็นเช่นไร
 
 
รวมข่าวเกี่ยวกับ ร.อ.ธรรมนัส กับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย