เปิดข้อบังคับประชุม ส.ว. ใครลงมติอย่างไร ไม่ต้องเปิดเผยบนเว็บไซต์

เปิดข้อบังคับประชุม ส.ว. ใครลงมติอย่างไร ไม่ต้องเปิดเผยบนเว็บไซต์

เมื่อ 24 เม.ย. 2563
 
ระยะเวลาหนึ่งปีของการทำงานของสมาชิกวุฒิสภา 250 คน ได้ทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรไปบ้าง ย่อมเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างเราควรได้รู้ เพราะนอกจากบุคคลเหล่านี้จะลงมติตัดสินใจเรื่องที่กระทบต่อประชาชนแล้ว บุคคลทั้ง 250 คนยังมาจากการคัดเลือกของ คสช. ทั้งหมด ประชาชนจึงย่อมอยากรู้ว่า ระหว่างที่รับเงินเดือนจากงบประมาณภาษีประชาชน พวกเขาลงมติตัดสินใจอย่างไร (หรือไม่มาทำงานเลย)
 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในการผ่านกฎหมายทุกฉบับ หรือ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเพื่อตรวจสอบรัฐบาล เป็นอำนาจหน้าที่ของ ส.ว. ที่ต้องลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ ซึ่งโดยหลักแล้ว เพื่อความโปร่งใส ผลการลงมติที่ละเอียดพอที่จะเปิดเผยว่า ส.ว. คนไหนลงมติอย่างไรบ้าง จึงเป็นข้อมูลที่ควรต้องเปิดเผยให้โปร่งใสที่สุด
 
จากที่ได้พยายามค้นหาบันทึกการลงคะแนนของ ส.ว. ในมติต่างๆ ไม่พบข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลย 
 
ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ในข้อ 76 กำหนดไว้ว่า “ให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดทำบันทึกการลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน และเปิดเผยบันทึกการลงมติดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ” 
 
เมื่อข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้เปิดเผยที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในทางปฏิบัติจึงมีการนำแผ่นกระดาษไปติดบอร์ดไว้ให้ประชาชนสามารถไปตรวจสอบดูได้เอง แต่ก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยก่อนจึงเข้าไปได้ และข้อบังคับข้อ 76 นี้เองเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่มีการเปิดเผยใบประมวลผลการลงคะแนนของ ส.ว. แต่ละคนบนเว็บไซต์ของรัฐสภา 
 
การเขียนข้อบังคับข้อ 76 เช่นนี้ แตกต่างจากกรณีขอดูบันทึกการลงคะแนนของ ส.ส. ที่สามารถค้นหาได้จาก ระบบฐานข้อมูลรายงานและและบันทึกการประชุมบนเว็บไซต์ของรัฐสภาโดยตรง
 
ซึ่งจะแสดงทั้งบันทึกการประชุม บันทึกการออกเสียงและการลงคะแนน ซึ่งของ ส.ส. ยังได้มีการเปิดเผยใบประมวลผลการลงมติเป็นรายบุคคลอีกด้วย 
 
ทั้งนี้เนื่องจากข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 89 ระบุว่า “ให้เลขาธิการจัดทำบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนและเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ ณ บริเวณสภา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพื่อให้ประชาชนทรายได้ทั่วไป เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับตามข้อ 84”