ประกาศและคำสั่งคสช. รวมถึงคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ภาคประชาชนอยากให้ยกเลิกยังเหลืออยู่อีก 20 ฉบับ

ประกาศและคำสั่งคสช. รวมถึงคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ภาคประชาชนอยากให้ยกเลิกยังเหลืออยู่อีก 20 ฉบับ

เมื่อ 9 ก.ค. 2562
9 กรกฎาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2562 โดยมีผลให้ยกเลิกบรรดาประกาศและคำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. อย่างน้อย 70 ฉบับ และแก้ไขอีก 2 ฉบับ
 
อย่างไรก็ดี ในคำสั่งดังกล่าวมีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมายที่ภาคประชาชนเสนอต่อสภาให้พิจารณายกเลิกอย่างน้อย 13 ฉบับ ได้แก่
 
1) คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ อย่างน้อย 4 ฉบับ อาทิ ประกาศคสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557
 
2) คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม อย่างน้อย 4 ฉบับ เรื่องให้พลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร 
 
3) คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม อย่าง 5 ฉบับ เรื่องนโยบาย "ทวงคืนผืนป่า" หรือการไล่รื้อชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ป่า
 
 
 
อย่างไรก็ดีใน ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) หรือ กฎหมาย #ปลดอาวุธคสช. ที่เสนอสภาต้องการยกเลิกบรรดาประกาศ-คำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. อีกอย่างน้อย 20 ฉบับ
 
โดยบรรดาประกาศและคำสั่งที่ยังไม่ถูกยกเลิกไป เช่น คำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารค้น จับกุม กักตัวบุคคลได้ไม่เกิน 7 วัน และมีอำนาจในการร่วมสอบสวนพร้อมกับตำรวจ 
 
รวมถึงคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชนและมาตรคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เช่น คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2559 และ 4/2559 ที่ให้ยกเว้นกฎหมายผังเมืองและผังเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงงานกำจัดขยะ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ บรรดาประกาศ-คำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ยังไม่ถูกยกเลิกจะได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ในมาตรา 279 ให้คำสั่งดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่ากฎหมายและมีผลบังคับใช้ต่อไป