“มุมมองคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการเมืองไทย”

 

 

กำหนดการจัดสัมมนา

เรื่องมุมมองคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการเมืองไทย


วันพุธที่ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๐๐ . - ๑๑.๓๐ .

หอประชุมสุนันทานุสรณ์ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

๐๘.๐๐ . - ๐๘.๓๐ . ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ . - ๐๙.๐๐ . พิธีเปิด

 

กล่าวต้อนรับ โดย .ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


กล่าวรายงาน โดย นายธนศักดิ์ เรืองสุวรรณ์ประธานการจัดสัมมนา


กล่าวเปิดงาน โดย พล...ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์

๐๙.๐๐ . - ๑๑.๐๐ . เสวนา เรื่องมุมมองคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการเมืองไทย

 

โดย วิทยากรผู้แทนภาคการเมือง และภาควิชาการ

. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ อดีตสมาชิกดิวเดม ของประชาธิปัตย์  

. รศ.ดร.สมชาย ภคพาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง