รวมผลงาน การใช้อำนาจมาตรา 44 ปี 2562

รวมผลงาน การใช้อำนาจมาตรา 44 ปี 2562

เมื่อ 23 ก.ย. 2562

 

  ข้อมูลการใช้ มาตรา 44 ในยุค คสช.
      ดูข้อมูลการใช้ มาตรา 44 ในปี 2557-2558 คลิกที่นี่
      ดูข้อมูลการใช้ มาตรา 44 ในปี 2559 คลิกที่นี่
      ดูข้อมูลการใช้ มาตรา 44 ในปี 2560 คลิกที่นี่
      ดูข้อมูลการใช้ มาตรา 44 ในปี 2561 คลิกที่นี่
      ดูข้อมูลการใช้ มาตรา 44 ในปี 2562 คลิกที่นี่

 

 

ในปี 2561 มีการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ทั้งหมด 9 ฉบับ
 
+มกราคม 2561
 
28 มกราคม 2562 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 1/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตร กล่าวคือ เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา แต่ได้รับรายงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่ามีการยื่นขอสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาไว้ ทำให้มีความกังวลว่า หากดำเนินการต่อไปอาจมีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิบัตร จึงกำหนดให้การประดิษฐ์ที่มีกัญชา หรือสารสกัดธรรมชาติจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ หากนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร
 
+เมษายน 2562
 
9 เมษายน 2562 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กล่าวคือ มีคำสั่งย้าย พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ "บิ๊กโจ๊ก" ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
 
11 เมษายน 2562 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 3/2562 เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อแก้ไขปัญหาครงการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้สามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจ้างผู้ประกอบการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายที่ 2 ให้เสร็จโดยเร็ว และให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดหลักเกณฑ์แบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร 
 
11 เมษายน 2562 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 4/2562
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2559 เพื่อจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่และเกิดปัญหาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ภายในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นได้ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. อีกฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ ฉบับที่ 76/2559 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยให้คณะกรรมการ กสทช. มีดุลพินิจว่าจะให้ผู้ถือใบอนุญาตรายใดต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดและรายใดสามารถผ่อนชำระได้ 
 
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จึงออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 9/2561 เพื่อพักชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี แต่ปัญหาการชำระค่าธรรมเนียมนั้นยังคงอยู่ จึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระโดยการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 4/2562 โดยกำหนดให้สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมได้ 10 งวด ภายในระยะเวลา 10 ปี งวดละเท่าๆ กันซึ่งจะเริ่มการผ่อนชำระภายในปี 2563 นี้ชำรำค่าธรรมเนียม 
 
+พฤษภาคม 2562
 
10 พฤษภาคม 2562 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 5/2562
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวคือ ให้แต่งตั้ง นายพชร อนันตศิลป์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แทนคนเดิม คือ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก 
 
+มิถุนายน 2562
 
12 มิถุนายน 2562 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 6/2562  
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท กล่าวคือ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง  ให้ดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเช่นเดียวกับกฎหมายอื่นที่เคยมีการผ่อนผันมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง
 
13 มิถุนายน 2562 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 7/2562
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เนื่องจาก ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 มาตรา 42 กำหนดให้คณะกรรมการ กสทช. ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ และเมื่อหมดวาระแล้ว หัวหน้า คสช. ได้ออกคำสั่งฉบับที่ 7/2561 ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกสทช.จนกว่าหัวหน้าคสช.จะมีคำส่ังเป็นอย่างอื่นและหากมีตำแหน่งกรรมการกสทช.ว่างลงให้ถือว่ามีองค์คณะกรรมการกสทช.เท่าที่เหลืออยู่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและดำเนินการคัดเลือกสรรหาโดยเร็ว
 
จากนั้นหัวหน้า คสช. จึงออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 7/2562 ให้ระงับและยกเลิกการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาเป็นคณะกรรมการ กสทช. จนกว่าจะมีการแก้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ในเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และกรรมการยังอยู่ในตำแหน่งต่อไป และหากมีกรรมการคนใดที่พ้นจากตำแหน่งเพราะอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งไปหรือจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น และหากมีตำแหน่งว่างลงให้คณะกรรมการ กสทช. มีจำนวนเท่าที่เหลืออยู่
 
+กรกฎาคม 2562
 
8 กรกฎาคม 2562 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 8/2562 
เรื่อง มาตรการแก้ไขความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะประเทศ 
 
เนื่องจาก มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ก่อนหน้านี้คือ คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 7/2562 ที่ได้ยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงและให้กรรมการ กสทช. ดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งในคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 8/2562 ยังคงคำสั่งเดิมของคำสั่งฉบับที่ 7/2562 แต่ได้เพิ่มเติมว่าให้มีการจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการโทรคมนามเพื่อความมั่นคงและการบริการสาธารณะด้วย
 
9 กรกฎาคม 2562 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น กล่าวคือ ตามที่หัวหน้าคสช.และคสช.ได้มีประกาศและคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปในด้านต่างๆ ซึ่งได้มีการดำเนินการตามประกาศและคำสั่งบางฉบับได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้แล้ว สมควรยกเลิกประกาศคสช. คำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช.