งานเปิดตัวหนังสือ : ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

 

 

งานเปิดตัวหนังสือ : ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

และงานเสวนาวิชาการ : ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียนแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 -17.00 น.

 

“มูลนิธิผสานวัฒนธรรม” ร่วมกับ “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร” องค์การมหาชนที่ทำงานด้านวิชาการ ฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ และ “สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการที่ทำงานเรื่องชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา จึงได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดกิจกรรม”

 

กำหนดการ

 

เวลา 12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.00 - 13.15 น. ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน พร้อมรับฟัง“เสียงจากชาวบ้านใจแผ่นดิน”

เวลา 13.15 - 13.30 น. กล่าวเปิด โดยคุณสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 13.30 - 13.40 น. “เสียงจากชาวบ้านกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน” และ มึนอ พิณนภา พฤกษาพรรณ

เวลา 13.40 - 14.00 น. ผู้เขียนผู้เรียบเรียงนำเสนอหนังสือ คุณทิพย์วิมล ศิรินุพงศ์ / คุณพรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์

เวลา 14.00 - 15.20 น. ข้อเสนอแนะ นักวิชาการ ชาวบ้าน 
1. อาจารย์วุฒิ บุญเลิศ ที่ปรึกษาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี
2. ดร.นฤมล อรุโณทัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เสวนาวิชาการ : ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดำเนินรายการโดย คุณสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เวลา 15.20 - 16.40 น. สถานการณ์ ความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนผืนป่าแก่งกระจาน 
เป็นมรดกโลก โดยนักวิชาการ ชาวบ้าน หน่วยงานรัฐ และNGO


1. อาจารย์วุฒิ บุญเลิศ ที่ปรึกษาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี
2. คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. ตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5. อาจารย์สุนี ไชยรส มหาวิทยาลัยรังสิต

เวลา 16.40 - 17.00 น. คุณสมชาย หอมลออ สรุปประเด็นการพูดคุย/เปิดให้ถามตอบ