3 ขั้นตอน วิธีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

3 ขั้นตอน วิธีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เมื่อ 3 ก.พ. 2563
วันนี้ (31 มกราคม 2563) หกพรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีรายชื่อรัฐมนตรีหกคน ได้แก่
 
1) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
2) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
3) วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
4) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
5) ดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ
6) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
คาดกันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะอยู่ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
 
 
รัฐสภา มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบ และคานอำนาจกับรัฐบาล ซึ่งขณะที่นายกฯ มีอำนาจในการยุบสภาผู้แทนฯ เพื่อเลือกตั้งใหม่ ส่วน ส.ส. ก็มีสิทธิในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ รัฐมนตรีคนอื่นๆ หรือทั้งรัฐบาล ซึ่งอาจทำให้พ้นจากตำแหน่งได้ 
 
“การอภิปรายไม่ไว้วางใจ” หรือ สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 151 
 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
1) ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสภา หรือ ส.ส. 100 คน ขอใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือรายคณะ
 
2) เมื่ออภิปรายทั่วไปเสร็จแล้ว โดยไม่มีการผ่านระเบียบวาระไปหรือการขอถอนญัตติดังกล่าว ให้มีการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจในวันถัดไป
 
3) มติไม่ไว้วางใจต้องใช้ ส.ส. จำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภา หรือ ส.ส. 251 คน
 
โดยระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมตรีจะยุบสภาไม่ได้ เว้นแต่มีการถอนญัตติ หรือลงมติไม่ไว้วางใจไม่สำเร็จ และตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 (3) เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ ความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลง 
 
ทั้งนี้ มาตรา 154 ระบุว่า การเสนอญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจทำได้ปีละหนึ่งครั้ง