เสวนาวิชาการหัวข้อ "ปฏิสังขรณ์ ประเทศไทย"

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการหัวข้อ "ปฏิสังขรณ์ ประเทศไทย"
 
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. -16.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
กำหนดเวลา
 
13.00 น. - 13.30 น. "สู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" โดย 
 
อนุสรณ์ อุณโณ
 
13.30 น. - 15.00 น. "ปฏิสังขรณ์ประเทศไทย" โดย
 
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 
อภิชาต สถิตนิรามัย 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
 
ดำเนินรายการโดย กฤษณ์พชร โสมณวัตร
 
15.00 น. - 16.00 น. คำถามแลกเปลี่ยน