สองกลุ่มนักเคลื่อนไหว ลุยแล้ว! ล่า 50,000 รายชื่อ เสนอแก้รัฐธรรมนูญ

สองกลุ่มนักเคลื่อนไหว ลุยแล้ว! ล่า 50,000 รายชื่อ เสนอแก้รัฐธรรมนูญ

เมื่อ 26 ต.ค. 2562
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
แบบฟอร์มเข้าชื่อ แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256.jpg98.35 KB
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้ไขมาตรา 256.pdf205.25 KB
แบบฟอร์มเข้าชื่อ เอารัฐธรรมนูญ 2540 กลับมาใช้.pdf75.21 KB
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ​ นำรัฐธรรมนูญปี 2540 กลับมาใช้.pdf29 MB

 

เดือนตุลาคม 2562 บรรยากาศกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มมีผู้เล่นกระโดดลงสนามกันมากขึ้น พรรคการเมืองโดยเฉพาะแนวร่วมพรรคฝ่ายค้าน 7 พรรค เดินหน้าจัดกิจกรรมและเวทีพูดคุยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง ด้านกลุ่มนักวิชาการหลายกลุ่มก็เริ่มทยอยเปิดตัวออกมาจัดกิจกรรมกัน เช่น คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งการขับเคลื่อนทั้งจากฝ่ายพรรคการเมืองและนักวิชาการยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมว่า จะต้องแก้ไขในมาตราใด เป็นอย่างไรบ้าง เพราะอยู่ระหว่างการ "รับฟังความคิดเห็นของประชาชน" 
 
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมทางการเมืองอย่างน้อยสองกลุ่ม ที่ไม่ต้องรอคิดพิจารณาในรายละเอียดเพื่อแก้ไขทีละประเด็น ทีละมาตรา แต่มีข้อเสนอของตัวเองชัดเจนแล้ว และเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนให้ครบ 50,000 ชื่อ ในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยทำตามขั้นตอนของพ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ยื่นร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการเสนอพร้อมรายชื่อผู้ริเริ่ม 20 คน ต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว
 
 
 
แก้มาตรา 256 "ปลดล็อก" เปิดทางแก้รัฐธรรมนูญเรื่องอื่นๆ ไม่ต้องผ่าน ส.ว. แต่ต้องประชามติ
 
กลุ่มนักเคลื่อนไหวสายประชาธิปไตยที่หลายคนเคยเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่ม "คนเสื้อแดง" แต่ส่วนใหญ่เป็น "แดงอิสระ" ที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) รวมตัวกันภายใต้ชื่อ "คณะกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ภาคประชาชน" หรือย่อว่า คกป. นำโดย เยี่ยมยอด ศรีมันตะ, อิทธิกร ปัญตะยัง, ทองสืบ ประสาธน์สุวรรณ, โสรัจจ์ ดาศรี ฯลฯ นำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มุ่งแก้ มาตรา 256 มาตราเดียว ในประเด็นวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น
 
 
 
 
ข้อเสนอของ คกป. คือ การมุ่ง "ปลดล็อก" ประเด็นเดียวก่อนเพื่อเปิดทางไปสู่การแก้เรื่องอื่นๆ ต่อไป เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 ได้วางเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ซับซ้อน จนแทบจะแก้ไขไม่ได้ เพราะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ส.ว. จำนวน 1 ใน 3 หรือ อย่างน้อย 84 คน และ ส.ส. พรรคฝ่ายค้านอย่างน้อยร้อยละ 20 ซึ่งเป็นเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญแบบ "พิเศษ" ตามมาตรา 256 ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ข้อเสนอของ คกป. จึงเป็นการแก้ไขมาตรา 256 มาตราเดียว หรือการเสนอเพื่อแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 
ขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ คกป. เสนอ กำหนดให้ ส.ส. 100 คน หรือประชาชน 50,000 คน มีสิทธิเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยยังคงให้ ส.ว. ร่วมกับ ส.ส. 150 คนมีสิทธิในการเสนอร่างแก้ไขได้อยู่ แต่ไม่ให้อำนาจ ส.ว. ในการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเลย และไม่กำหนดว่าจะต้องมีเสียง ส.ส. จากพรรคฝ่ายค้านสนับสนุนด้วยจำนวนเท่าใด มติที่จะใช้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ มติเสียงข้างมากธรรมดา หรือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส. ในสภา โดยการออกเสียงต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย ถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแล้ว หลังจากนั้นต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นและนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไปทำประชามติโดยประชาชน
 
ตามข้อเสนอของ คกป. การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกครั้ง ทุกประเด็น จะต้องผ่านการทำประชามติก่อน โดยขั้นตอนการทำประชามติต้องทราบล่วงหน้าระหว่าง 90-120 วัน ผลการทำประชามติอาศัยเสียงข้างมากของประชาชน แต่ถ้าประชาชนมาลงคะแนนไม่ถึง 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิ ถือว่าร่างนั้นตกไป
 
คณะกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ภาคประชาชน แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ หลังจากนั้นยังจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เคยทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน และรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อนำเสนอให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป
 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คกป. ออกจดหมายถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกคน มีใจความระบุว่า “เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้ความเห็นว่า มีเนื้อหาสาระที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยในหลายประเด็น .....นอกจากนี้แล้วยังเป็นรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาสาระในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมีเจตนาแอบแฝงการสืบทอดอำนาจเผด็จการของ คสช. .....” จึงเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ที่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ คกป. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเข้าชื่อได้ที่ คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับที่ลงชื่อในแบบฟอร์ม และส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ คณะกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ภาคประชาชน (คกป.) 76/121 หลักสี่สแควร์ ซอย 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรรีย์ เขตบางเขต กรุงเทพฯ 10200
 
 
 
 
 
เสนอเอารัฐธรรมนูญ 2540 ทุกมาตรา กลับมาใช้
 
กลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เคยเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่ม "คนเสื้อแดง" รวมตัวกันภายใต้ชื่อ "กลุ่มประชาชนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ" นำโดยคนที่เคยทำกิจกรรมต่อต้าน คสช. อย่างชัดเจน เช่น อนุรักษ์ เจนตวณิชย์ หรือ "ฟอร์ด เส้นทางสีแดง" และ เอกชัย หงษ์กังวาน ทำกิจกรรมที่ตั้งชื่อว่า Change 60 โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้มีการนำรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 กลับมาใช้
 
 
 
 
กลุ่มประชาชนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ จัดกิจกรรมเปิดตัวแคมเปญ Change ที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 และต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ก็จัดกิจกรรมที่ภัตตาคารง้วนเฮียง เป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีน และเปิดตัวโครงการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีทั้งนักการเมืองและคนเสื้อแดงเข้าร่วมงาน
 
ในหลักการและเหตุผล ของร่างฉบับที่ยื่นต่อประธานรัฐสภา ระบุว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มีกระบวนการได้มาที่มิได้เป็นไปตามหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน แต่เป็นรัฐธรรมนูญที่สืบทอดมาจากอำนาจของคณะรัฐประหารอันเปฌ็นการได้อำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญํติไว้ในรัฐธรรมนูญ และกระบวนการตรารัฐธรรมนูญมีการควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนด้วยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีการควบคุมสื่อมวลชนอย่างเข้มงวดทำให้ประชาชนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่รอบด้านก่อนทำประชามติ ทำให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม อีกทั้งรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่สอดคล้่องกับหลักการของประชาธิปไตย มีบทบัญญัติรับรองการกระทำของคณะรัฐประหารโดยปราศจากการตรวจสอบ กระบวนการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยบางองค์กรขาดการเชื่อมโยงกับประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตย ไม่ส่งเสริมระบบพรรคการเมืองทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ กระบวนการได้มาซึ่งรัฐบาลที่ไม่เหมาะสมทำให้ได้รัฐบาลที่ไม่มีความเข้มแข็ง จึงเป็นการสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญนี้
 
อนุรักษ์ เจนตวนิชย์ แกนนำกลุ่ม กล่าวว่า รัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของเมืองไทย มีความเป็นประชาธิปไตยสูงที่สุด เป็นรัฐธรรมนูญที่รับประกันสิทธิ เสรีภาพประชาชน คุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา คุณภาพการรักษาพยาบาล และเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้บริหารประเทศอย่างเต็มที่ ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2540 ได้ให้อำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้บริหารประเทศอย่างเต็มที่ ดังนั้น ยิ่งรัฐบาลมีอำนาจมากเท่าไหร่ ยิ่งสามารถที่จะบริหารประเทศได้ดีมากเท่านั้น มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาของประเทศที่ตอนนี้สะสมไว้นานกว่า 10 ปี
 
“ในการรณรงค์ครั้งนี้ เราไม่คิดว่าสีเสื้อเป็นเรื่องสำคัญ เราคิดว่าเป้าหมายการรณรงค์คือการนำรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดมาใช้ นั่นคือเป้าหมายที่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยไม่จำกัดสีเสื้อ” อนุรักษ์ กล่าว 
 
ผู้ที่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกลุ่มประชาชนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเข้าชื่อได้ คลิกที่นี่  กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับที่ลงชื่อในแบบฟอร์ม และส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ อนุรักษ์ เจนตวณิชย์ 80/501 หมู่บ้านทิพวัล ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 081-583-6964