“LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”

 

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง  “LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม” ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

 

โดย คุณนัยนา สุภาพึ่ง นักสิทธิมนุษยชน คุณปิยะรัฐ  กัลย์จาฤก Executive Producer บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ และ นพ.อุเทน บุญอรณะ แพทย์ Admin เพจหมอตุ๊ด เป็นวิทยากร