ระหว่างปริศนาและศรัทธา ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

 
 
เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือเกษียณอายุราชการ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา
 
"ระหว่างปริศนาและศรัทธา ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21"
 
ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
มุมมองจากศิษย์ ร่วมเสวนาโดย
- ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ
- รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
- จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม
- ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
 
มุมมองจากมิตร ร่วมเสวนาโดย
- ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
- รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
- ดร.มารค ตามไท
- รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/DJC.Center/