ศาลรัฐธรรมนูญเปิดช่องทางพิเศษ ให้รัฐบาลผ่านงบแบบไม่ต้องผ่านสภา

ศาลรัฐธรรมนูญเปิดช่องทางพิเศษ ให้รัฐบาลผ่านงบแบบไม่ต้องผ่านสภา

เมื่อ 7 ก.พ. 2563
ดูเหมือน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จะกลายเป็นมหากาพย์หนังม้วนยาว หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ไม่เป็นโมฆะ จากกรณี ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน อีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญยังให้มีการนัดลงมติร่างกฎหมายดังกล่าวใหม่อีกครั้ง
 
แต่ทว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 143 ระบุว่า "ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนฯ จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับแต่วันที่ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนฯ
 
ถ้าสภาผู้แทนฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.นั้นไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสภาผู้แทนฯ เห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.นั้น และให้เสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา" 
 
ซึ่งหมายความว่า ถ้าจะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ อีกครั้ง ต้องเป็นไปตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด นั้นคือ 105 วัน มิเช่นนั้น จะถือว่า สภาผู้แทนฯ ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสนอโดยไม่ได้มีการแก้ไขใดๆ
 
แต่ทว่า หากนับวันตั้งแต่  ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ได้เข้าสู่การพิจารณา ไปจนถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้มีการลงมติใหม่นั้น จะถือว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 114 วัน 
 
โดยมีลำดับเวลาการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ดังนี้
  • 17 ตุลาคม 2562 สภาผู้แทนฯ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 วาระแรก
  • 11 มกราคม 2563 สภาผู้แทนฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 วาระสาม (+87 วัน)
  • 20 มกราคม 2563 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เปิดเผย มี ส.ส.ลงคะแนนแทนกัน (+9 วัน)
  • 24 มกราคม 2563 ชวน หลีกภัย ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 (+4 วัน)
  • 29 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 (+5 วัน)
  • 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ไม่โมฆะ ให้นัดลงมติใหม่ (+9 วัน)
รวมแล้ว 114 วัน