72 ปี ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

 
 
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 57 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 72 ปี ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 
 
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ ศศ 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียน)
 
กำหนดการ 
 
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
 
9.00-9.15 น. คณบดีกล่าวเปิดงาน
 
9.15-10.00 น. ปาฐกถาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สอนอะไร: ข้อคิดจากประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาและไทย” 
โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
 
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 
10.15-12.15 น. เสวนาหัวข้อ “ศิลปศาสตร์กับสาธารณะ” (Liberal Arts and the public) 
(1) รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2) อ.ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
(3) อ.ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 
13.30-16.00 น. เสวนา “อ่าน ‘ธเนศ’ : อ่านโลก-มนุษย์-สยาม”
เมื่อ 4 นักวิชาการ อ่านหนังสือ 4 เล่ม 4 เรื่อง ของธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
(1) ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านหนังสือ "แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ: บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน"
(2) ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ่านหนังสือ "ความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" ในภาคใต้ไทย"
(3) อ.ดร.อาวุธ ธีระเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อ่านหนังสือแปล "ลิงคอล์น: ความรู้ฉบับพกพา" (และบทความ “200 ปี เอบราแฮม ลิงคอล์น: ‘บ้านที่แตกแยกกันเอง ไม่อาจตั้งอยู่ได้’”) 
(4) อ.ดร.สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านหนังสือ "กบฏวรรณกรรม"
ดำเนินรายการโดย ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับแจกหนังสือที่ระลึก "สาส์นจากคณบดี" เมื่อครั้ง ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550-2552 (หนังสือมีจำนวนจำกัด 100 เล่ม)
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2y9k2zy